Poslanci VMČ3 vraj ešte v máji 2021 schválili zavedenie regulovaného parkovania na sídlisku Zvolen Západ:

„Vraj“ píšem preto, lebo táto informácia sa objavila až v opravenej zápisnici v marci 2022, teda takmer o rok neskôr (!).

Keďže ide o dôležité rozhodnutie, zaujímalo ma, aká diskusia tomu predchádzala, prípadne ako si poslanci predstavovali reguláciu, ktorú schválili.
Preto som im poslal email, kde som sa pýtal na viac podrobností.

Predmet: Detaily schválenej regulácie parkovania
Dátum: 31. 5. 2022, 21:38
Od: Marian Brlaz
Komu: dkosik, mhybsky, zniscakova, ffilatov, lrichtarech, rkarczub, phricina

Vážení poslanci,

rád by som sa vás opýtal na uznesenie, ktoré sa objavilo v dodatočne upravenej zápisnici z vášho zasadania zo dňa 23.5.2021: „VMČ schvaľuje zavedenie regulovaného parkovania na sídlisku Zvolen – Západ“.
Ide o veľmi všeobecnú formuláciu, a v zápisnici nie sú k tomuto bodu uvedené žiadne podrobnosti. Určite ste o tom veľa diskutovali, a pri odsúhlasení uznesenia ste mali na mysli konkrétnu formu a parametre regulácie.
Rád by som vás preto požiadal o objasnenie jej bližších detailov.
Konkrétne ma zaujímajú tieto okruhy otázok:
·         Aký je súčasný východiskový stav regulácie? (skutočný počet áut na sídlisku, skutočný počet parkovacích miest)
·         Aký bude stav po zavedení regulácie? (počet parkujúcich áut, počet parkovacích miest)
·         Plánuje sa do spustenia regulácie ešte nejaká výstavba nových parkovacích miest?
·         Bude súčasťou regulácie aj ponuka záchytných parkovísk?
·         Koľko vozidiel bude môcť dostať parkovaciu kartu, a koľko ich bude musieť sídlisko opustiť?
·         Aký je predpokladaný záujem o parkovacie karty?
·         Podľa akého kľúča sa budú karty udeľovať, príp. aké budú podmienky pre získanie parkovacej karty? (napr. počet kariet na byt)
·         Budú parkovacie karty spoplatnené? Aké by mali byť ceny?
·         Kedy by regulácia mala byť spustená?
·         V akých časoch bude parkovanie regulované?
·         Ako budú riešené návštevy?
·         Existuje plán zohľadňujúci vývoj v budúcich rokoch?
·         Kedy a ako bude o regulácii informovaná verejnosť?

Možno ste detailne neprediskutovali všetky naznačené aspekty regulácie, ale väčšinu určite áno.
Som si istý, že to nezaujíma len mňa, ale aj mnoho ďalších Západniarov, aby vedeli, či sa na reguláciu majú tešiť alebo sa jej obávať.

Ďakujem vopred za vašu odpoveď.
S pozdravom
Marian Brláž

Odpovedal mi D. Košík, predseda VMČ3:

Predmet: Re: Detaily schválenej regulácie parkovania
Dátum: 2. 6. 2022, 11:40
Od: Dusan Kosik 
Komu: mne, dkosik, mhybsky, zniscakova, ffilatov, lrichtarech, rkarczub, phricina

Dobrý deň pán Brláž,
VMČ uznesením podporilo reguláciu parkovania v intenciách konceptu parkovacej politiky mesta Zvolen, ktorú ste spolu s ostatnými členmi dopravnej komisie schválili na Komisii dopravy a správy miestnych komunikácii dňa 4.2.2021. V takýchto veciach poslanci dôverujú odborným komisiám. Verím, že ste sa s predmetnými otázkami zaoberali, a materiál dôverne poznáte, keď ste koncept odporučili MsZ na schválenie.
S pozdravom,  
Dušan Košík
 

Na jeho odpoveď som reagoval takto:

Predmet: Re: Detaily schválenej regulácie parkovania
Dátum: 4. 6. 2022, 12:30
Od: Marian Brlaz
Komu: dkosik, mhybsky, zniscakova, ffilatov, lrichtarech, rkarczub, phricina

Dobrý deň p. Košík,
ďakujem za vašu odpoveď,
aj za objasnenie, že schválením uznesenia nadväzujete na Uznesenie komisie dopravy zo dňa 4.2.2022.

Naše uznesenie znelo inak, preto ma nenapadol ten súvis.
Ako sám píšete, komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť Koncept parkovacej politiky, a nie zavedenie regulovaného parkovania. To totiž nie je to isté – samotný Koncept pripúšťa aj možnosť, že parkovanie sa dá riešiť aj bez regulácie.

Napriek tomu rozumiem, že ste schválili regulované parkovanie – k tomuto riešeniu sa prikláňa aj komisia dopravy, veď aj preto na tom istom zasadaní odporučila Mestskému zastupiteľstvu poveriť V. Luptáka vypracovaním príslušného VZN.

Ale to, čomu nerozumiem, je vaša reakcia na mnou položené otázky o detailoch vami schválenej regulácie.
Píšte totiž, že „Verím, že ste sa s predmetnými otázkami zaoberali“.
Rozumiem tomu tak, že na VMČ ste vychádzali z predpokladu, že všetky detaily regulácie na Západe boli na komisii prediskutované a vyriešené.
Ale nie, neboli.
Z komisie dopravy vám určite neprišla taká informácia. Ak by sme to aj urobili, bol by to iba návrh, ktorý by musel byť predložený poslancom na posúdenie a schválenie. 
Detailmi regulácie pre sídliská sa nezaoberá ani Koncept. Ak by ste si ho aspoň prečítali, zistili by ste to.
Na vaše uznesenie o schválení regulácie som sa pýtal preto, lebo som sa domnieval, že na VMČ ste reguláciu prediskutovali detailnejšie, nad rámec toho, čo je v Koncepte Ing. Bartoša, a nad rámec toho, ako to bolo poňaté na komisii dopravy. Že máte síce vlastnú, ale presnú predstavu o tom, ako má regulácia parkovania na Západe vyzerať. A že tento výstup z vášho zasadania by mohol pomôcť nastaviť konkrétne parametre vyhovujúce podmienkam nášho sídliska.
Z vašej odpovede ale vyplýva, že o detailoch regulácie ste vôbec nehovorili – postačila vám mylná viera, že to už (za vás) urobil niekto iný.

Ale ešte viac ma prekvapuje to, že vôbec vás nezaujímalo, aké tie (domnelé) podmienky sú. Či sú dobré alebo nie, čo prinesú obyvateľom sídliska. Pretože ak by ste sa pokúsili sa k nim dopracovať, zistili by ste, že žiadne neexistujú.  

Pozastavujem sa aj nad ďalšou formuláciou, ktorú ste vo svojej odpovedi uviedli, a to že v takýchto veciach poslanci dôverujú odborným komisiám. To je určite správny prístup, veď na to komisie sú.
No existujú vážne pochybnosti pre dôveru v tomto konkrétnom prípade.

Schválenie Konceptu Ing. Bartoša bolo zaradené v programe MsZ 29.3.2021. A viete, ako to dopadlo – po zdrvujúcej  kritike naprieč celým poslaneckým spektrom nakoniec V. Lupták radšej tento bod stiahol z rokovania, pretože bolo očividné, že to nemalo šancu prejsť. Ostro kritizovaný bol nielen prístup samotného viceprimátora k riešenej téme, ale aj kvalita Konceptu.

Napriek tomu ste o dva mesiace neskôr schválili vaše uznesenie, s dôverou, že všetko je v najlepšom poriadku. Pritom, podľa dochádzkovej listiny ste sa všetci siedmi toho MsZ zúčastnili, a boli ste účastníkmi dlhej a vyhrotenej diskusie o tom, že to vôbec nie je v poriadku.  

Skúsim to zhrnúť:
– Schválili ste inú formuláciu, než bola formulácia uznesenia komisie dopravy určená pre MsZ, na ktorú sa odvolávate
– Úplne ste odignorovali informácie, ktoré následne odzneli na MsZ 29.3.2021 a viedli k stiahnutiu návrhu.
– Schválili ste reguláciu, o podmienkach a parametroch ste nevedeli vôbec nič, a ani ste sa to nesnažili zistiť.

Ako člen komisie dopravy sa snažím v rámci svojich možností robiť maximum pre to, aby parkovanie na Západe bolo vyriešené tak dobre, ako je to v našich podmienkach možné. Predpokladal som, že rovnako k tomu pristupujete aj vy ako poslanci VMČ3. Vaše možnosti vplývať na proces prípravy regulácie sú neporovnateľne väčšie ako tie moje. 
Ide len o to, či to chcete. Z vášho prístupu nemám ten pocit.

V každom prípade si myslím, že stále je možnosť do procesu riešenia parkovania konštruktívne zasiahnuť a prácu usmerňovať tak, aby bola urobená čo najlepšie v prospech obyvateľov sídliska.

S pozdravom
M. Brláž

Toľko moja komunikácia s poslancami, ďalšiu odpoveď som zatiaľ nedostal.
Ich schválenie regulácie zostáva opradené tajomstvom. Okrem toho, že uspokojivo nevysvetlili, prečo sa zmienka o schválení regulácie objavila v zápisnici až po roku, tak tiež nevedia vysvetliť, akú reguláciu vlastne schválili. Prístup kompetentných ku riešeniu parkovania je už dlhé roky katastrofálny, na rozdiel od ich sľubov.

M. Brláž