Chceš parkovať?
Petícia za zrušenie schválenej regulácie na sídlisku Západ vo Zvolene

Situácia s možnosťami parkovania v našom meste, ale najmä na sídlisku Západ je dlhodobo neúnosná. Nová regulácia neprináša žiadne praktické riešenia, iba ďalšie zaťaženie poplatkami, za ktoré sú služby poskytované len veľmi obmedzene.

Rozhodli sme sa preto žiadať našich zástupcov o bezodkladné riešenie situácie, s riadnym záujmom, prípravou a plánovaním, v prospech zabezpečovania moderných služieb.

Ak ste už so situáciou oboznámený a rozhodli ste sa petíciu podpísať, tu sú linky na on-line podpísanie, alebo na vytlačenie a podpísanie papierového hárku:

On-line petícia (presmerovanie na stránky peticie.com)

Papierový hárok (na vytlačenie a podpísanie)

Ak sa chcete dozvedieť viac o schválenej regulácii a dôvodoch na petíciu, čítajte ďalej.

Na základe prijatého Všeobecne záväzného nariadenia č. 227 má byť 1. mája 2024 na sídlisku Západ spustená regulácia parkovania. Je však nastavená tak, že nevyrieši problémy, ktoré vyriešiť mala, a parkovanie skomplikuje aj tým, ktorým mala pomáhať. 

Základné údaje o sídlisku

·        Počet obyvateľov: 10 000

·        Počet bytov: 3600

·        Počet vozidiel na sídlisku: 2700

·        Počet verejných parkovacích miest: 1850

·        Počet tzv. prvých vozidiel v domácnosti: 2100

·        Pripravené záchytné parkoviská: 0

·        Odhadovaný počet vydaných parkovacích kariet: 2500

Čo sa o regulácii sľubovalo

O zavedení regulácie sa hovorilo už dlhšiu dobu. Politici sľubovali, že:

–        Najprv sa postavia parkovacie domy

–        Regulácia zabezpečí parkovanie aspoň pre jedno vozidlo na domácnosť

–        Tretie a ďalšie vozidlá v domácnosti nedostanú parkovaciu kartu

–        Uľahčí parkovanie rezidentom

–        Jedno vozidlo na domácnosť bude mať parkovaciu kartu zadarmo

–        Parkovanie bude regulované len vo večerných / nočných hodinách

–        Po zavedené regulácie bude parkovacích miest dostatok

Schválená regulácia však nič z toho nesplní.

Ako je regulácia nastavená v skutočnosti

Z prijatého VZN227 vyberáme:

·        Parkovanie bude umožnené len na oficiálnych označených miestach.

·        Rezident si môže zakúpiť parkovacie karty pre neobmedzený počet svojich vozidiel (na domácnosť). Ceny ročných kariet: Prvé vozidlo 20 eur, druhé vozidlo 100, eur, tretie a každé ďalšie vozidlo  400 eur.

·        Abonent (osoba bez trvalého pobytu na sídlisku) si môže zakúpiť parkovacie karty pre najviac dve vozidlá, ročný poplatok za každé je 400 eur.

·        Krátkodobé parkovanie (návštevy) bude stáť 1 eur za hodinu, platiť sa bude prostredníctvom automatov, ktoré majú byť na sídlisku nainštalované.

·        Parkovanie bude spoplatnené 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 

(Celé znenie VZN 227/2023 nájdete TU)

Aké sú hlavné výhrady voči schválenej regulácii

·        Mesto Zvolen nemá spracovaný kvalitný koncept parkovania, ktorý by bol základom pre prijatie VZN.

·        Na sídlisku nie je dostatok počet parkovacích miest, nepostačujú ani pre jedno vozidlo na domácnosť

·        Má by vydaných omnoho viac parkovacích kariet, než je dostupných parkovacích miest. Stovky vozidiel so zakúpenou parkovacou kartou tak nebudú môcť na sídlisku zaparkovať.

·        Nie sú pripravené záchytné parkoviská

·        Neprebehla dostatočná odborná komunikácia

·        Neprebehla informačná kampaň zameraná na obyvateľov sídliska

·        VZN nereflektuje predchádzajúce sľuby kompetentných o podmienkach a prínosoch regulácie 

·        Zvyšovanie parkovacích kapacít je závislé od súkromného sektora, na čo dopláca bežný občan

Keďže parkovacích miest nie je dostatok ani pre prvé vozidlá v domácnostiach, z parkovania sa stanú preteky o to, kto príde na sídlisko skôr a chytí si miesto. Všetci ostatní budú musieť sídlisko opustiť, hoci budú mať riadne zakúpené parkovacie karty. Navyše, nie sú pripravené žiadne záchytné parkoviská.

Možnosti zaparkovať sa zhoršia úplne každému. Nik nebude mať istotu, že so zakúpenou parkovacou kartu určite na sídlisku zaparkuje.

Situácia sa skomplikuje aj tým najmenej problémovým skupinám, ktorých mala regulácia pôvodne chrániť, napríklad aj rodinám dôchodcov s jediným autom a zakúpenou rezidentskou kartou. Aj im sa môže bežne stávať, že na sídlisku jednoducho nebudú môcť parkovať.  

Nutnosť regulácie sa odôvodňovala aj potrebou vylúčiť zo sídliska nadpočetné vozidlá. Opakovane sa spomínal prípad autopožičovne, ktorá sídli a parkuje na sídlisku. Avšak ak má niekto napríklad desať alebo aj dvadsať áut, a pre každé si zakúpi parkovaciu kartu, tak s nimi bude môcť parkovať na sídlisku aj naďalej.

Život na sídlisku sa skomplikuje najmä pre mladé rodiny a ľudí v produktívnom veku, pretože oni aspoň to jedno auto k životu jednoducho potrebujú. Ak sa im bude pravidelne stávať, že na sídlisku nezaparkujú, môžu začať uvažovať o zmene bydliska. Sídlisko tak môže rýchlo zostarnúť, pretože bude ponúkať vhodné podmienky na bývanie najmä pre tých, ktorí vozidlo nepoužívajú.

Ceny bytov poklesnú, pretože pre solventných zákazníkov hľadajúcich bývanie nebude zaujímavé sídlisko bez primeraných možností na parkovanie.

Môže byť parkovacích miest na sídlisku dostatok?

Počet parkovacích miest na sídlisku Západ bol pôvodne projektovaný pre oveľa menší počet vozidiel, než si vyžaduje dnešná doba. Už veľmi dlho je nepochybné, že výstavba nových parkovacích kapacít je nevyhnutnosťou. (Súčasná legislatíva predpisuje najmenej jedno parkovacie miesto na jeden byt.)

V minulosti bolo vypracovaných viacero odborných štúdií, ktoré navrhovali výstavbu stoviek až tisícov nových parkovacích miest, či už na úrovni terénu alebo v parkovacích domoch:

2004 –  Územný generel dopravy mesta Zvolen: Pre sídlisko Západ navrhuje výstavbu ôsmych parkovacích domov s celkovou kapacitou 1540 miest. Počítalo sa s tým, že pre jeden byt má byť k dispozícii jedno parkovacie miesto.

2007 – Koncepcia statickej dopravy na území mesta Zvolen: Dokument navrhoval výstavbu 170 nových parkovacích miest na úrovni terénu a štyri parkovacie domy, každý s kapacitou 350 miest.

2010 – Urbanistická štúdia Revitalizácia sídliska Zvolen Západ-Tepličky: Podľa tejto štúdie môže byť na sídlisku spolu až 3815 parkovacích miest (predovšetkým v parkovacích domoch), a to pri zachovaní všetkých urbanistických požiadaviek na moderné a zdravé sídlisko.

2020 – Koncept parkovacej politiky mesta Zvolen: Navrhuje päť nových parkovacích domov s celkovou kapacitou 1214 parkovacích miest.

2022 – Realizácia regulovaného parkovania v zóne sídliska Západ – Tepličky: Dokument počíta s výhľadovou kapacitou okolo 3000 parkovacích miest. 

Parkovacích miest na sídlisku teda môže (a už dávno mal) byť dostatok. Je smutnou skutočnosťou, že žiadnemu z doterajších vedení mesta sa nepodarilo naštartovať ich systematické budovanie. 

Čo petícia požaduje

Petícia obsahuje tri body.

Prvý bod požaduje zrušenie prijatého VZN 227 z roku 2023. V dôsledku toho by v máji nebola na sídlisku Západ spustená plánovaná regulácia. Podmienky pre parkovanie po máji 2024 by teda ostali tak ako sú v súčasnosti. Tým vznikne časový priestor pre kvalitnú prípravu budúcej regulácie.  

Prijatím VZN 227 bolo zrušené VZN 204 z roku 2021, ktoré zaviedlo spoplatnenie parkovania v centre mesta, nie však na sídliskách. Preto v petícii žiadame, aby bolo znovu uvedené do platnosti toto zrušené VZN 204, aby platené parkovanie v meste mohlo naďalej pokračovať. 

Druhý bod petície požaduje, aby budúca regulácia parkovania na sídlisku Západ bola spustená po splnení základných podmienok dobrej regulácie:
– Bude vypracovaná a prijatá detailná koncepcia parkovania. Ide o dôležitý dokument, z ktorého má VZN vychádzať.
– Bude vybudovaný nevyhnutný minimálny počet parkovacích miest (aspoň pre jedno vozidlo na byt)
– Nebude vydaných viac parkovacích kariet (rezidentských + abonentských), než bude počet parkovacích miest určených pre parkovanie na karty. To znamená, aby každý, kto si kartu zakúpi, dokázal na sídlisku aj zaparkovať.
– Budú pripravené záchytné parkoviská v pešej dostupnosti. Slúžiť budú pre tých, čo si parkovaciu kartu nezakúpia, prípadne pre návštevy a podobne.

V treťom bode petícia žiada, aby budúce parkovacie domy neboli súkromné, ale boli vo vlastníctve mesta Zvolen. Súčasná realita je taká, že súkromní investori podmieňujú výstavbu parkovacích domov pripojenou výstavbou ďalších bytov a kancelárskych / obchodných priestorov, čo nie je v záujme sídliska. Výstavba tak viazne, na čo dopláca bežný občan. Ak by parkovacie domy boli vo vlastníctve mesta, parkovanie v nich by bolo lacnejšie, a získané financie by boli investované späť do zlepšovania parkovania.

Prečo je petícia potrebná

Vyzerá to tak, že kompetentní si neuvedomujú dôsledky svojej povrchnej a nesystematickej prípravy regulácie. Namiesto poctivého vyhodnotenia faktov sa riadia heslom „skúsime a uvidíme“. Neberú do úvahy, že na chaos spôsobený týmto nezodpovedným experimentom doplatia tisícky obyvateľov sídliska.

Navyše, domnievajú sa, že schválená regulácia má širokú podporu verejnosti.

Podpisom petície ukážete, že s takto pripravenou reguláciou nesúhlasíte, a požadujete jej výrazné skvalitnenie.

Kto by mal petíciu podpísať

Predovšetkým každý obyvateľ sídliska Západ, ktorému záleží na zdravom a perspektívnom rozvoji sídliska. Nie je dôležité, či je alebo nie je vlastníkom motorového vozidla, pretože zle pripravená regulácia sa dotkne všetkých.

K podpisu petície sú pozvaní aj obyvatelia centrálnych mestských zón Západ, Východ a Sever. Na základe VZN 227 sa totiž 1. mája spustí regulácia aj tam. Na viacerých uliciach týchto časti je nedostatok parkovacích miest už teraz, po spustení regulácie sa situácia ešte zhorší.

Samozrejme, veľmi pomôžu aj podpisy obyvateľov ostatných zvolenských častí a sídlisk. Regulácia na sídlisku Západ je tzv. pilotný projekt, a následne ma byť aplikovaná aj na iné sídliská. Ak je pilotný projekt pripravený úplne nedostatočne, na iných sídliskách to nebude lepšie.

Podľa zákona môže petíciu podpísať každý občan Slovenska, bez ohľadu na to, kde býva. Ak je to váš prípad, a chcete podporiť kvalitu bývania svojich príbuzných vo Zvolene, prípadne prejaviť účasť na boji zvolenčanov za lepšie životné podmienky (ku ktorým primerané možnosti na parkovanie bezpochyby patria), budeme za vás podpis vďační.  

Ako petíciu podpísať

1. Elektronicky

Online petičný hárok nájdete TU
(budete presmerovaní na stránku peticie.com)

2. Podpísanie papierového hárku

Zavolajte na 0950 584 055. Prídeme s hárkom až ku vám domov.

Hárok si tiež môžete stiahnuť TU. Vytlačte ho a podpíšte. Zavolajte nám (0950 584 055), po dohode si hárok vyzdvihneme osobne. Prípadne ho môžete doručiť (osobne po dohode, poštou) na adresu:
Ing. Marian Brláž, Novozámocká 36, 960 01 Zvolen, admin@parkujnazapade.sk

Oficiálny text petície

Petícia za zrušenie schválenej regulácie parkovania na sídlisku Zvolen Západ

My, nižšie podpísaní občania, žiadame primátora mesta Zvolen a Mestské zastupiteľstvo mesta Zvolen, aby:

1. Bolo zrušené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 227 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (schválené 18.9.2023, účinnosť od 1.5.2024) a v platnosti ponechané pôvodné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 204 (schválené 27.5.2021).

2. Regulácia parkovania na sídlisku Západ bola spustená, keď:

·        Bude vypracovaná a prijatá detailná koncepcia parkovania

·        Bude vybudovaný nevyhnutný minimálny počet parkovacích miest (aspoň pre jedno vozidlo na byt)

·        Nebude vydaných viac parkovacích kariet, než bude počet dostupných parkovacích miest

·        Budú pripravené záchytné parkoviská v pešej dostupnosti. 

3. Zabezpečili vlastníctvo pripravovaných parkovacích miest, záchytných parkovísk a parkovacích domov v prospech majetku Mesta, v záujme spätných investícií do infraštruktúry mesta Zvolen zo získaných finančných prostriedkov z dočasného parkovania.

Zdôvodnenie:

So spustením regulácie na základe prijatého VZN č.227 nesúhlasíme predovšetkým z týchto dôvodov: 

·        Mesto Zvolen nemá spracovaný Koncept parkovania, z ktorého by VZN vychádzala

·        Na sídlisku nie je dostatok počet parkovacích miest, nepostačujú ani pre jedno vozidlo na domácnosť

·        Za ceny parkovacích kariet sa neponúkajú adekvátne možnosti zaparkovať

·        Nie sú pripravené záchytné parkoviská

·        Neprebehla dostatočná odborná komunikácia

·        Neprebehla informačná kampaň zameraná na obyvateľov sídliska

·        VZN nereflektuje predchádzajúce sľuby kompetentných o podmienkach a prínosoch regulácie 

·        Zvyšovanie parkovacích kapacít je nezdravo závislé od súkromného sektora. 

Petičný výbor:

Marian Brláž, Novozámocká 36, 96001 Zvolen, tel: 0950 584 055, admin@parkujnazapade.sk (osoba pre kontakt s verejnou správou)

Jozef Dobroslav Pinka, Zvolen

Eva Palúchová, Zvolen

Čo je petícia

Petícia je verejná výzva, žiadosť či návrh určená orgánom alebo organizáciám verejnej správy (vláda, ministerstvá, obce, samosprávny kraj či iné verejné inštitúcie), ktorou sa podpísaní občania domáhajú (vy)riešenia problému verejného alebo iného spoločného záujmu.

Podávanie petícií je výkonom ústavne chráneného petičného práva, a jej právna regulácia je obsiahnutá v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Petícia môže mať charakter „papierovej“ petície (pod petíciu sa ľudia fyzicky podpisujú na podpisové hárky), alebo elektronickej petície (získavanie podpory pod petíciu prebieha v elektronickej podobe).

Iniciátorom petície môže byť akákoľvek fyzická osoba, akejkoľvek štátnej príslušnosti (občania SR, ako aj cudzinci) a akéhokoľvek veku, alebo akákoľvek právnická osoba, či skupina fyzických, alebo právnických osôb.

V petícii musí byť vždy uvedená fyzická osoba, ktorá je určená na styk s orgánom verejnej správy, ktorému je petícia určená.

Podporovateľ petície uvedie svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis, V prípade elektronicky podanej podpory namiesto podpisu uvedie adresu svojej elektronickej pošty (email).

Orgán verejnej správy, ktorému je petícia určená je povinný sa zaoberať petíciou s akýmkoľvek množstvom podpisov. Je pritom povinný petíciu prijať, prešetriť ju a vybaviť tak, aby zistili skutočný stav veci, jej súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.

Výsledok vybavenia petície orgán verejnej správy písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov. Vo zvlášť zložitých prípadoch sa petícia vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak sa na základe podanej petície zistili nedostatky, orgán, ktorý petíciu vybavuje, ich musí odstrániť.

Výsledok vybavenia petície sa musí zverejniť aj na webovom sídle orgánu verejnej správy, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.