Autor článku: Marian Brláž

Po komunálnych voľbách 2018 mi skupina poslancov ponúkla členstvo v komisii dopravy, kvôli mojim predchádzajúcim aktivitám ohľadne parkovania na sídlisku Západ. Rád som to prijal. Vnímal som to ako príležitosť trochu viac nazrieť pod pokrievku ako to vlastne na Meste chodí. A tiež to vyzeralo ako skvelá príležitosť skúsiť urobiť niečo viac pre parkovanie na Západe, hlavne ak predsedom komisie je Ing. Lupták, viceprimátor, ktorého p. primátorka poverila práve riešením tejto problematiky.
(Komisia dopravy)

Nižšie uvádzam zoznam mojich aktivít, ktorými som sa pokúšal aspoň trochu prispieť k riešeniu parkovania vo Zvolene. Sú chronologicky zoradené, a priebežne aktualizované.

Samozrejme, nie sú tu zachytené všetky moje aktivity v rámci komisie, len tie, ktoré súvisia s parkovaním na Západe. Riešenie parkovania tvorí len malú časť celkovej agendy komisie. Možno až príliš malú, ale to uvidíte ďalej.

13.3.2019
Parkovanie pri Hagarde
Do komisie som podal požiadavku na preverenie situácie ohľadne parkovania v areáli Hagard:Hal na Tulskej.
(Tejto téme som sa venoval už aj v minulosti (môžete nájsť TU), ale nedostal som žiadnu uspokojivú odpoveď.
O čo ide?
V areáli firmy je vybudované parkovisko s kapacitou 20 miest, o ktorom Mesto opakovane tvrdí, že je určené pre parkovanie obyvateľov sídliska, a takto sa aj dlhodobo objavuje v štatistikách o počte dostupných parkovacích miest na Západe. Parkovisko je však už viac rokov pre obyvateľov Západu nedostupné; je oplotené a využíva sa ako sklad.
(Podanie)

Výsledok:
Bolo podané vysvetlenie prečo tomu tak je. Dôvodom je vraj „rozširovanie sortimentu a konflikty s obyvateľmi“.
(Zápisnica – Uznesenie č. 21/2019)

Určite to nie je odpoveď, aká by sa očakávala. Ak má firma písomne zakotvenú povinnosť miesta poskytovať, toto je slabá výhovorka. Budem to ešte riešiť ďalej.

16.4.2019
Petícia za 600 nových parkovacích miest na Západe
Ešte v roku 2018 som organizoval petíciu za urýchlenú výstavbu 600 parkovacích miest.
MsZ na ňu odpovedalo tak, že do roku 2020 pribudne pre obyvateľov sídliska 516 parkovacích miest, z toho 266 v parkovacom dome na Barinách a 250 priamo na sídlisku. (Odpoveď)
Avšak už teraz (v roku 2019) je jasné, že parkovací dom na Barinách tak skoro nebude, a sporných je aj deklarovaných 250 miest na sídlisku.
Je preto potrebné, aby Mesto svoju odpoveď aktualizovalo, a vyhovelo tak požiadavke občanov podpísaných pod petíciou.
(Podanie)

Výsledok:
Komisia prijala uznesenie, že dá preveriť legislatívny postup, aby požiadavku na aktualizáciu prerokovalo Mestské zastupiteľstvo.
(Zápisnica – Uznesenie č.35/2019)

19.5.2019
Na VMČ3
Toto možno s komisiou priamo nesúvisí, ale je to o parkovaní na sídlisku. Požiadal som o účasť na zasadaní VMČ3 a pýtal som sa poslancov na ich plány pri riešení parkovania na sídlisku. Ich odpovede nájdete v Zápisnici.

12.6.2019
Parkovanie pri Hagarde
Keďže vysvetlenie ohľadne Hagardu zo zasadania komisie zo dňa 13.3.2019 som nepokladal za dostatočné, naštudoval som si, čo o tom hovoria iné oficiálne zdroje Mesta. Našiel som až tri rôzne, vzájomne sa vylučujúce vysvetlenia, prečo už nie je možné parkovať v areáli Hagard. Preto som požiadal o opätovné preskúmanie a vysvetlenie.
(Podanie)

Výsledok:
Ing. Lupták a Ing. Kašša prisľúbili, že danú problematiku preskúmajú.
(Zápisnica -Uznesenie č.69/2019)

Petícia za 600 nových parkovacích miest na Západe
Na tomto zasadaní som sa tiež pýtal som sa na výsledky overenia legislatívneho postupu (ako to bolo prisľúbené na zasadaní komisie zo dňa 16.4.20219).

Výsledok:
Ing. Lupták uviedol, že osobne situáciu preverí do budúceho zasadania komisie.
(Zápisnica – uznesenie č. 77/2019)

14.8.2019
Koncepcia parkovania
Keďže už prešlo niekoľko dlhých mesiacov odvtedy, čo p. primátorka poverila p. viceprimátora riešením parkovania, a on zatiaľ ani raz túto tému na komisii neotvoril, požiadal som ho o podanie oficiálnej informácie ohľadne prípravy koncepcie.
(Podanie)

Výsledok:
Predseda (a p. viceprimátor v jednej osobe) moju požiadavku ani nezaradil do programu. Je naozaj nezvyčajné, že komisia dopravy nemá možnosť zapojiť sa do prípravy snáď najdôležitejšieho dokumentu týkajúceho sa statickej dopravy (tak sa odborne hovorí parkovaniu).

16.10.2019
Parkovanie pri Hagarde
Urgencia odpovedí na moje podania o parkovaní pri Hagarde a o petícii (zo dňa 12.6.2019)
(Podanie)
Ako vyplýva z formulácie môjho podania, na nezodpovedané témy som sa opakovane pýtal aj predtým, ale zakaždým bez odpovede. Preto som tentoraz zvolil písomnú formu dúfajúc, že to bude mať väčšiu váhu. Zbytočne.

Výsledok:
Nebolo zaradené do programu.

20.11.2019
Petícia za 600 nových parkovacích miest na Západe
Parkovanie pri Hagrade
Opätovná urgencia na moje podania.
(Podanie)

Výsledok:
Boli podané informácie bez diskusie, hlasovania a uznesení: Aktualizácia odpovede na petíciu – parkovanie bude riešiť komplexná koncepcia statickej dopravy.
Parkovanie pri Hagarde – Nenašli sa žiadne žiadne nové informácie.
(Zápisnica – bod 7.)

13.2.2020
Vyhradené parkovacie miesta
Veľkým problémom sídliska sú aj vyhradené parkovacie miesta (VPM).
(Už som o nich písal TU)
Sú tri druhy:
– Plne spoplatnené (ročná suma 400 eur)
– Čiastočne spoplatnené (ŤZP, ročná suma 85 eur)
– Bezplatné (ŤZP s parkovacím preukazom, bez poplatku)

Prideľovanie hlavne tých plne spoplatnených je zahalené rúškom tajomstva a poskytuje veľký priestor pre nekalé praktiky. Podal som preto návrh na uznesenie, ktoré by smerovalo k ich úplnému zrušeniu (nie ŤZP), alebo aspoň transparentnému prideľovaniu.
(Podanie)

Výsledok:
O návrhu sa nediskutovalo a nebolo ku nemu prijaté uznesenie, bola len podaná informácia, že by sa to malo riešiť koncom roku.
(Zápisnica, bod 11)

(Problémom tohto vysvetlenia je, že už niekoľko rokov sa sľubuje, že sa to bude riešiť „koncom roku“, a potom sa to vždy odloží na ďalší rok. Asi to ešte skúsim pripomenúť neskôr.)

27.2.2020
Sťažnosť na p. viceprimátora
Ak ste čítali tento článok od začiatku až po toto miesto, pravdepodobne ste si všimli, že zo strany predsedu Ing. Luptáka som bol často vybavený veľmi neštandardne – moje podania boli ignorované, alebo dlhé mesiace neriešené.
Keďže sa domnievam, že to nezodpovedá rokovaciemu poriadku pre komisie, rozhodol som sa podať na konanie predsedu komisie dopravy Ing. Luptáka sťažnosť.
(Podanie)

10.6.2020
Koncepcia parkovania
Je to už rok a pol, čo bol p. Lupták poverený riešením parkovania. Doteraz však ani raz takýto bod nezaradil do rokovania komisie, dokonca odmietal návrhy členov na diskusiu na túto tému (viď napr. moje podanie zo dňa 14.8.2019).
V marci 2020 to vyzeralo, že koncepcia je už hotová. V Zvolenských novinách vyšiel s p. viceprimátorom rozhovor, v ktorom oznámil, že je pripravený svoju koncepciu predstaviť: “Náš pohľad teraz predstavíme širšiemu okruhu ľudí – pozveme odborníkov i poslancov, spoločne si sadneme, aby sme počuli ich názor na predstavené riešenia.” (Zvolenské noviny č.3/2020).
Požiadal som ho teda, aby na komisii dopravy koncepciu predstavil.
(Podanie)

Výsledok:
P. predseda tento bod ani nezaradil do programu. Len povedal, že koncepcia ešte nie je pripravená.

Je teda isté, že p. viceprimátor komisiu dopravy z prípravy koncepcie úplne vynechal, dokonca je rozhodnutý to pred ňou do poslednej chvíle tajiť 🙁
To sa asi v iných samosprávach nestáva.

9.9.2020
Vyhradené parkovacie miesta
Keďže som stále nezachytil informácie, že by sa nejako pokročilo v riešení problematickej témy vyhradených parkovacích miest, rozhodol som sa túto tému opäť otvoriť. Tentoraz trochu inak – na Západe je totiž mnoho pozemkov stále nevysporiadaných. Mesto tak prenajíma parkovacie miesta ležiace na cudzom pozemku, čo nie je v súlade s platnou legislatívou. Takýto prenájom nie je v súlade s VZN 197/2019 ani so zákonom 522/2004, z ktorého VZN vychádza. Videl som v tom ďalší dôvod na to, aby sa situácia naozaj prehodnotila a miesta sa zrušili.
(Podanie)

Výsledok:
Bola podaná informácia v tom zmysle, že sa prenajíma stavba (t. j. parkovacia plocha), nie pozemok pod ňou.
(Zápisnica, bod 12)

(Poznámka: Následne som to ešte konzultoval s právnikom. Ten to považoval za nedostatočné vysvetlenie. Údajne, keby sa majiteľ pozemku ozval, mohol by od Mesta vysúdiť peniaze.)

Program rozvoja mesta
Na toto zasadanie komisie som podal aj tak trochu akademickú pripomienku týkajúcu sa Programu rozvoja mesta Zvolen 2014-2020, časť Doprava. Pri jeho preštudovaní som pochopil, že ide o formálny dokument, ktorý by z nejakého dôvodu malo mesto mať, ale nik sa tým príliš netrápi, čo tam je napísané a či sa podľa neho postupuje. Pokiaľ ide o sekciu o doprave, obsahuje viacero chybných údajov, napríklad že vo Zvolene pripadá na obyvateľa o 30% viac áut ako je celoslovenský priemer.
(Podanie)

Výsledok:
Moja požiadavka na opravu chybných údajov bola akceptovaná.
(Zápisnica, bod 9)

Parkovanie pri Hagarde
Na tomto zasadaní bola tiež podaná informácia ohľadne parkovanie pri Hagarde. (Pre oživenie pamäte, prvýkrát som o toto vysvetlenie žiadal pred rokom a pol, dňa 13.3.2019). Žiaľ že toto, zdá sa už konečné zdôvodnenie, nie je pre obyvateľov Západu dobrou správou. Zistilo sa, že tá podmienka pre vydanie stavebného povolenia, o ktorej Mesto stálo hovorilo, sa „zabudla“ zapracovať do materiálov, takže vlastne to už nie je vymáhateľné. No ale aspoň dôjde k úprave výkazov o počte dostupných parkovacích miest na sídlisku 🙁
(Zápisnica, bod 8)

14.12.2020
Vyhradené parkovacie miesta
Na 14.12.2020 bolo naplánované MsZ, na programe ktorého mala byť aj Novelizácia VZN 197 o daniach. Touto novelizáciou sa malo zrušiť predlžovanie ročných prenájmov plne platených vyhradených parkovacích miest.
Aby tento (pre parkovanie dôležitý, ale medzi inými bodmi možno nenápadný) bod programu neunikol pozornosti poslancov, dovolil som si ich na to upozorniť emailom.
(List poslancom)

Výsledok:
Úprava bola nakoniec schválená. Jej účinnosť bola stanovená na 1.1.2021. Znamená to, že v priebehu roku 2021 by mali skončiť všetky plne hradené vyhradené miesta, a ostať by mali len ŤZP a ŤZP s parkovacím preukazom. Uvidíme, aký to bude mať reálny dopad.

4.2.2021
Koncepcia parkovania
V decembri 2020 sa uskutočnilo predstavenie dlho očakávané toľko utajovanej koncepcie parkovania. Pre mňa osobne však bola veľkým sklamaním. Obsahovala väčšinou len všeobecné informácie, a ak aj nejaké fakty, tak len tie, ktoré už boli dlho známe. A, nakoniec, ani ju nevytvoril p. viceprimátor, ale ju len objednal u nejakej firmy z Prievidze za 7500 eur. Len pripomínam, že komisia dopravy sa na príprave dokumentu vôbec nepodieľala, p. viceprimátor nás úplne z toho vynechal.
V tejto súvislosti som požiadal p. predsedu o zodpovedanie niekoľkých otázok, ktoré by mi pomohli pochopiť jeho prístup.
(Podanie)

Výsledok:
Nebolo zaradené do programu komisie.

Keď sme dostali materiály na toto zasadanie komisie (4.2.2021) našiel som v ňom veľa vážnych nezhôd. Preto som na to v predstihu upozornil všetkých účastníkov komisie.
(Podanie)

Výsledok:
Nebolo zaradené do programu komisie.

Vyhradené parkovacie miesta
Ešte v októbri 2020 som podal opätovnú požiadavku na riešenie vyhradených parkovacích miest.
(Podanie)

Výsledok:
Nebolo zaradené do programu komisie.

81 parkovacích miest pri škôlke
A tiež som podal požiadavku o otvorenie novej témy – nesplnený prísľub o poskytnutí 81 bezplatných miest, čo sa písomne zaviazal investor rekonštrukcie škôlky na Voljanského. Žiaľ doposiaľ sa tak nestalo.
(Podanie)

Výsledok:
Nebolo zaradené do programu komisie.

27.3.2021
Koncepcia parkovania
Vo februári a marci 2021 sme na komisii dosť chaoticky a bez prípravy schvaľovali rôzne podrobnosti chystanej regulácie a súvisiaceho VZN. Spočiatku som myslel, že to má nejaký systém a logiku, ale neskôr som pochopil, že žiaľ nemá. Nakoniec sa ukázalo, že šlo hlavne o to, aby sa mohlo povedať, že to prešlo komisiou dopravy. Na chystané MsZ (29.3.2021) bol totiž vedením Mesta predložený návrh na schválenie Konceptu parkovacej politiky mesta Zvolen. Keďže priložená dôvodová správa k tomuto bodu podľa mňa nezodpovedala skutočnosti, rozhodol som sa informovať poslancov, ako celý ten proces vidím ja ako člen komisie dopravy.
(List poslancom)

Výsledok:
Po mnohých kritických pripomienkach p. viceprimátor nakoniec návrh stiahol z rokovania, dokument teda nebol schválený.

15.4.2021
Koncepcia parkovania
Predsedu komisie som požiadal, aby komisiu informoval o ďalšom postupe vo veci Koncepcie dopravy a zapojení komisie dopravy do tohto procesu.
(Podanie)

Výsledok:
Bola podaná informácia, že vedenie plánuje zvolať poslanecké grémium, kde by poslanci mali dostať podrobnejšie informácie.
(Zápisnica, bod 2/1)

23.6.2021
81 parkovacích miest pri škôlke
Požiadavka o opätovné prerokovanie nesplneného prísľubu na 81 parkovacích miest (keďže moje minulé podanie ešte z októbra 2020 bolo doposiaľ ignorované).
(Podanie)

Výsledok:
Bola podaná informácia, že investor sa „do budúcna nebráni vykonaniu nápravy“
(Zápisnica, bod 5)
(Je povšimnutiahodné, že Mesto tento záväzok investora nespochybnilo. Je to dobrý základ do budúcnosti pre vymáhanie dodržania sľubu.)

Vyhradené parkovacie miesta
Tiež som podal požiadavku na informáciu o tom, ako prebieha plánované rušenie plne platených vyhradených parkovacích miest, ktoré by mali zaniknúť do konca roku 2021.
(Podanie)

Výsledok:
Bola podaná informácia, že „všetky právne a administratívne náležitosti
pre dodržanie novelizácie boli splnené, preto následné kroky sú už v rukách silových zložiek v rámci kontroly rešpektovania rozhodnutí“.
(Zápisnica, bod 6)
(Je teda na polícii, aby kontrolovala, či niekto nepoužíva neoprávnene už neplatné vyhradené miesto.)

23.3.2022
Vyhradené parkovacie miesta
Keďže k 31.12.2021 malo byť ukončené rušenie plne spoplatnených vyhradených parkovacích miest, požiadal som, aby bol vyhodnotený stav.(Podanie)

Výsledok:
Predložená správa konštatovala, že predpokladaný efekt sa nedosiahol, keďže narástol počet tých, ktorý si vyhradené parkovacie miesto dokázali vybaviť , t. j. aspoň naoko spĺňajú sprísnené podmienky.