Dňa 21.11.2019 v aule ZŠ poslanci VMČ3 predstavili občanom návrh riešenia problematiky parkovania na sídlisku Zvolen Západ.
Návrhy prezentoval poslanec VMČ3 Ing. L. Richtárech, k odborným hľadiskám sa vyjadrovali hlavne Ing. arch M. Banský a hosť Ing. arch. T.  Sobota, ktorý je aj autorom urbanistickej štúdie Revitalizácia sídliska Zvolen – Západ z roku 2010. 
Prinášame stručné zhrnutie z tohto stretnutia (použité obrázky sú prevzaté z originálnej prezentácie). 
V úvode prezentácia rozdelila sídlisko na štyri zóny: 

Najhoršia situácia s parkovaním je v zóne “ juh“ a vo východnej časti zóny „západ“.
Návrhy nových parkovacích miest budú preto zamerané hlavne na tieto kritické oblasti. 

Predkladané riešenia možno rozdeliť do troch skupín:
– Rekonštrukcie ulíc
– Nové miesta na úrovni terénu
– Parkovacie domy 

Lokality pre rekonštrukcie ulíc:

Lokality pre nové parkovacie miesta na úrovni terénu:

 Lokality pre parkovacie domy:

  Prehľad všetkých navrhovaných lokalít:

Podľa tohto návrhu by na sídlisku mohlo pribudnúť celkovo 937 parkovacích miest.

Pozrime sa teraz bližšie na jednotlivé návrhy:

Rekonštrukcie ulíc
(Rekonštrukcie Strážskej a Imatry sú schválené a čaká sa na ich realizáciu, nie sú preto predmetom tohto návrhu.)
Rekonštrukcia Šmidkeho ulice vychádza z urbanistickej štúdie Revitalizácia sídliska Západ, no zatiaľ sa v tomto neurobili konkrétne kroky.Nové parkovacie miesta by vznikli v strede vozovky po jej rozšírení:

Diskusia k tomuto návrhu bola najdlhšia aj najbúrlivejšia (asi preto, že bola prvá).
V rámci diskusie vyvstali niektoré námietky:  
– Bola vznesená námietka, že autá budú parkovať priamo pod oknami. V odpovedi bolo upresnené, že hranica vozovky bude 5m od bytových domov.
– Tiež boli vyslovené obavy z možného úbytku zelene. Na to bolo uvedené, že aj po rekonštrukcii bude na ulici dostatok zelene, navyše (oproti súčasnému stavu) bude omnoho vhodnejšie rozmiestnená (nižšia zeleň pri panelákoch, vyššie stromy v strede cesty). 

Parkovacie miesta na úrovni terénu
Pri Novozámockej (v blízkosti jej napojenia na Štúrovu) by mohli vzniknúť až tri nové parkovacie plochy z celkovým prírastkom 70 miest:

Státia pre ZŤP spoluobčanov by boli vyčlenené na parkovisku za ich domom, čím by bolo možné upraviť šírku parkovacích miest, ktoré im slúžia v súčasnosti. Parkovacie miesta by tak pribudli aj na existujúcom parkovisku.
V diskusii odznel návrh, že po vybudovaní týchto parkovísk by bolo možné dôrazne zabrániť doterajšiemu parkovaniu na zeleni v okolí priľahlého bytového domu (vchody č. 61 – 69) a plochu za týmto domom upraviť napr. na športoviská. Pozemky pod jedným z plánovaných parkovísk vlastní Mesto, pozemok pod ďalším má len jedného majiteľa. To znamená, že prípadná realizácia by sa dala urobiť relatívne rýchlo. 

Na Kremnickej by mohlo byť vybudované komerčné (platené) parkovisko:

O tomto návrhu bolo povedané, že ide o najrýchlejšie realizovateľný projekt.Pozemok je v súkromných rukách a jeho majiteľ má záujem o vybudovanie parkoviska.Stačí, aby mu Mesto dalo zelenú. 

Parkovacie domy

Parkovací dom pri Kocke:

Táto myšlienka je už dlhodobo známa. Bola podaná informácia, že hoci projekt ešte nie je detailne rozpracovaný, budúci investor o ňom reálne uvažuje.Parkovací dom by mal dva vstupy – z Pražskej a od Štúrovej. 

Parkovací dom pri Central Parku:

V zásade ide o projekt nedávno predstaveného parkovacieho domu, ktorý mal byť umiestnený pri kostole. Medzi poslancami VMČ3 však nezískal dostatočnú podporu.
Tento parkovací dom je v tomto poslaneckom návrhu len presunutý na plochu pri Central Parku.(Táto zmena umiestnenia nebola s investorom  konzultovaná.) 

Polozapustené parkovacie miesta vo vnútroblokoch:

Ide o projekt krytej parkovacej plochy. Priestor je z väčšej časti zapustený pod povrchom s výškovým presahom asi 1m. Jeho strecha je plynule naviazaná na okolitý terén, takže nepôsobí rušivo a zachováva pôvodný ráz vnútrobloku. Na streche sa uvažuje s ihriskom a zatrávnením.Ide o univerzálny projekt, ktorý by sa dal bez väčších zmien aplikovať na tri vnútrobloky na sídlisku. 

Toľko k podaným návrhom. Ku každému návrhu prebiehala riadená diskusia, v rámci ktorej poslanci zisťovali názory občanov na daný návrh. Diskusie možno označiť za živé, avšak korektné, väčšina diskusných príspevkov zo strany zúčastnených občanov bola konštruktívna.  Dá sa povedať, že prakticky všetky návrhy boli občanmi podporené, diskusia pri žiadnom z nich nevyznela vyslovene záporne.  

Hovorilo sa aj o zaujímavej myšlienke, že pri niektorých projektoch by Mesto mohlo nahradiť súkromných investorov. Pri dostatočnom záujme občanov by Mesto mohlo projekt rozbehnúť a vziať naň úver z banky. Tento by bol splácaný z pravidelných splátok zainteresovaných občanov. Takto by Mesto občanom pomohlo aj bez toho, aby samo disponovalo celou potrebnou sumou. Výhodou tohto riešenia by bolo aj to, že celkové náklady občana by boli ponížené o maržu, ktorú by si obvykle pripočítal súkromný investor.Občania vyjadrili podporu tejto možnosti.   

Predkladatelia označili všetky uvedené návrhy za realizovateľné. Nie všetky sa však stihnú zrealizovať v tomto volebnom období. Bude preto potrebné vybrať tie, na ktorých sa začne pracovať prednostne.
Bolo prisľúbené, že v prvej polovici budúceho roku by sa mohlo uskutočniť ďalšie takéto stretnutie, kde by sa už malo hovoriť o konkrétnych podrobnostiach rozbehnutých projektov. 

Zhrnutie:
Na jednej strane treba povedať, že pokiaľ ide o navrhované možnosti parkovania, návrhy neobsahoval nič, čo by nebolo známe už dlhšiu dobu – väčšina návrhov vychádzala z existujúcej urbanistickej štúdie. Z tohto hľadiska je otázne, prečo sa takéto stretnutie neudialo už omnoho skôr, napríklad začiatkom roku. Javí sa to tak, že poslancov prinútila konať až vyhrotená diskusia okolo parkovacieho domu pri kostole.
Na druhej strane, toto stretnutie vyznelo omnoho priateľskejšie, konštruktívnejšie a aj nádejnejšie než to, ktoré sa uskutočnilo pred dvomi rokmi, keď s návrhom riešenia parkovania prišla pred občanov p. primátorka.
Je preto dobrý dôvod sa domnievať, že tentoraz skutočne môže dôjsť v reálnom čase k zlepšeniu situácie s parkovaním v najkritickejších častiach sídliska. Poslancom v tom budeme držať palce.
MB