Dostal sa mi do rúk zaujímavý materiál s názvom Riadenie parkovania v mestách a obciach (vydal ZMOS, Národný projekt – Modernizácia miestnej samosprávy, Newsletter 18, máj 2019). Zámerom autorov je podeliť sa o skúsenosti miest a obcí, ktoré riadenie (reguláciu) parkovania úspešne zvládli, a súčasne ponúknuť pomoc tým, ktoré o zavedení riadení parkovania uvažujú.
Materiál sa zaoberá riadením parkovania všeobecne, t.j. venuje sa parkovaniu v centrách miest, kde je nápor na parkovanie najmä cez deň, ako aj parkovaniu v obytných zónach (na sídliskách), kde je záujem o parkovanie predovšetkým večer a v noci.

Ako teda zrealizovať úspešnú reguláciu parkovania na sídlisku? 

Z dokumentu vyberám aspoň heslovite podľa mňa najdôležitejšie návody, odporúčania a tipy.

Na úvod

 • Urobiť poriadok na ulici je úlohou obce.
 • Regulácia nie je politicky obľúbená téma. Jej riešenie vyžaduje od mesta veľkú dávku odvahy.
 • Pre úspešné riešenie parkovania je potrebná dohoda primátora a poslancov.
 • Je dôležité prípravu regulácie správne odkomunikovať s verejnosťou, určiť pracovníkov na zodpovedanie otázok verejnosti.
 • Dobré nastavenie systému parkovania umožní budovať mestá pre ľudí a nie pre autá. 
 • Pri príprave projektu má mesto jedinečnú príležitosť nanovo preriešiť uličný priestor a podporiť iné formy dopravy (hromadná doprava, cyklopruhy, chodníky pre peších).
 • Zavedenie regulácie podporuje súkromných investorov v budovaní nových parkovacích kapacít, pretože spoplatnenie parkovania na ulici môže zlepšiť využívanie ich parkoviska.

Účel regulácie

 • Pomoc rezidentom vyriešiť ich potrebu na parkovanie.
 • Znížiť frustráciu spojenú s hľadaním voľného parkovacieho miesta. 
 • Odstránenie nelegálneho parkovania (na zeleni a pod).
 • Odstrániť prekážky v doprave (parkovanie na nesprávnych miestach, v križovatkách a pod)
 • Odstránenie kolíznych situácií, ktoré vznikajú pri zložitých parkovacích manévroch.
 • Viesť vodičov k zmene správania – uprednostniť parkovanie v menej atraktívnych (vzdialenejších) lokalitách.
 • Znížiť dopyt po parkovaní na sídlisku
 • Dosiahnutie primeranej obsadenosti parkovacích miest (asi 85 – 90%)
 • Účelom spoplatnenia parkovania nie je finančný zisk.

Čím treba začať

 • Je potrebné určiť projektového manažéra a jeho tím.
 • Zistiť fakty – počet áut, počet existujúcich parkovacích miest.
 • Určiť regulačné nástroje, ktoré dopomôžu k čo najlepšiemu výsledku.
 • Po spoplatnení parkovania možno počítať s úbytkom áut na sídlisku v rozsahu 5 až 10%. Ide o tých, ktorí majú kde parkovať (napr. majú vlastnú garáž, ktorú doposiaľ nevyužívali) a bude pre nich výhodnejšie neparkovať na sídlisku. 
 • Je potrebné počítať s tým, že po spustení regulácie stúpne záujem o dovtedy neatraktívne (vzdialenejšie) parkovacie miesta.

Spôsoby regulácie

 • Spoplatnenie nie je jediným možným spôsobom regulácie. Je však najúčinnejší.
 • Vhodný spôsob regulácie závisí od závažnosti problému. V prípade, že počet parkovacích miest je len o málo nižší než počet áut, situáciu môže pomôcť vyriešiť vhodná úprava dopravného značenia. Väčšinou to však nie je dlhodobé riešenie, v dôsledku prirodzeného nárastu počtu áut bude spoplatnenie skôr alebo neskôr nevyhnutné.
 • Je potrebné zvážiť, či parkovanie bude nutné regulovať po celý deň (týždeň), alebo len vo vybraných časových úsekoch. 

Príprava parkovacích miest

 • Je potrebné zabezpečiť taký počet parkovacích miest, aby ich počet zodpovedal  predpokladanému počtu parkujúcich vozidiel, pri zohľadnení požadovanej vyťaženosti.
 • Preveriť možnosti pre vznik nových parkovacích miest. Okrem výstavby nových miest na zelených plochách môže ísť napr. o zjednosmerneníe alebo rozšírenie ulíc tak, aby sa pozdĺžne státie dalo nahradiť šikmým alebo kolmým (na určitú dĺžku ulice tak zaparkuje vyšší počet vozidiel).
 • Príprava lacnejších (alebo bezplatných) parkovacích miest vo väčšej dochádzkovej vzdialenosti. Budú využité vodičmi, ktorí nebudú ochotní platiť za parkovania na ulici.
 • Príprava zodpovedajúceho dopravného značenia. Všetky parkoviská musia byť jasne označené zrozumiteľnými dopravnými značkami. 

Spôsob spoplatnenia

 • Najvhodnejším spôsobom spoplatnenia parkovania rezidentov (obyvatelia s trvalým pobytom, príp. majitelia nehnuteľností) je zakúpenie parkovacej karty. 
 • Rezidentské karty môžu byť fyzické (kartička za sklom auta), alebo elektronické (zaevidovanie EČV vozidla do systému.) 
 • Karty pre rezidentov sa obvykle vydávajú s platnosťou 1 rok, prípadne aj 3 mesiace. 
 • Je potrebné zvážiť počet možných rezidentských kariet pre jednu domácnosť. Ak ich je viac, mali by byť cenovo odstupňované tak, aby to motivovalo domácnosť zvážiť parkovanie vyššieho počtu áut.
 • Pre firmy, prípadne záujemcov bez trvalého bydliska v danej oblasti, sa vydávajú tzv. abonentské karty. 
 • Treba sa vyhnúť vydávaniu parkovacích kariet zadarmo (na základe výnimiek a pod.)
 • Je potrebné myslieť aj na návštevy a ponúknuť im primerané možnosti na parkovanie.

Cena

 • Správna cena za parkovanie je taká, ktorá zabezpečí vyťaženie parkovacích miest úrovni asi 85-90%. Toto sa považuje za optimálny výsledok regulácie. Znamená to, že vždy je ešte možné nájsť parkovacie miesto.
 • Ak je cena príliš nízka, parkoviská sú vyťažené na 100%, čo sa míňa s pôvodným zámerom regulácie. V takomto prípade je cenu potrebné zvýšiť.
 • Ak je cena príliš vysoká, vyťaženosť parkovísk je nižšia než 85-90%. Znamená to, že parkoviská sú vyťažené neefektívne a cenu za parkovanie je potrebné znížiť.  
 • Keďže je ťažké vopred presne odhadnúť správanie vodičov po zavedení regulácie, stanovenú cenu môže byť potrebné po čase prehodnotiť.
 • Je veľmi vhodné, aby peniaze vybrané za parkovanie boli v plnej výške použité na riešenie parkovania v danom území. Okrem iného to pomôže lepšiemu prijatiu regulácie verejnosťou.

Ďalšie kroky

 • Príprava zodpovedajúceho VZN (Všeobecne záväzného nariadenia). Pri jeho príprave je potrebné vyhnúť sa populistickým riešeniam (parkovanie zadarmo, diskriminácia niektorých skupín obyvateľstva, rôzne výnimky a pod). Hoci politici majú k tomu sklon, pretože chcú byť zvolení znovu, pre riešenie parkovania to je škodlivé.

Kontrola dodržiavania pravidiel

 • Kontrolu regulácie je nutné vykonávať od prvého dňa spustenia regulácie. Na začiatku by kontroly mali byť zamerané na vzdelávanie a napomínanie. Mnoho prvých chýb vzniká z nepochopenia.  
 • Len občasné kontroly nie sú produktívne.
 • Kontrola musí byť trvalá, spravodlivá a bez korupcie. 
 • V dnešnej dobe je možné na kontrolu použiť moderné technológie, ktoré dokážu za krátky čas skontrolovať veľký počet parkujúcich vozidiel. 

Po úspešnom zavedení regulácie je potrebné situáciu priebežne monitorovať a v prípade potreby upraviť pravidlá (cena za parkovanie, doba parkovania, …)

Celý dokument “Riadenie parkovania v mestách a obciach” je v prílohe.

M. Brláž