V rôznych diskusiách na FB sa občas objavujú otázky že čo vlastne robia poslanci za sídlisko Západ (VMČ3) pre riešenie parkovania na Západe.

(Len pre pripomenutie, v tomto volebnom období nás zastupuje týchto sedem poslancov: Filip Filatov, Peter Hričina, Michal Hybský, Rastislav Karczub, Dušan Košík, Zuzana Niščáková, Lukáš Richtárech.)

Riešenie parkovania na sídlisku je uvedené ako prvý bod medzi ich hlavnými prioritami pre toto volebné obdobie.

Je pravdou, že komunikácia poslancov s občanmi od začiatku viazla, a už dlhšiu dobu je prakticky nulová. Jednou z mála možností, ako si vytvoriť aspoň určitý obraz o ich názoroch a aktivitách na tému parkovania, sú zverejnené zápisnice z ich zasadaní. Od začiatku volebného obdobia (január  2019) po súčasnosť (máj 2022) je zatiaľ zverejnených 14 zápisníc.

Ak sa vám ich nechce všetky čítať a hľadať zmienky o parkovaní, urobili sme to za vás. Z ich zápisníc sme vybrali tie pasáže, ktoré sa venujú téme parkovania na sídlisku.

 Samozrejme, ako povedia kritici, ide o informácie vytrhnuté z kontextu, takže ak vás nejaká zmienka zaujme, odporúčame vyhľadať príslušnú zápisnicu a prečítať si všetky súvisiace informácie, prípadne sa o objasnenie obrátiť na samotných poslancov.     

Zápisnice nájdete tu: https://samosprava.zvolen.sk/vmc-3-sidlisko-zapad-teplicky-straz.phtml?id3=34102

V ďalšom texte sú citáty zo zápisníc uvedené červenou kurzívou.

Zápisnica č. 1/2019 zo dňa 13.1.2019

● K bodu Priority VMČ 2019-2022:
Filip Filatov navrhol požiadať o vytvorenie finančnej štúdie k parkovaniu na Novozámockej ulici. Peter Hričina vzniesol požiadavku, aby to nebolo na úkor Pražskej ulice.

Zápisnica č. 2/2019 zo dňa 18.2.2019

● K diskusii o parkovaní na trávnatých plochách:
p. Hybský uviedol, že poslanci sú jednotní v tom, aby sa dodržiaval zákon, považujú to za samozrejmosť. Považuje však za rovnako prioritné vybudovať nové parkovacie miesta, parkovací dom, či rezidenčné parkovanie.

● K diskusii o parkovaní na Šmidkeho ulici:
p. Filatov chce otvoriť diskusiu medzi obyvateľmi, je iniciatíva vykupovať pozemky, stavať a rekonštruovať ulice. Plocha pred vojenským panelákom je mestský pozemok a vytvorí tam nové parkovacie miesta. Plánuje nové parkovanie pred vojenskym panelákom, ale aj pri bezbariérovom dome.

p. Richtárech – priorita je pracovať koncepčne a najbližšie zasadnutie VMČ bude venované parkovaniu. Pozvaní bude zástupca primátorky p. Lupták a p. Gdovin, parkovanie je aj priorita pani primátorky. Komisie zaviazali mesto rokovať s majiteľmi pozemkov v rámci revitalizácie sídliska Západ. Plánujeme stretnutie s občanmi v aule základnej školy na Námestí mládeže. Obyvatelia chcú nové parkovacie miesta, ale písali petície aj proti, vytvorí sa pracovná skupina, ktorá bude riešiť rezidenčné parkovanie a parkovacie miesta. Otázkou zostáva, či stavať na zeleni, alebo stavať parkovacie domy a akým spôsobom tieto projekty financovať.

● K parkovaniu v areáli základnej školy na Západe:
p. Filatov sa pýta na možné parkovanie v areáli školy. P. riaditeľka vysvetlila, že areál školy je obsadený do pol desiatej a druhá vec je, že školský dvor nebol nikdy opravovaný, je v dezolátnom stave a nie je to bezpečné.

P. Filatov chce odsledovať, aká je vyťaženosť a navrhuje odborné stanovisko od odborných zložiek.

● K parkovaniu všeobecne:
p. Richtárech navrhol stretnutie VMČ len pre parkovanie s p. Luptákom a p. Gdovinom

● K téme Priority pre obdobie 2019-2022:
Koncepčné riešenie statickej dopravy (nové parkovacie miesta, parkovací dom)

Zápisnica č. 3/2019 zo dňa 5.4.2019

● K téme parkovanie na Šmidkeho:
p. Karczub: Celoplošné vylúčenie úžitkových vozidiel je komplikované, nakoľko sídlisko nemá záchytné parkovisko. Je potrebné nájsť citlivý spôsob budovania viacerých parkovacích miest ako, prípadne rezidenčné parkovanie. Pozemky na juhu sídliska majú viac ako jedného vlastníka na parcelu. Pozemky pri kláštore má jeden vlastník a zrejme bude riešiť parkovanie, možno aj parkovací dom.

VMČ č.3 žiada vedenie mesta, prípadne príslušné odborné útvary MsÚ vo Zvolene,
k) vypracovanie projektovej dokumentácie a kalkulácie nákladov na výstavbu parkovacích miest na Kremnickej ulici v blízkosti pivárne Mamut, podľa vyšpecifikovanej lokalizácie.

Zápisnica č. 4/2019 zo dňa 19.5.2019

● K téme riešenia parkovania na sídlisku:
p. Hybský: je to jednou z priorít VMČ a to čo v najkratšom možnom čase, nakoľko situácia je kritická.

p. Karczub: Mestský úrad má vypracovať návrh na parkovacie miesta. Vybudovanie nadstavby na parkovisku pri bezbariérovom dome.

p. Richtárech: aktívne sa pracuje na vytipovani pozemkov a vykupovaní pozemkov. V priebehu mesiaca bude samostatné VMČ venované parkovaniu. Do dvoch rokov bude už aj koncept rezidentského parkovania. Parkovací dom pri pozemku Purstavu. Chce rozširovať aj kapacitu svojho parkovacieho domu.

● K zámeru podnikateľa Ing. Gostíka postaviť parkovací dom pri kostole s kapacitou 160 miest:
p. Hybský: Páči sa mu zámer, je to v súlade s prioritami VMČ, vidí akútnu potrebu výstavby a to čo v najskoršom možnom čase, samozrejme za potreby dodržania všetkých právnych predpisov. Situácia s parkovaním je aj v tejto časti sídliska zlá, autá parkujú po trávnikoch.

p. Richtárech: Je to v rozpore s územným plánom mesta, vie o investorovi, ktorý chce stavať parkovací dom inde. Parkovacie domy majú byť na periférií, ako je aj jeho.

p. Filatov: investor nám chce pomôcť, podporuje zámer. Ľudia chcú parkovanie.

p. Niščáková: táto časť západu je problematická a je tam potrebné riešiť parkovanie, ale aby to bolo v súlade so všetkými právnymi predpismi.

p. Karczub: parkovacie domy sú potrebné, stavba, ktorá sa bude stavať, aby bola čo najviac v súlade s enviromentom, aby sme neuberali zo zelene na sídlisku.

VMČ č.3 odporúča investorovi prerokovať svoj investičný zámer s dotknutými subjektmi a občanmi dotknutých bytových domov a príslušnými odbornými útvarmi MsÚ. Zámer je v súlade s riešením problematiky parkovania na sídlisku Západ.

Zápisnica č. 6/2019 zo dňa 18.9.2019

● Ku petícii proti výstavbe parkovacieho domu pri kostole:
Uznesenie – VMČ berie na vedomie predloženú petíciu a VMČ sa stotožňuje s požiadavkou zachovať ÚP v jeho platnom znení.

Odchylné stanovisko – Predseda VMČ je za urýchlenú výstavbu parkovacieho domu, za predpokladu dodržania všetkých právnych predpisov a vecnú diskusiu so zainteresovanými stranami, nakoľko parkovanie v tejto lokalite sídliska je kritické. Priorita je spokojnosť občanov, sídlisko nemôže slúžiť autám, ale obyvateľom.

● Ku téme vybudovania komerčných 40 parkovacích miest na Kremnickej ulici:
Uznesenia – VMČ berie na vedomie stanovisko mesta Zvolen k predmetnému zámeru a odporúča investorovi rokovať s obyvateľmi príslušných panelákov.
(Stanovisko mesta k tomuto zámeru bolo odmietavé.)

VMČ žiada zástupcu primátorky o odprezentovanie koncepcie parkovania v rámci sídliska Západ na jednom z najbližších zasadnutí VMČ.

Zápisnica č. 1/2020 zo dňa 22.1.2020

● Ku téme výstavby 45 parkovacích miest na Šmidkeho ulici:
VMČ odporúča výkup pozemkov pod cestou a parkovacími miestami s cieľom realizácie predmetného zámeru.

Zápisnica č. 1/2021 zo dňa 23.5.2021

● K bodu programu Regulované parkovanie:
Uznesenie – VMČ schvaľuje zavedenie regulovaného parkovania na sídlisku Zvolen – Západ.
(Toto uznesenie je zaujímavé tým, že do zápisnice bolo doplnené až v marci 2022, teda takmer rok po konaní zasadania. )

Zápisnica č. 1/2022 zo dňa 17.2.2022

● Stanovisko k žiadosti podnikateľa Ing. Škrečka o zámenu pozemkov a odkúpenie spevnenej plochy na športovanie:
VMČ súhlasí s predloženým zámerom za podmienky zámeny existujúcich mestských parkovacích miest potrebných na vstup na novovzniknuté parkovisko (mestské PM budú zrušené) s rovnakým počtom nových parkovacích miest vo vlastníctve investora v rámci parkoviska a ďalej za podmienky odovzdania pozemku pod existujúcim chodníkom vo vlastníctve investora do vlastníctva mesta. VMČ súčasne odporúča MsÚ vstúpiť do rokovania s investorom o alternatívnej možnosti vybudovania nového ihriska v réžii investora na priľahlom mestskom pozemku, za predpokladu, že by investor odovzdal mestu do vlastníctva menší počet parkovacích miest.

To je zatiaľ zo zápisníc VMČ3 o parkovaní všetko.

V prípade, že sa v budúcich zápisniciach objaví zmienka o parkovaní, článok doplníme.