Dňa 29.11.2017 sa v OKO uskutočnilo z iniciatívy poslancov VMČ 3 stretnutie s organizátorom petície Za urýchlenú výstavbu parkovacích miest na sídlisku Západ.

Okrem poslancov VMČ3 sa zúčastnili aj p. primátorka p. Balkovičová, viceprimátor p. Stehlík, p. Kašša, P. Chabada a ešte niektorí ďalší zamestnanci mesta. Medzi hosťami boli poslanci p. Snopko a p. Košík, zástupcovia Občianskej iniciatívy, Občianskeho združenia. Spolu asi 20 ľudí.

Diskusia trvala vyše dve hodiny.

Veľa pozornosti sa venovalo urbanistickej štúdii Revitalizácia sídliska Západ. Pozitívne je, že mesto ju stále považuje za základ pri riadení výstavby na sídlisku, snaží sa ju aplikovať s prihliadnutím na konkrétne podmienky..

Pokiaľ ide o stanovisko poslancov a mesta k problematike parkovania všeobecne, prezentovali niektoré čiastkové pokroky. Zastávajú názor, že pre riešenie parkovania robia veľa. Za najväčší problém, ktorý im bráni v rýchlejšom postupe, je výkup nevysporiadaných pozemkov, či už z dôvodu veľkého počtu ich majiteľov alebo vyššej požadovanej výkupnej ceny. Súčasne ale uznali, že niektoré veci, napríklad zistenie skutkového stavu na sídlisku, sa mohli urobiť aj rýchlejšie. Zavedenie parkovacích kariet považujú za nevyhnutný krok, ale zrejme k nemu pristúpia až po vybudovaní vhodných záchytných parkovísk.

Samozrejme vyskytlo sa viac bodov, kde sme mali rozdielne názory, to sa ale dalo očakávať. Bola to však príležitosť oboznámiť sa s pohľadom a argumentmi druhej strany.  

Nestihli sme dôkladne prebrať všetky aspekty problému, ale vzhľadom na šírku témy to ani nebolo dosť dobre možné. Navyše, poslanci mali pred sebou ešte ďalší program.

Diskusia z môjho pohľadu prebehla v priateľskej, povedal by som nekonfliktnej atmosfére, bez zbytočných emócií. Rozlúčili sme sa s výhľadom na ďalšie možné stretnutia v budúcnosti.

M. Brláž