Mesto Zvolen zverejnilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Ten rieši spoplatnenie parkovania vo všetkých Centrálnych mestských zónach (CMZ Západ, Východ, Sever) a na sídlisku Západ-Tepličky. Mestské zastupiteľstvo má o ňom rokovať 18.9.2023.

Ak bude VZN schválené v navrhovanom znení, aký to bude mať dopad na obyvateľov sídliska?

1. OBČAN NEVIE, ČO HO ČAKÁ
V normálnom meste a pri normálnom postupe pri zavádzaní regulácie každý vopred presne vie, čo ho pri spustení regulácie čaká, či kartu na svoje vozidlo (vozidlá) dostane alebo nie, a vie sa na to s predstihom pripraviť. Ak napríklad mám v domácnosti len jedno vozidlo a spĺňam podmienky pre vydanie rezidentskej parkovacej karty, mal by som vedieť, že kartu dostanem, a že budem mať kde parkovať. Alebo ak mám štyri autá, malo by byť vopred jasné, že napríklad na to tretie a štvrté kartu určite nedostanem. Mám teda dostatok času sa podľa toho zariadiť. Tu vo Zvolene sa ale nič z toho nevie. Pretože podľa návrhu VZN nemám na kartu nárok ani po splnení podmienok, ani ak mám len jedno auto. Do posledného dňa sa tak budem obávať, či kartu dostanem alebo nie. Podobne to je, ak mám viac áut. VZN hovorí, že kartu môžem dostať aj pre štvrté auto. Mám si teda hľadať alternatívne riešenie pre tretie a štvrté auto alebo nie? Do poslednej chvíle to nebudem vedieť. To je veľký nedostatok návrhu VZN, ktorý je potrebné odstrániť. (Je to sčasti dôsledok toho, že chýba spracovaná koncepcia parkovania, ešte bude o tom reč nižšie.)

2. PRIESTOR NA NEKALÉ PRAKTIKY PRI VYBAVOVANÍ KARTY
Podľa VZN bude o pridelení či nepridelení parkovacej karty rozhodovať úradník. Čo to znamená? Je tu priestor na to, aby som ho nejako “motivoval”. Vzniká priestor pre klientelizmus a úplatkárstvo. S takýmito právomocami úradníka už naše sídlisko má bohaté skúsenosti z nedávnej minulosti, keď sa takto netransparentne schvaľovali plne platené vyhradené miesta. Toto musí z VZN vypadnúť. Pravidlá musia byť vopred jasné, buď mám na kartu nárok, alebo nemám. Nemôže to byť závislé od momentálneho rozhodnutia úradníka, nech by bol akokoľvek poctivý (o tom bude reč v nasledujúcom bode).

3. VZN PODPORUJE PREDNOSTNÉ VYDÁVANIE KARIET DOMÁCNOSTIAM S VIACERÝMI AUTAMI
Celé roky až do dnešných dní sa zo strany politikov mesta zdôvodňuje potreba regulácia tým, že za súčasný stav môžu domácnosti s viacerými autami. Uvádzali sa aj extrémne príklady ako niekto vraj má flotilu 10 áut, iný zase autopožičovňu a podobne. A že títo obsadzujú parkovacie miesta, a občania s jedným autom potom nemajú kde zaparkovať. Rieši navrhované VZN tento problém? Vôbec nie. Obsahuje VZN obmedzenie, že napríklad tretie a ďalšie autá v domácnosti kartu nedostanú? Nie. VZN umožňuje, že domácnosť môže získať karty pre akýkoľvek počet áut. Takže podľa VZN môže aj ten, čo má tú flotilu tých 10 áut, dostať desať kariet. Rieši VZN to, aby na sídlisku parkovali prednostne prvé autá v domácnosti, a ďalšie až potom, ak zostane miesto? Nie. Podľa VZN nikto nemá na vydanie karty nárok, ani keď splní podmienky. VZN neprikazuje pri prideľovaní kariet uprednostňovať domácnosti len s jedným autom. Naopak, VZN podporuje to, aby karty boli vydávané prednostne domácnostiam s viacerými autami. Ako? Uveďme si príklad. Ak sa napríklad pridelí desať parkovacích miest domácnostiam, ktoré majú iba jedno auto, tak mesto na tom získa 200 eur (=10 x 20 eur). Ak by sa ale tých desať parkovacích miest predalo tomu s tou flotilou 10 áut, tak mesto na tom získa 3320 eur! (20 eur za jeho prvé auto, za druhé už 100 eur, a za tretie a každé ďalšie už 400 eur.) To je takmer 17 násobne ako v prípade, keď tie miesta predá desiatim domácnostiam s jedným autom. Možno je to extrémny prípad, ale platí to aj pre domácnosti z dvomi autami. Ak tých desať parkovacích kariet mesto predá piatim domácnostiam, z ktorých každá má dve autá, tam mesto na tom získa 600 eur. To je trikrát viac ako keby to predala desiatim domácnostiam s jedným autom. Ak teda bude ten úradník pracovať poctivo, t. j. bude sa snažiť o to, aby mesto malo čo najväčší príjem, tak karty bude prideľovať predovšetkým tým domácnostiam, čo majú veľa áut, pretože VZN mu to umožňuje. Domácnosti len s jedným autom môže odmietnuť, pretože VZN mu to umožňuje. Nakoniec tak budú na sídlisku parkovať práve tí s viac autami, na ktorých mesto roky nadáva a označuje ich za príčinu problémov s parkovaním. A mimo sídliska sa ocitnú práve domácnosti s jedným vozidlom, ktorých záujmy chcelo mesto pôvodne chrániť, ale žiaľ, z finančného hľadiska sú pre mesto nezaujímaví. Bude sa môcť ísť občan, ktorý nedostal kartu na svoje jediné vozidlo, niekam sťažovať? Nie, veď všetko prebehlo v súlade so schváleným VZN. Toto je potrebné vo VZN zmeniť. Prvá autá v domácnosti musia byť uprednostnené, a musia mať právo získať parkovaciu kartu, inak regulácia ani nemá zmysel.

4. NEDOSTATOK PARKOVACÍCH MIEST
VZN úplne ignoruje fakt, že na sídlisku je katastrofálny nedostatok parkovacích miest (len 0,58 miesta na byt), a pokojne umožňuje pridelenie parkovacej karty akémukoľvek počtu vozidiel v domácnosti. Pritom však nie je dostatok parkovacích miest ani len pre prvé vozidlá v domácnosti.

5. MÔŽE BYŤ VYDANÝCH VIAC KARIET NEŽ JE PARKOVACÍCH MIEST
VZN uvádza, že karty sa budú vydávať “podľa situácie”. Z toho ale nie je jasné, či môže byť vydaných viac kariet než je dostupných miest. Z iných dokumentov mesta ale vyplýva, že “nadbytočne” vydaných môže byť niekoľko sto kariet. Potom sa bude bežne diať, že stovky majiteľov zakúpenej karty, ktorí budú väčšinou prichádzať na sídlisko neskôr večer a miesto si tak už nenájdu, budú musieť sídlisko opustiť. Budú na tom rovnako, ako keby kartu vôbec nedostali. Zakúpením parkovacej karty tak vodič získa len právo pokúsiť sa nájsť si miesto. Ak ho nenájde, bude musieť sídlisko opustiť. Je to akoby sme riešili parkovanie v centre mesta tak, že vodič zaplatí poplatok už pri vstupe do centra, a potom si pôjde hľadať miesto. Ak ho nenájde, bude musieť centrum opustiť, ale poplatok mu už nik nevráti. Každému je jasné, že takto to nefunguje nikde na svete. Prečo to teda robiť práve na našom sídlisku? Ak má regulácia zlepšiť parkovanie obyvateľov sídliska, je potrebné, aby počet vydaných kariet korešpondoval s počtom parkovacích miest.

6. NEVIE SA, KAM PÔJDU OSTATNÉ AUTÁ
Už návrh regulácie parkovania na Západe z roku 2017 skončil aj na tom, že sa nevedelo, kam pôjde parkovať asi 600 áut, ktoré nemali dostať parkovaciu kartu. Dnes sme na tom inak v tom, že podľa tohto VZN môžu parkovaciu kartu pokojne dostať aj všetky autá. Ale kam pôjdu parkovať tie, ktoré si na sídlisku už nenájdu miesto, to VZN nehovorí. Nie sú pripravené žiadne záchytné parkoviská. Mesto sa pravdepodobne spolieha na zatiaľ voľne prístupné súkromné parkoviská za Strážskou cestou. Predpokladám ale, že s nimi nemá uzatvorenú žiadnu dohodu. Príklad Hagardu a Billy nám ukazuje, že dostupnosť tých parkovísk sa môže veľmi rýchlo zmeniť. V tomto sme sa teda vôbec neposunuli – úradníkov na meste netrápi, kde budú obyvatelia parkovať.

7. NEEXISTUJE VÝCHODISKOVÝ DOKUMENT
Príprava regulácie parkovania má mať svoj logický (a inde úplne bežný) postup. Oboznámenie sa zo základnými faktami (počet parkovacích miest, počet áut), zistenie záujmu o parkovaciu kartu, návrh toho, ako to má po zavedení regulácie na sídlisku vyzerať (koľko áut tam má parkovať, kde budú parkovať ostatné autá, či je potrebné vybudovať nejaké ďalšie miesta, prípadne záchytné parkoviská), aký je odhadovaný vývoj ako sa naň mesto pripraví, pravidlá prideľovania parkovacích kariet a ďalšie detaily a parametre regulácie. Toto všetko sa zapracuje do dokumentu – koncepcie parkovania. Až na základe tejto koncepcie sa pripraví návrh VZN. Tu taký dokument chýba. Údaje vo VZN sa neopierajú o žiadny schválený dokument. Toto VZN úplne ignoruje konkrétne špecifiká a východiská sídliska Západ.

8. CHÝBAJÚCA KOMUNIKÁCIA Z VEREJNOSŤOU
Podľa všetkých príručiek o zavádzaní regulácie je potrebné celý proces prípravy regulácie od začiatku dôkladne komunikovať s občanmi. A na to asi ani netreba radu z príručky, je to úplne normálne. Toto VZN a podmienky regulácie neboli s verejnosťou nijako komunikované, ani zo strany mesta, ani zo strany poslancov VMČ3. Vyvesenie VZN na pripomienkovanie prebehlo takisto potichu. Neupozornila na to ani oficiálna FB stránka mesta Zvolen. Je očividná snaha o to, aby všetko prebehlo rýchlo a v tichosti, bez komunikácie s verejnosťou. To je úplne proti všetkým normálnym zásadám a spôsobom riešenia problémov v meste. K návrhu VZN sa dokonca nevyjadril ani výbor VMČ3, čo je veľkým nedostatkom. Predpokladám, že ostatní poslanci budú váhať so schválením VZN, ak nepoznajú názor poslancov z dotknutej miestnej časti.

To sú len niektoré vážne nedostatky tohto návrhu VZN, ktoré je nutné zmeniť.