V minulom období boli vo Zvolene tri druhy vyhradených parkovacích miest (ďalej aj VPM):

 • Komerčné (t.j plne platné, 400 eur)
 • Pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP, cena 85,- eur)
 • ŤZP s parkovacím preukazom (ŤZP+PP, bez poplatku).

Využívanie týchto miest sa obnovovalo každý rok.

Hoci sa dalo predpokladať, že VPM pre ŤZP a ŤZP+PP majú väčšinou tí, ktorým to naozaj patrí, komerčné miesta mali z veľkej časti len tí, ktorí si to dokázali vybaviť. Na tento škodlivý jav sme dlhodobo upozorňovali, a žiadali o nápravu.

Problém mal byť riešený novelizáciou VZN (všeobecne záväzného nariadenia) č. 197. ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2021. Podľa nej mali byť v priebehu roku 2021 zrušené všetky VPM okrem miest pre najzávažnejšie prípady (ŤZP+PP).

Pred účinnosťou tejto novelizácie bolo v celom Zvolene spolu 197 VPM, z toho 110 ŤZP+PP, 51 ŤZP a 36 komerčných.

Väčšina všetkých VPM bola na sídlisku Západ, až 118,
z toho 61 ŤZP+PP, 31 ŤZP a 26 komerčných.

Čo to vlastne je ten parkovací preukaz, a ako ho možno získať?

Parkovací preukaz (PP) vydáva prostredníctvom svojich úradov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Ich vydávanie sa riadi zákonom č. 447/2008.

Na vydanie PP musia byť splnené dve podmienky.

Prvá podmienka pre vydanie PP je tá, že žiadateľ o PP musí mať niektoré z ochorení uvedených v Prílohe č. 18 k zákonu č. 447/2008 Z. z.:

 • Neurologické ochorenia: stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, mozgových ochoreniach, pri neurodegeneratívnych a degeneratívnych ochoreniach spojené so stredne ťažkými alebo ťažkými parézami, plégiami, stredne ťažkým alebo ťažkým vertigom, ťažké záchvatovité ochorenia s mnohopočetnými hybnými komplikáciami typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovoľných pohybov alebo s poruchami vedomia.
 • Ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach – svalových, metabolických, miešnych, mozgových, reumatických, zápalových, endokrinných.
 • Ortopedické ochorenia: anatomické straty končatín – dolné od predkolenia vyššie, horné od predlaktia vyššie, funkčné straty – strata opornej funkcie dolnej končatiny, postihnutie panvy sprevádzané ťažkými parézami končatín alebo závažnou instabilitou panvového prstenca, postihnutie chrbtice sprevádzané ťažkými parézami končatín, ťažké deformity chrbtice spojené s poruchou exkurzií hrudníka, stuhnutie jednotlivých úsekov chrbtice s koreňovým dráždením. Ťažké postihnutie váhonosných kĺbov s obmedzením hybnosti, disproporčné poruchy rastu sprevádzané závažnými deformitami končatín a hrudníka, nízka telesná výška do 120 cm.
 • Obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, zlyhávanie funkcie pľúc, srdca, obličiek, pečene.
 • Geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím.
 • Ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie.
 • Duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií, s často sa opakujúcimi závažnými poruchami správania, orientácie, pri stredne ťažkých alebo ťažkých psychiatrických postihnutiach, stredne ťažkých alebo ťažkých mentálnych postihnutiach vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa (napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm).
 • Onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby.
 • Praktická slepota, úplná slepota.
 • Strata sluchu podľa Fowlera viac ako 80 % obojstranne.

Stručne povedané, parkovací preukaz sa ŤZP osobe vydáva len v prípade skutočne výnimočne vážnych stavov – závažné mozgové poruchy, ťažké poruchy pohyblivosti, chýbajúce končatiny, neschopnosť udržať výkaly a moč, ťažké duševné poruchy, slepota, hluchota.

Druhou podmienkou pre vydanie PP je skutočnosť, že „osoba je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom“.

Táto odkázanosť musí byť skonštatovaná v komplexnom posudku, rozhoduje o tom posudkový lekár na základe predložených lekárskych správ. 

To znamená, že parkovací preukaz je vydaný takej ťažko zdravotne postihnutej osobe, ktorá prakticky nie je schopná samostatného pohybu ani na relatívne krátku vzdialenosť. Určite nie je schopná ísť napríklad do obchodu, či na autobus, dokonca ani k autu, ktoré by bolo zaparkované vo väčšej vzdialenosti. Preto im štát a samospráva vychádzajú v ústrety a na základe PP dostanú vyhradené parkovacie miesto čo najbližšie ku vchodu.
 

Vráťme sa však k vyhradeným parkovacím miestam (VPM) vo Zvolene.

Očakávalo sa teda, že po prechodnom období, ktoré trvalo od 1.1.2021 do 31.12.2021, sa v celom meste zruší až 87 VPM, na Západe malo ubudnúť 57 VPM. Mali zmiznúť všetky komerčné a ŤZP miesta,  zostať mali len miesta  pre najťažšie prípady (ŤZP+PP), ktoré sú skutočne odkázané na prepravu osobným vozidlom.

Aká je však skutočnosť?

Namiesto očakávaných 110 VPM vo Zvolene ich je až 145. Počet VPM teda nepoklesol o 87 miest, ako to vychádzalo podľa tabuliek, ale len o 52. Keďže všetky súčasné vyhradené miesta sú už len pre ŤZP+PP, znamená to, že počet týchto miest sa medziročne zvýšil o 32%.

Ešte vypuklejšie to je na sídlisku Západ. Hoci malo ubudnúť 57 VPM, v skutočnosti ich ubudlo len 32. Za jeden jediný rok sa počet ŤZP+PP miest na Západe zvýšil zo 61 na 86. Inými slovami, v priebehu jedného roku sa zvýšil počet vyhradených parkovacích miest pre osoby ŤZP+PP o neuveriteľných 40%!

To sú tí, ktorí sú odkázaní na prepravu osobným vozidlom, pretože je pre nich prakticky nemožné, vzhľadom na rozsah ich postihnutia, pohybovať sa pešo.

Aká záhadná choroba sa to na sídlisku šíri takýmto obrovským tempom? A práve v čase, keď sa rušia platené parkovacie miesta?

Asi to nie len jedna choroba. Ide o kombináciu diagnóz lenivosti, vypočítavosti, arogancie, ignorancie a zneužívania. A s veľkou dávkou drzosti, samozrejme.

Je viac než evidentné, že aspoň časť z týchto 25 nových ŤZP+PP postupovala účelovo a vypočítavo. Mali prísť o svoje parkovacie miesto, tak zrejme podnikli kroky pre preklasifikovanie do inej kategórie. Zdá sa, že posudkoví lekári si minulý rok prilepšili. Nedá sa totiž predpokladať, že bezdôvodné preradenie žiadateľa do kategórie ŤZP+PP by robili len tak.

Ak teda poznáte niekoho, kto stále využíva vyhradené parkovacie miesto, a pritom si veselo vykračuje po chodníku, nejaví žiadne známky vyššie ucedených diagnóz (nie je slepý, hluchý, ani inak závažne postihnutý), je to s vysokou pravdepodobnosťou prípad, ktorý si to jednoducho dokázal vybaviť. Počíta s tým, že lekársky posudok sa len ťažko spochybňuje, a že všetci to radšej nechajú tak. My v ParkujnaZapade to ale tak nechať nechceme.  

Mohlo by sa zdať, že takéto zneužívanie trápi len ostatných vodičov, ktorým sa tak znižuje počet dostupných parkovacích miest, a že ostatných občanov sa to netýka.

Ale nie je to celkom tak. Totiž ten, kto neoprávnene získal štatút ťažko zdravotne postihnutej osoby s parkovacím preukazom, môže na základe zákona využívať viaceré ďalšie, aj finančné výhody.  

Ide napríklad o finančný príspevok na pohonné hmoty, na autoškolu, na opravu vozidla či dokonca príspevok na kúpu nového vozidla. Môže tiež žiadať o príspevok na prepravu, napríklad na taxík.

A tieto finančné dotácie už idú z peňazí nás všetkých.  

Čo teda môžete robiť, ak poznáte prípad, ktorý očividne nespadá do zákonom stanovených kategórií pre vydanie parkovacieho preukazu?

 • Osobu môžete upozorniť, že porušuje zákon. Podľa paragrafu 57 vyššie uvedeného zákona je totiž osoba povinná oznámiť príslušnému úradu do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na parkovací preukaz.
 • O prípade tiež môžete informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ich pracovníci majú právo navštíviť dotyčnú osobu a požadovať informácie a vysvetlenia (par. 62). V prípade, že zistia rozpor, sú povinní konať.
 • Ak o takom prípade viete a z nejakého dôvodu nechcete vo veci konať priamo, môžete nás informovať správou na FB Parkuj na Západe, prípadne napísať na parkujnazapade@gmail.com. Na prípad sa pozrieme a zistíme, čo sa dá robiť.    

V súčasnosti sa možno stretnúť ešte s ďalšími prípadmi, ktoré zbytočne zhoršujú možnosti parkovania.

Niektorí, ktorým v priebehu roku 2021 zaniklo vyhradené parkovacie miesto, napriek výzvam doposiaľ neodstránili dopravné značenie. Parkovacie miesto sa teda javí ako vyhradené, a iní vodiči sa tam obávajú zaparkovať. Dotyčný, ktorý miesto v minulosti využíval právom, tam teda stále parkuje, hoci už nelegálne. Tieto miesta by však mala postupne skontrolovať Mestská polícia, a značenie zdemontovať.

Ako teda zhodnotiť novelizáciu VZN 197?
Určite je úspechom, že na Západe reálne ubudlo 32 vyhradených parkovacích  miest. Bez novelizácie by sa to nikdy nestalo. Avšak plán bol, že ich ubudne až 57.  
Nevadí, za zlepšovanie parkovania na Západe budeme bojovať naďalej.