Dňa 30.08.2023 bol zverejnený návrh VZN Mesta Zvolen o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Zvolen. Tento návrh riešil aj reguláciu parkovania na sídlisku Západ. Lehota na podanie pripomienok bola do 11.09.2021.
Návrhom VZN sa zaoberalo MsZ no svojom zasadaní dňa 18.9.2023.

K návrhu som predložil som tieto pripomienky:

Pripomienka č. 1:
Časový rozsah regulácie
§ 5, bod 1 (Lokalita 2):
Pôvodné znenie:
“Pondelok aj nedeľa nepretržite”

Navrhujem:
“Pondelok až nedeľa v čase 16.00 – 08.00”

Zdôvodnenie:
1. Na sídlisku je problémom večerné a nočné parkovanie, nie denné. Počas dňa je k dispozícii dostatok parkovacích miest. 2. Celodenné spoplatnenie zbytočne obmedzí, príp. finančne zaťaží tých, ktorí v tomto čase potrebujú na sídlisku zaparkovať (návštevy, remeselné služby, …). Javí sa to len ako spôsob získania peňazí od parkujúcich vodičov.
2. Takúto časovo limitovanú reguláciu (len na večerné a nočné hodiny) navrhuje aj „Koncept parkovacej politiky mesta Zvolen“ (IRB, s.r.o, 2020/07), taktiež dokument “Realizácia regulovaného parkovania v zóne sídliska Západ – Tepličky” (IPOS,s.r.o. 2022), a stotožňuje sa stým aj Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene (ich list č. ORPZ-ZV-ODII-46-174/2022).

Pripomienka č. 2.:
Platnosť karty pre celé sídlisko
§ 11, bod 5:
Pôvodné znenie:
“Rezidentská parkovacia karta umožňuje parkovanie motorového vozidla na rezidentských parkovacích miestach nachádzajúcich sa na uliciach, ktoré sú uvedené na tejto parkovacej karte.”

Navrhujem doplnenie textu:
“Rezidentská parkovacia karta umožňuje parkovanie motorového vozidla na rezidentských parkovacích miestach nachádzajúcich sa na uliciach, ktoré sú uvedené na tejto parkovacej karte. Toto neplatí pre Lokalitu 2 (sídlisko Západ)”

Zdôvodnenie:
1. V podmienkach sídliska by bolo obmedzenie parkovania na konkrétne ulice nežiadúce. Na niektorých uliciach pripadá na byt menej parkovacích miest než iných uliciach. Bolo by správne, aby obyvateľ ulice s málo parkovacími miestami mal, v prípade ich plného obsadenia, možnosť hľadať si miesto na niektorej z blízkych ulíc.
2. Príklad z Trenčína: Rezidentské parkovacie karty vydané pre obyvateľov s trvalým pobytom na sídlisku Juh (asi 20 tis obyvateľov) sú platné pre celé sídlisko Juh.

Pripomienka č. 3.:
Nárok na kartu pre prvé vozidlo
§ 15, bod 3:
Pôvodné znenie: “Na vydanie rezidentskej parkovacej karty nie je právny nárok. O tom, či môže byť vydaná, rozhoduje prevádzkovateľ … .”

Navrhujem: “Na vydanie parkovacej karty pre prvé vozidlo v domácnosti je právny nárok. Na vydanie rezidentskej parkovacej karty pre druhé a ďalšie vozidlo v domácnosti nie je právny nárok. Karty pre druhé vozidlá sa budú vydávať až po uspokojení všetkých požiadaviek na karty pre prvé vozidlá. Karty pre tretie vozidlá sa budú vydávať až po uspokojení všetkých požiadaviek na karty pre druhé vozidlá. Analogicky sa postupuje aj pre všetky ďalšie vozidlá v domácnosti. O tom, či môže byť vydaná (týka sa len druhého a ďalšieho vozidla v domácnosti), rozhoduje prevádzkovateľ … .”

Zdôvodnenie:
1. Volení zástupcovia dlhodobo deklarujú, že účelom regulácie na sídlisku Západ je zabezpečiť parkovanie aspoň pre prvé vozidlo v domácnosti. Je to správny zámer, ktorý je potrebné naplniť. Pôvodná formulácia to nijako nezabezpečuje. Vzhľadom na obmedzený počet parkovacích miest navrhujem právo na parkovaciu kartu nie pre všetky, ale len pre prvé vozidlo v domácnosti.
2. Pôvodná formulácia umožňuje, že prevádzkovateľ bude v záujme získania vyšších finančných príjmov (vzhľadom na cenník) uprednostňovať predaj parkovacích kariet pre domácnosti s viacerými vozidlami. Tým by sa dosiahol úplne opačný efekt než sa deklaruje.  
3. Tým, že o vydaní karty rozhoduje prevádzkovateľ, vzniká veľký priestor na klientelizmus a korupciu. Sídlisko už má s týmto bohaté skúsenosti z nedávnej minulosti, keď sa takto netransparentne schvaľovali plne platené vyhradené miesta. Navrhovaným znením je toto riziko minimalizované.  
4. Dodržiavanie navrhovanej postupnosti vo vydávaní kariet je dôležité vzhľadom na to, že nie je dostatok parkovacích miest.
5. Príklad z Trnavy: Na kartu má nárok každý, kto má v rezidentskej zóne trvalý pobyt.
6. Príklad z Trenčína: Na vydanie parkovacej karty má nárok žiadateľ, ktorý nemá v deň podania žiadosti o predaj niektorej parkovacej karty evidovaný voči mestu Trenčín žiadny nedoplatok na miestnych daniach a/alebo poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pripomienka č. 4.:
Počet vydaných kariet má korešpondovať s počtom parkovacích miest
§ 15, bod 3:
Pôvodné znenie:
“O tom, či môže byť vydaná, rozhoduje prevádzkovateľ podľa aktuálnej situácie statickej dopravy v zóne plateného parkovania.”

Navrhujem doplniť text: “O tom, či môže byť vydaná, rozhoduje prevádzkovateľ podľa aktuálnej situácie statickej dopravy v zóne plateného parkovania tak, aby celkový počet vydaných rezidentských kariet nebol vyšší, než je počet dostupných parkovacích miest vyhradených pre rezidentské parkovanie.”  

Zdôvodnenie:
1. Ak má regulácia zlepšiť parkovanie obyvateľov sídliska, je potrebné, aby počet vydaných kariet korešpondoval s počtom parkovacích miest. Inak sa môže stať, že časť majiteľov kariet nebude na sídlisku prakticky vôbec parkovať, napríklad z dôvodu pravidelného neskorého príchodu, kedy už budú všetky miesta zaplnené. Z jeho karty bude mať síce mesto príjem, ale majiteľ nedostane za svoju platbu žiadnu službu. Bude na tom rovnako ako tí, ktorí kartu nedostali.
2. Podľa príručky ZMOS má byť vydaných len toľko kariet, aby bola vyťaženosť parkovísk na úrovni 85-90%. 3. Pre dosiahnutie tohto stavu (t .j.  zabezpečenie parkovania aspoň pre prvé vozidlá) môže byť potrebné vybudovať nové parkovacie kapacity.

Pripomienka č. 5.:
V prípade nízkeho počtu parkovacích miest naďalej tolerovať parkovanie mimo nich.
§ 3, bod 4:
Pôvodné znenie:
“Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zónach regulovaného parkovania je možné výlučne na parkovacích plochách označených dopravným značením.”

Navrhujem doplniť: 
“Neplatí pre lokalitu 2.”  

Zdôvodnenie:
1. Túto pripomienku navrhujem vziať do úvahu v prípade, že na sídlisku Západ bude vydaných viac rezidentských parkovacích kariet ako je dostupných parkovacích miest. To zrejme nastane aj v prípade, že by sa vydávali karty len pre prvé vozidlá v domácnosti. Je to potrebné v záujme toho, aby zo sídliska nebolo vylúčené žiadne prvé auto. Toto by platilo len pokým sa nevybudujú potrebné parkovacie kapacity aspoň pre prvé vozidlá. 2. Dôsledkom prijatia tohto návrhu by bol stav, že určité množstvo vozidiel zo sídliska ubudne, a parkovanie mimo oficiálnych parkovacích miest sa zníži.
Môže to byť vhodný prvý krok regulácie, ktorý nespôsobí väčšine obyvateľov zásadné problémy, a ktorý môže byť následne v krátkom čase prehodnotený. Nevýhodou môže byť bude horšia kontrolovateľnosť oprávnenosti parkovania.
2. Príklad z Trnavy: Pre rezidentskú časť vydali viac kariet ako je dostupných parkovacích miest, ale naďalej tolerujú parkovanie mimo oficiálnych parkovacích plôch.

Pripomienka č. 6.: Zlepšiť vyťaženosť súkromných parkovacích miest
Návrh na doplnenie nového bodu § 15, bod 4:
„Rezidentská parkovacia karta na prvé vozidlo nebude vydaná pre domácnosť, ktorá:
– má k dispozícii parkovacie miesto náležiace k bytu
– alebo má pridelené vyhradené parkovacie miesto
– alebo je vlastníkom alebo nájomcom parkovacieho miesta v lokalite sídliska.“

Zdôvodnenie:
1. Je dôležité, aby boli využívané existujúce parkovacie miesta. Je bežnou praxou, že obyvatelia vojenskej bytovky na Štúrovej alebo parkovacieho domu na Tulskej bežne zaparkujú na verejnom parkovacom mieste, pretože im to je jednoduchšie než zachádzať do ich garážového miesta. Myslím, že ročný poplatok 20 eur za parkovaciu kartu nebude pre mnohých dosť motivačný, aby od takéhoto konania upustili, preto to navrhujem ošetriť týmto výslovným opatrením.
Tento bod by sa taktiež týkal tých, čo majú zakúpené parkovacie miesto v Parkovacom dome na Tulskej alebo v Central Parku, a chcú ho využívať aj naďalej.
2. Túto požiadavku uvádza aj materiál od IPOS 2022: “Zníženie záťaže verejných parkovacích kapacít zvýšeným využívaním súkromných plôch na parkovanie”

Ďakujem, že vyššie uvedeným pripomienkam budete venovať pozornosť.

VZN bolo na predmetnom zasadaní MsZ dňa 18.9.2033 schválené (Uznesenie č. 146/2023), pričom do jeho znenia boli zapracované niektoré pripomienky.

Tu nájdete:
Znenie schváleného VZN, aj s vyznačenými zapracovanými úpravami

Zoznam všetkých podaných pripomienok aj s ich vyhodnotením

VZN č. 227, schválené finálne znenie