Dňa 27.3.2021 som na email všetkým poslancom MsZ Zvolen odoslal správu v tomto znení:

Vážené p. poslankyne a p. poslanci,
dovoľte, aby som sa ako člen komisie dopravy touto cestou vyjadril k téme riešenia parkovania, ktorá je na programe zasadania MsZ dňa 29.3.2021.
Možno ste nie všetci mali možnosť sa s problematikou bližšie oboznámiť, a môj pohľad vám môže prísť vhod.

Pod bodom 8. a) má byť schválený dokument nazvaný Koncept parkovacej politiky mesta Zvolen, ktorého zhotoviteľom je spoločnosť IRB, s.r.o. z Prievidze. Podľa dôvodovej správy MsR by sa mohlo zdať, že s dokumentom je všetko v najlepšom poriadku, ale nie je.

Tento bol odbornej verejnosti predložený v decembri 2020, teda dva roky po tom, ako bol p. viceprimátor a predseda komisie dopravy Ing. V. Lupták poverený vypracovaním koncepcie parkovania pre celé mesto.

Koncept bol spracovávaný bez akejkoľvek účasti komisie dopravy. Počas celých dvoch rokov sme sa na komisii nevenovali tejto téme ani raz, a to napriek viacerým intervenciám zo strany členov komisie. Predseda všetky požiadavky o diskusiu na tému konceptu vytrvale ignoroval. Komisia tak nemala o priebehu príprav Konceptu absolútne žiadne informácie, vlastne ani o tom, že jeho tvorba bola niekde objednaná.

Tento svoj prístup p. viceprimátor nikdy nevysvetlil; o to prekvapujúcejšie je, že v rozhovore pre MY Zvolen začiatkom tohto mesiaca uviedol, že „Kto pozná napríklad prácu dopravnej komisie, vie, že si v nej veci dokážeme osobne vydiskutovať“, a „Na novom systéme parkovania pracujeme ako jeden veľký tím. Riešenie tak vzniká na základe širokého konsenzu“.

Z hľadiska Komisie dopravy určite nemožno hovoriť o „širokom konsenze“, predstavenie dokumentu na rozšírenom zasadaní dňa 10.12.2020 bolo pre členov komisie rovnako prekvapivé ako pre všetkých ostatných.

Obsah samotného dokumentu je sklamaním – poskytuje väčšinou len všeobecné, aj doposiaľ známe  informácie. Nakoniec, vyššie ambície nemal ani sám autor – o svojej práci hovorí, že dokument by mal slúžiť len ako „inšpirácia pri riešení problémov statickej dopravy na území mesta“.

Problémom tiež je, že autor opakovane vyjadruje nespokojnosť s kvalitou dodaných podkladov, prípadne konštatuje ich úplnú absenciu. Bolo by zaujímavé vedieť, ako vlastne znela objednávka pre IRB, a prečo im neboli dodané požadované podklady, keďže dokument stál 7490 eur.

Dva roky čakania na takýto dokument môžeme s určitosťou považovať za stratený čas.

Ak sa rozhodnete dokument schváliť, môže to byť vyjadrením toho, že situácia s parkovaním vo Zvolene je kritická a treba ju riešiť. Dokument kladie určité základy, na ktorých je možné ďalej stavať. Osobne takto vnímam aj to, že dokument bol schválený komisiou dopravy.

Ak sa rozhodnete dokument neschváliť, môže to byť primeraným ohodnotením dvojročnej „práce“ p. viceprimátora.

To ale nie je všetko.

Pod písmenom b) bodu 8. Programu by mal byť viceprimátor požiadaný, aby na najbližšie rokovanie MsZ predložil  návrh VZN o parkovaní.

Mohlo by sa zdať, že je to logický následný krok po schválení Konceptu pod písmenom a).

Ale nie je to tak.

Vypracovanie VZN má byť, aj podľa Konceptu, jedným so záverečných krokov celého procesu  po tom, ako je vypracovaná detailná koncepcia regulácie parkovania. Takýto dokument ale k dispozícii nemáme.

Ako som už uviedol, samotný autor o svojej práci hovorí, že má „prioritne slúžiť iba ako inšpirácia pri riešení problémov statickej dopravy na území mesta“.

Požaduje, aby bola vypracovaná „detailná analýza statickej dopravy riešeného územia (detailnejšia, ako v prípade návrhu konceptu parkovacej politiky)“.

Navrhuje „v prípade spracovania riadneho návrhu regulácie statickej dopravy, aby príslušná projektová dokumentácia obsahovala analýzu výhod a nevýhod, resp. SWOT analýzu subjektu prevádzkovateľa.“

A tiež, že „v prípade koncipovania ďalšieho stupňa koncepčnej dokumentácie je nutné v prvom rade získať dáta, ktoré sú aktuálne, vyhodnotiť ich, stanoviť reálne ciele a nastaviť vhodné regulatívy, ktoré tieto ciele umožnia dosiahnuť.“

A ešte: „Materiál zo svojej povahy neriešil územie a skutkový stav detailne, napríklad sa nevenoval záchytným parkovacím plochám, neriešil detailné preferencie nemotoristickej, alebo verejnej dopravy a podobne.“

No a na záver, autor považuje Koncept len za „prvotný materiál na vyvolanie odbornej diskusie, ktorej cieľom by malo byť spracovanie čo najlepšieho strategického a koncepčného materiálu týkajúceho sa riešenia statickej dopravy na území mesta s ohľadom na jednotlivé mestské časti.“

Je teda zrejmé, že predložený dokument nie je tou očakávanou detailnou koncepciou, ktorú pre realizáciu regulácie parkovania nevyhnutne potrebujeme. Až po jej vypracovaní a schválení bude možné zadať vypracovanie VZN.

Vypracovanie VZN v súčasnom štádiu by znamenalo jednoducho vynechanie podstatnej časti prác potrebných pre prípravu dobrej a funkčnej regulácie.

Namiesto vypracovaním VZN by bolo správnejšie poveriť viceprimátora, ak bude schválený dokument podľa bodu a), aby bola, na základe následnej odbornej diskusie, vypracovaná detailná analýza, plány a postupy regulácie tak, ako to dokument od IRB predpokladá a vyžaduje. Až potom bude možné pristúpiť ku tvorbe VZN.

Uvediem len jeden príklad toho, čo treba urobiť – úplne chýba plán, do akého stavu sa má parkovanie na sídliskách po regulácii dostať. Po zavedení regulácie by malo byť samozrejmosťou, že parkovanie mimo vyznačených parkovacích miest, t.j. na chodníkoch, trávnikoch a podobne, prestane byť tolerované a bude nekompromisne postihované. Z dostupných údajov (uvedených v Koncepte od IRB) vyplýva, že aktuálne je na sídliskách vo Zvolene priemerne o 20-30% áut viac než parkovacích miest. Odhaduje sa, že po zavedení regulácie počet parkujúcich áut klesne o 10%.  To znamená, že aj po zavedení regulácie bude áut viac o 10-20% než dostupných parkovacích miest. Tieto autá budú mať nárok na parkovaciu kartu, avšak budú musieť naďalej parkovať nelegálne. Tým sa úplne minieme jedného z hlavných cieľov a výhod dobrej regulácie. 

Samozrejme, v rámci príprav treba toho urobiť omnoho viac. 

Ďakujem všetkým, ktorí ste to dočítali až sem.
V prípade otázok som vám k dispozícii.
Držím palce, aby vaše rozhodnutie v oblasti riešenia parkovania bolo pre Zvolenčanov prínosom.

(Možno ešte malá poznámka: Za iných okolností by bolo na mieste požadovať výmenu osoby zodpovednej za riešenie zadanej úlohy; keďže sa však dá predpokladať, že p. viceprimátor koná na základe pokynov p. primátorky, asi by to v tejto situácii nemalo žiadny význam.) 

S pozdravom
Ing. Marian Brláž
člen komisie dopravy 

30.3.2021 poznámka: Predložený Koncept bol v rámci diskusii vystavený tak zdrvujúcej kritike zo strany prakticky všetkých poslancov, že p. Lupták tento bod stiahol z rokovania.