Tému parkovania pri Hagarde sme v Parkuj na Západe otvorili krátko potom, ako v. Gdovín v aule v lete 2017 opakovane tvrdil, že Hagard je povinný tieto miesta (spolu 28) poskytovať.
Konkrétne povedal:  „Keď sa Billa uchádzala o výstavbu tohto objektu, tak dostala možnosť postaviť tento objekt,  a to platí pre Hagard, pre Kocku, pre všetkých, s tým, že umožní v mimoprevádzkovom čase parkovať obyvateľom priľahlých bytových domov.  To stále platí. Je to podchytené v územno-plánovacích dokladoch.“
(viac v článku Parkovanie pri Hagarde zo dňa 12.3.2018)

Samozrejme, všetci vieme, že Hagard má svoje parkovisko už mnoho rokov uzatvorené. No keď som sa p. Gdovína na to následne pýtal, odpovedať odmietal. Tvrdil, že nie je mestom určený na komunikáciu s verejnosťou (hoci na stretnutí bol ako kontakt na zodpovedanie otázok uvedený práve on). 

Následne som sa na tému Hagard pýtal aj p. primátorky, no neúspešne.
(Viac v článku Otvorená žiadosť o zodpovedanie otázok o parkovaní na Západe zo dňa 22.3.2018) 

Treba povedať, že informácia o dostupnosti parkovacích miestach pri Hagarde nepochádza len zo stretnutia s občanmi.
Túto informáciu uvádza už urbanistická štúdia z roku 2011, ale napríklad aj dokument „Územnoplánovacia informácia o stave parkovania na sídlisku Západ Tepličky“, ktorý predkladal Ing. arch Kašša pomerne nedávno, v marci 2018.
Ako hlavný argument sa uvádza už vyššie spomenutá skutočnosť, že táto ich povinnosť bola uvedená v podmienkach záväzného stanoviska mesta pre vydanie stavebného povolenia. 

Preto som ako člen komisie využil možnosť otvoriť túto tému na zasadaní komisie dopravy a dopracovať sa k nejakému pochopiteľnému vysvetleniu, prípadne pokroku. Návrh som podal na zasadanie 13.3.2019, úplne znenie nájdete v prílohe.
Priznám sa, na základe  vyššie uvedených serióznych zdrojov informácií som nepredpokladal, že by bola povinnosť Hagardu poskytovať parkovacie miesta spochybnená.
No p. Gdovín, vtedajší zapisovateľ komisie, nám vysvetlil, že hoci podmienka bola do stavebného povolenia zapracovaná, nemožno ju už vyžadovať, pretože sa to vraj dodatočne zmluvne nepodchytilo.
Ako dôvod uviedol, že investor staval na svojom pozemku. Tým v podstate poprel logiku predchádzajúcej argumentácie.
A priznal aj to, že v aule pred dvomi rokmi sa občanom nehovorila pravda. (Celú emailovú komunikáciu prikladám v prílohe – keďže nejde o súkromnú, ale čisto služobnú komunikáciu, nevidím v jej zverejnení žiadny problém). 
Keďže jeho vysvetlenie som stále nepokladal za dostatočné – práve naopak, prinieslo viac otázok než odpovedí – rozhodol som sa obrátil priamo na stavebný odbor mesta, aby som zistil, ako presne znela tá opakovane spomínaná podmienka v stavebnom povolení pre Hagard.

A teraz prichádza maxi prekvapenie. Z právneho odd. som dostal takúto odpoveď:“Stavebné povolenie na stavbu „HAGARD: HAL ZVOLEN, veľkoobchod s elektroinštalačným materiálom“ bolo vydané dňa 10.9.20107 pod č. j.: SÚ 2334/2007/3-rozh. a neobsahuje žiadnu podmienku o využívaní parkoviska obyvateľmi sídliska. Rovnako ani kolaudačné rozhodnutie na uvedenú stavbu vydané dňa 31.1.2008 pod č. j.: SÚ 345/2008 takúto požiadavku pre užívanie stavby neobsahuje.” 

Tak to je pecka, však?
Som z toho podobne zmätený ako vy.

Momentálne máme teda tri verzie, ako to vlastne s tým parkovaním pri Hagarde je: 

1. Ing. arch. Kašša: Povinnosť poskytovania parkovacie miesta stále platí a s miestami sa stále počíta.

2. Mgr. Gdovín: Podmienka bola pri vydávaní stavebného povolenia daná, ale už sa nedá vyžadovať

3. Právne odd. MÚ Zvolen: Stavebné povolenie pre Hagard neobsahovalo žiadnu takú podmienku. 

Môžeme si teda vybrať, čo je pravda. Ak by sme však predpokladali, že správna je verzia č.3, tak potom to znamená, že už roky sa všetci kompetentní mesta (vedúci odboru územného plánovania, p. primátorka, odpor dopravy, …) odvolávajú na podmienku, ktorá neexistuje.

Bolo by veľmi zaujímavé vedieť, ako to je v skutočnosti napríklad s Billou či Kockou, ktoré sa v tomto spomínali jedným dychom spolu s Hagardom. 

Preto podávam na komisiu dopravy opätovnú požiadavku, na dôkladné preskúmanie tohto neočakávane zamotaného prípadu. O výsledku vás budem informovať. 
M. Brláž

Prílohy: 
Hagard_13_03_2019.pdf
email_dgdovin.pdf