Medzi bodmi programu zasadania MsZ dňa 27.3.2023 bolo zaradené aj rokovanie o projektovej dokumentácii „Realizácia regulovaného parkovania v zóne sídliska Západ – Tepličky“, ktorú spracovala spoločnosť IPOS, s.r.o. z B. Bystrice.

Krátko pred týmto dátumom som na všetkých poslancov MsZ Zvolen poslal takýto email:

Vážení poslanci,
dovoľte prosím, aby som vás oslovil týmto spôsobom.

Na MsZ v pondelok 27.3.2023 máte v bode 20. vziať na vedomie spracovanú projektovú dokumentáciu „Realizácia regulovaného parkovania v zóne sídliska Západ – Tepličky“. Autorom materiálu je spoločnosť IPOS, s.r.o. z B. Bystrice.
Hneď na úvod chcem uviesť, že asi nie je žiadna zásadná prekážka vziať predložený materiál na vedomie.

Problém ale môže vzniknúť, ak sa toto „vzatie na vedomie“ bude považovať za povolenie pre spustenie regulácie na sídlisku Západ, čo je zrejme účelom predkladanej projektovej dokumentácie.  
Prečo?

Dokumentácia uvádza, že na sídlisku Západ je 1849 parkovacích miest, ktoré môžu byť využité pre potreby regulácie. Vôbec sa však nezaoberá počtom vozidiel, ktoré by mali dostať parkovaciu kartu.

O počte vydaných parkovacích kariet hovorí materiál, ktorý bol prijatý na MsZ dňa 25.10.2021 ako „Plán postupných krokov zavádzania parkovacej politiky v meste Zvolen pre roky 2021-2024“, od autora Ing. Šípoš a kolektív, Zvolen 2021 (Uznesenie 144/2021).
Tam sa uvádza, že na sídlisku Západ má byť spolu vydaných 2416 parkovacích kariet. Ide o parkovacie karty pre tzv. prvé a druhé vozidlá v domácnostiach.
(Kariet pre prvé vozidlo má byť 2013 ks po 20 eur, pre druhé vozidlo 403 kariet po 80 eur.)

Porovnaním s počtom dostupných parkovacích miest zistíme, že 567 vozidiel (= 2416 – 1849) určite nenájde vo svojej zóne parkovacie miesto.

Aj predkladaná projektová dokumentácia hovorí, že majiteľ parkovacej karty nemusí vo svojej zóne voľné miesto:
„Rezidentská karta neznamená garanciu voľného parkovacieho miesta. Znamená len to, že v určený čas 18:00 hod. – 08:00 hod. má rezident v zóne právo parkovať, za predpokladu, že nájde voľné parkovacie miesto na označenom parkovisku.“

Keďže regulácia predpokladá dôslednú kontrolu nelegálneho parkovania, tieto vozidlá už nebudú môcť zaparkovať na chodníku či trávniku ako to je v súčasnosti, ale budú musieť sídlisko opustiť.
Týchto 567 vozidiel zaplatí za svoje parkovacie karty mestu ročne približne 17 000 eur, no napriek tomu budú musieť parkovať mimo sídliska, rovnako ako tie autá, ktoré parkovaciu kartu ani nedostali.

Predmetná projektová dokumentácia síce zmieňuje viaceré možnosti vytvorenia nových parkovacích miest, jednoznačne však nepožaduje ich výstavbu ešte pred spustením regulácie.

Možnosti výstavby parkovacích kapacít určite sú. Urbanistická štúdia z roku 2010 hovorí, že na Západe môže byť celkovo až 3815 parkovacích miest.

Ešte v roku 2017 mesto prišlo s návrhom regulácie na sídlisku Západ, kedy malo byť zo sídliska vylúčených asi 600 áut. Nakoniec sa vtedajšia p. primátorka vyjadrila, že regulácia bude odložená, pokým sa nevybuduje potrebný počet parkovacích miest.

Miesta vybudované neboli, no napriek tomu sa opäť hovorí o regulácii, pri ktorej nebude mať kde parkovať zhruba rovnaký počet áut ako pred tými šiestimi rokmi.

Situácia by bola únosnejšia, ak by mesto malo pripravené aspoň záchytné parkoviská v pešej dostupnosti od sídliska, kde by mohlo presmerovať „nadpočetné“ vozidlá. Takými miestami ale mesto nedisponuje.

Je preto len veľmi ťažko predstaviteľné, že by regulácia mohla byť spustená za súčasných podmienok. 

Bolo by naozaj nefér, aby napríklad niektoré domácnosti s jedným vozidlom a zakúpenou parkovacou kartou museli parkovať mimo sídliska len preto, lebo predchádzajúce vedenie mesta hrubo zanedbávalo rozvoj sídliska v tejto oblasti.

Dovolím si ešte pripomenúť, že hlavným problémom s parkovaním na sídlisku nie je vysoký počet áut, ako sa to často zvykne mylne tvrdiť. Na jeden byt pripadá len 0,77 vozidla.

Pri tejto príležitosti by som rád upozornil aj na niektoré iné skutočnosti ohľadne predmetnej projektovej dokumentácie:

1.  Tento materiál (konkrétne jeho Sprievodná a technická správa) sa odvoláva na „vypracovaný Koncept parkovacej politiky mesta Zvolen, ktorý stanovil základné možnosti riešenia v oblasti vhodnej regulácie statickej dopravy na vymedzenom území mesta. V zmysle predmetného konceptu sa postupne pripravujú dopravné projekty pre realizáciu regulovaného parkovania v jednotlivých zónach mesta.
Tento text je citovaný aj v Dôvodovej správe.

Zmienený „Koncept parkovacej politiky mesta Zvolen“ vypracovala v roku 2020 spoločnosť IRB, s.r.o. z Prievidze.

Projektová dokumentácia (IPOS, s.r.o.) ho tiež uvádza v zozname východzích podkladov.

Avšak, ak sa nemýlim, tento „Koncept“ nikdy nebol na MsZ schválený alebo vzatý na vedomie. (O jeho predloženie sa pokúsil Ing. Lupták na MsZ 29.3.2021, ale po kritike svoj návrh stiahol.) Môže byť preto sporné naň nadväzovať.

2. Projektová dokumentácia (IPOS, s.r.o.) obsahuje nesprávne informácie – v prítomnom čase hovorí o možnosti zakúpiť si plne hradené parkovacie miesto:
„V minulosti mesto Zvolen zaviedlo súčasný systém vyhradeného parkovania na báze dobrovoľnosti, kedy si respondent mohol požiadať o vyhradené parkovacie miesto pred obytnými domami. Niektorí obyvatelia s trvalým pobytom na sídlisku to aj využili a majú za stanovený poplatok vyhradené parkovacie miesto, ktoré im poskytuje celoročné voľné garantované parkovanie 24 hod. denne a 365 dní v roku. Užívatelia vyhradených parkovacích miest sú obvykle so systémom spokojní.“

(Teraz odhliadnem od toho, že takto jednoducho a „dobrovoľne“ to nikdy neprebiehalo – plne platené miesta mali len tí, ktorí si ich dokázali po známosti vybaviť.)

Tieto miesta boli definitívne a aj reálne zrušené ku koncu roku 2021. Spoločnosť IPOS vyhrala (ako jediný uchádzač) verejnú súťaž v apríli 2022. Nie je teda žiadny dôvod, aby ich dokumentácia hovorila o vyhradených plne spoplatnených miestach ako o prebiehajúcej realite.

Toľko moje poznámky k materiálu od IPOSu a k blížiacej sa regulácii.
Tým z vás, ktorých moja správa obťažovala, sa ospravedlňujem.

Verím, že o ďalšom postupe riešenia parkovania na sídlisku Západ rozhodnete čo najviac v prospech jeho obyvateľov.

Projektová dokumentácia „Realizácia regulovaného parkovania v zóne sídliska Západ – Tepličky“ bola zastupiteľstvom prijatá.

Sprievodná a technická správa IPOS