Dnes (10.12.2020) sa konalo rozšírené zasadnutie Komisie dopravy, kde bola predstavená dlho očakávaná koncepcia parkovania vo Zvolene.

Ide o 52 stranový dokument s názvom “Koncept parkovacej politiky mesta Zvolen”, označený ako “štúdia”. Zhotoviteľom je spoločnosť IRB, s.r.o. z Prievidze, je na ňom uvedený dátum 07/2020.

Prvá polovica Konceptu sa venuje všeobecným informáciám – obsahuje prehľad legislatívy, charakteristiku územia, vývoj počtu áut, obrázky dopravných značiek, definuje ciele parkovacej politiky a podobne.

Druhá časť rozdeľuje mesto na sedem lokalít:CMZ Západ, CMZ Východ, Podborová, Zlatý Potok, Sekier-Lipovec-Záhonok, Balkán, Západ-Tepličky. Následne sa venuje na pár stranám každej lokalite.

Najzaujímavejšou (a vlastne takmer jedinou konkrétnou) informáciou sú údaje o počte chýbajúcich parkovacích miest. Tieto čísla boli získané fyzickým sčitovaním, ktoré prebehlo v apríli 2019.

Tak napríklad na Podborovej chýba 192 parkovacích miest, na Zlatom Potoku 225, na Sekieri (vrátane Lipovca a Záhonku) 208, na sídlisku Západ chýba 648 parkovacích miest.

Pre každú lokalitu sa navrhuje nejaký spôsob regulácie, t.j. spoplatnenie parkovania. Pre väčšinu lokalít je aj uvedený návrh na počet, kapacitu a orientačné umiestnenie parkovacích domov, ktorými je možné zvýšiť parkovaciu kapacitu.

Toľko stručne k obsahu Konceptu.

Aký je jeho praktický prínos?

V posledných dvoch rokoch sa viacero diskusií o konkrétnych riešeniach (napríklad na Komisii dopravy) odložilo s tým, že to bude riešiť koncepcia parkovania, počkajme si na ňu.

V úvode materiálu sa píše, že “Predložená projektová dokumentácia je spracovaná s ohľadom na potreby mesta Zvolen, riešiť nepriaznivú situáciu v statickej doprave, či už v centrálnej časti mesta, ako aj v ostatných mestských častiach”.

Z toho by sa mohlo zdať, že sa konečne dozvieme, ako vo Zvolene s parkovaním ďalej. No hoci má dokument vyše 50 strán, vlastne sa v ňom nenachádza nič, čo by sme doteraz nevedeli, a hlavne nič také, na základe čoho by sme sa mohli zásadnejšie pohnúť dopredu.

Dokument čerpá najmä z existujúcich štúdií (z Koncepcie EEI z roku 2013, v prípade sídliska Západ aj z Urbanistickej štúdie z roku 2010), a z údajov o fyzickom sčítavaní poskytnutých objednávateľom. Inak sú pre každú lokalitu uvedené prakticky zhodné všeobecné informácie, napr. že

– riešená mestská časť je sužovaná z pohľadu statickej dopravy charakterom správania sa rezidentov vodičov

– predmetné územie regulovať ako homogénne územie s jedným rezidentským pásmom

– vhodne stanoviť a nastaviť regulatívy

– parkovaciu kapacitu verejného uličného priestoru je možné zvýšiť “vhodnými neinvazívnymi dopravno-regulačnými opatreniami”

V textoch pre jednotlivé časti mesta sa opakujú tie isté formulácie, očividne len prekopírované, napr. aj všeobecné informácie o podmienkach vydania rezidenčnej parkovacej karty. Vzniká dojem, že autor len potreboval opticky navýšiť objem textu.

Až vtipne vyznieva je odporúčanie, že “Výstavbu parkovacích domov odporúčame realizovať perpartes, t.j. po častiach”. Autor asi videl riziko, že niekto postaví všetky parkovacie domy naraz. Áno, to sa vo Zvolene bežne deje.

Podobne nekonkrétne sú aj iné časti.

Napr. časť “Analýza súčasného stavu” neobsahuje žiadnu analýzu súčasného stavu, len popisuje, ako takú analýzu treba urobiť.

Podobne časť ”Stanovenie regulatívov” nestanovuje žiadne regulatívy, len hovorí o možnostiach, ako je ich možné stanoviť.

Dosť nepochopiteľné je, že autor Konceptu sa sťažuje na nedodanie podkladov. Až pri troch lokalitách je uvedené, že z dôvodu nepoznania základných informácií (počet parkovacích miest, bytov, …) nie je možné stanoviť relevantný predpokladaný ekonomický model regulácie.

Ale aj údaje o skutočnom počte parkujúcich áut, ktoré Mesto dodalo, nie sú v poriadku. Autor ich vhodnosť spochybňuje, pretože boli zozbierané v čase okolo sviatku Veľkej noci, kedy je situácia s parkovaním iná než obvykle.

Je záhadou, prečo si Mesto objednalo koncepciu za 7490 eur, a potom nedodalo potrebné údaje, alebo ich dodalo nevyhovujúce.

Dokonca na dnešnom predstavení Konceptu bol operatívne zvýšený počet lokalít zo sedem na osem – p. Lupták tam dopísal CMZ Pamiatková zóna.

Asi aj to svedčí o tom, že počas tvorby materiálu mu bola zo strany Mesta venovaná len minimálna pozornosť.

A čo je veľmi zle, materiál vôbec nerieši záchytné parkovacie plochy pre mesto.

Z Konceptu sme sa teda dozvedeli, že nám chýbajú parkovacie miesta, že by bolo dobré postaviť parkovacie domy a že by bolo dobre pristúpiť k vhodne nastavenej regulácii. Kto to doteraz nevedel, nech zdvihne ruku.

Aký zmysel tohto dokumentu vidí sám autor?

Podľa neho má koncept slúžiť ako “prvotný materiál na vyvolanie odbornej diskusie”. Žiaľ, asi mu nik nepovedal, že snaha o diskusiu je tu už dlhé roky, akurát že vždy bola odmietaná a odsúvaná, naposledy s tým, že čakáme na koncepciu. A z nej sa teraz dozvedáme, že môžeme diskutovať.

A teraz čerešnička: V závere dokumentu sa píše, že je potrebné spracovať strategický a koncepčný materiál týkajúci sa riešenia statickej dopravy na území mesta s ohľadom na jednotlivé mestské časti.

Áno, vidíte dobre. Koncepcia parkovania, na ktorú sme čakali dva roky, nám radí, aby sme si urobili koncepciu parkovania.

Pravdou tak je, že vlastne stále nemáme nič a sme tam, kde sme boli pred dvomi (či aj oveľa viac) rokmi.

No nejaký význam predložený Koncept predsa len má.
P. viceprimátor sa snažil začať diskusiu o tom, či teda ideme niečo s tým parkovaním robiť. Taká diskusia tu však mala byť už dávno. Na tento dosť zbytočný dokument sa vôbec nemuselo čakať.

NOVÝ KONCEPT PARKOVANIA a sídlisko ZÁPAD

Čo sa týka sídliska Západ-Tepličky, koncept neprináša žiadne nové informácie. Uvádza (autorom spochybnené) fyzické sčítanie z apríla 2019, ktorým sa zistilo, že asi 650 áut nemá kde parkovať.

Pre sídlisko je plánovaných päť parkovacích domov. Tri z nich sú v podstate prevzaté z Urbanistickej štúdie z roku 2010 – dva na Tulskej a jeden pri Kocke. Pribudli však dva nové:

– Parkovací dom pri kostole s kapacitou 160 miest. Jeho zaradenie do Konceptu je trochu prekvapivé, keďže voči nemu bola minulý rok podaná petícia, ktorej MsZ sčasti vyhovelo (Uznesenie 151/2019). Týmto krokom sa však tento projekt legalizoval – jeho uvedenie v koncepcii ho posúva bližšie k prípadnej realizácii.

– Parkovací dom vo vnútrobloku na Novozámockej (za bytovým domom Novozámocká 10-16), kapacita 64 miest. O tomto parkovacom dome nie sú uvedené žiadne bližšie informácie. Nápad je pravdepodobne prevzatý z návrhov, ktoré občanom predložili poslanci VMČ3 v novembri 2019 v aule.

Koncept tak celkovo počíta s prírastkom 1214 miest v budúcich piatich parkovacích domoch. Tento počet je vyšší, než uvádza Urbanistická štúdia z roku 2010 – tá predpokladala v štyroch parkovacích domoch spolu 1080 parkovacích miest (v obidvoch prípadoch sa neuvažuje už existujúci parkovací dom na Tulskej). Štúdia z roku 2010 však hovorila aj o stovkách parkovacích miest na úrovni terénu. Táto nová štúdia ich vyslovene nespomína.

Koncept odporúča, aby prioritne boli realizované parkovacie domy pri kostole a pri Kocke, keďže v tejto časti sídliska je s parkovaním situácia najhoršia.

Ako pre iné sídliská, aj pre Západ sa odporúča (po vybudovaní dostatočnej parkovacej kapacity) vhodný druh regulácie.

Ale, samozrejme, všetko sú to iba hrubé návrhy, ktoré je treba dopracovať „pri poznaní súčasného stavu statickej dopravy“.
Takže platí to, čo som napísal vyššie – tento Koncept nič nové neprináša, len veľmi stručne sumarizuje existujúce informácie.

Marian Brláž

Celý dokument vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu:
Koncept parkovacej politiky mesta Zvolen