P. primátorka si našla čas a zareagovala na našu emailovú výzvu:

Dobrý deň,

mohli by ste, prosím, presne špecifikovať, ktoré  klamstvá, dezinformácie a manipulatívne zavádzanie sme uviedli na stretnutí s občanmi? Vzťahuje sa to k Vášmu výroku:
„Pokiaľ ide o rezidentské parkovanie, sami dobre viete, že jeho predstavenie mestom v lete v Aule bolo sprevádzané mnohými klamstvami, dezinformáciami a manipulatívnym zavádzaním.“


Nie som si totiž vedomá žiadnej informácie, ktorá by bola klamstvom, dezinformáciou alebo zavádzaním. My sme sa parkovaniu na Západe venovali naozaj veľmi seriózne a kým sme si dovolili predstúpiť pred občanov, všetky skutočnosti sme si overili a rozanalyzovali. Predstavený návrh riešenia vzišiel z  mnohých rokovaní odborníkov, komisií spolu s vedením mesta. Nie je to rozhodnutie jedného človeka. Preto chcem vedieť, kto teda a ako klamal, keď to tvrdíte.

Mrzí ma, že ste  ma ako neformálna občianska iniciatíva ParkujNaZápade  doteraz nikdy nekontaktovali, nemáte záujem o spoločné riešenie daného stavu, skôr sa venujete burcovaniu poslancov a občanov. Považujete toto riešenie za správne?  Prečo ste ani raz nepožiadali poslancov alebo Komisiu dopravy, aby sa s Vami stretla a vypočula si Vaše návrhy? Veď návrh riešenia parkovania bude musieť byť  kompromisom, inak sa minie účinkom.

S pozdravom
Lenka Balkovičová

*****************************************************

Keďže nám položila niekoľko otázok, poslali sme jej nasledujúcu odpoveď:

Dobrý deň p. primátorka,
ďakujem za váš email aj otázky. Rád vám na ne odpoviem.

Najprv k tým klamstvám.

Na stretnutí doslova odznelo:  „Tento návrh VZN vychádza z platnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, ktorá v paragrafe 44 hovorí, že bytový dom musí mať najmenej jedno garážové státie na jeden byt. To znamená, že vychádzame práve z filozofie tejto vyhlášky, z platných právnych predpisov – jedno garážové státie na jeden byt.“

Na našom sídlisku je však asi 3400 bytov a len asi 2100 parkovacích miest. Na to, aby sa mohla aplikovať vyhláška, na ktorú sa odvolávate, nám chýba asi 1300 parkovacích miest.  Ak sa hlásite k par. 44 vyhlášky MŽP, tak predovšetkým z toho vyplýva pre vás povinnosť  postaviť tých chýbajúcich 1300 miest. Pre občanov z toho dovtedy nevyplýva nič. Vašim klamstvom ste sa snažili navodiť dojem, že počet parkovacích miest na sídlisku je v súlade s vyhláškou MŽP (teda že tu je najmenej toľko parkovacích miest ako bytov) a že tieto nie sú dostatočné.

Ďalšie klamstvo – pri hodnotení súčasného stavu počtu áut na sídlisku ste uviedli,  citujem: „Priemerný počet parkovacích miest, ktoré potrebuje jedna domácnosť, je 1,25.“

To malo opäť v občanoch vyvolať dojem, že počtom áut a potrebou parkovacích miest teda výrazne prekračujeme  normu z vyššie uvedeného paragrafu 44.  Avšak, podľa sčítania mestskou políciou, na sídlisku je asi o 500-600 áut viac ako parkovacích miest. Sídlisko s 3400 bytmi teda potrebuje asi 2700 parkovacích miest. To znamená, že správne ste mali povedať:  „Priemerný počet parkovacích miest, ktoré potrebuje jedna domácnosť, je 0,8“. Teda aj z hľadiska aktuálnej potreby parkovacích miest sme stále pod normou paragrafu 44, teda nepotrebujeme až tak veľa parkovacích miest, koľko máme bytov. To teda bolo ďalšie klamstvo, ktoré tam odznelo.

Obidvomi vyššie uvedenými klamstvami ste pravdepodobne chceli v občanoch vzbudiť mylný dojem, že parkovacích miest je na sídlisku dostatok a že za zlú situáciu si môžu oni sami vysokým počtom áut. Žiaľ že sa vám to s časti podarilo. Pri rozhovoroch s ľuďmi zisťujem, že tomu mnohí veria. Bolo by od vás korektné, ak by ste tieto klamstvá verejne uviedli na pravú mieru vhodným spôsobom.

Odzneli tam aj iné klamstvá, ako že na sídlisku už nie je kde stavať nové parkovacie miesta, prípadne len na úkor zelene a pod.  To ale nie je tiež pravda, pretože urbanistická štúdia Revitalizácia sídliska Zvolen-Západ, za ktorú ste aj vy osobne v roku 2011 hlasovali, počíta s celkovým počtom 3815 parkovacích miest (časť z nich v parkovacích domoch), a to pri komplexnom riešení zelene. Tieto klamstvá a dezinformácie počúvam od vás pravidelne (FB, Zvolensko a pod) a vôbec nerozumiem, ako ich môžete stále opakovať.

Medzi manipulatívne zavádzania počítam to, že na podporu vášho tvrdenia o veľkom počte áut na sídlisku tam niekoľkokrát odznelo, že sú takí, ktorí majú 4-6 áut.  Sú takí, to je v zásade pravda, ale podľa vami prezentovaných zistení je takých domácností päť, čo je úplne zanedbateľná skupina. Rezidentské parkovanie by sa najviac dotklo niekoľko stovák domácností, ktoré majú dve autá. Ale o tých ste sa vôbec nezmienili! Bolo zrejmé, že sa snažíte na svoju stranu získať tých, čo majú len jedno alebo žiadne auto. Robili ste to tak, že ste všetkých, čo majú viac ako jedno auto, vykreslili ako nejakých zbohatlíkov so šiestimi autami. Vôbec ste nespomenuli, že typická domácnosť s dvomi autami je viacčlenná rodina, ktorá dve autá potrebuje na základné zabezpečenie fungovania rodiny. To bolo od vás vrcholne neseriózne, čistá demagógia a manipulácia.  

Návrh na zavedenie rezidentského parkovania systémom „jedna karta na jeden byt“ ste nazývali „riešením“.  Ale, skúsme si predstaviť, že tých asi 2700 áut, ktoré na sídlisku parkujú, by nepatrilo 2300 domácnostiam, ako je tomu teraz, ale že by patrili 2700 domácnostiam. Teda každá domácnosť vlastniaca auto by mala to auto len jedno. Váš návrh by tým pádom bol úplne nefunkčný, a nič by nevyriešil , lebo aj po vydaní jednej karty na jeden byt s autom by tu aj tak parkovali všetku autá. Z toho je evidentné, že len využívate náhodný jav, že práve toľko domácností má dve a viac áut, koľko miest nám chýba. Je to teda zlý, špekulatívny, nesystémový návrh.

Ak sa ma teda priamo pýtate „Preto chcem vedieť, kto teda a ako klamal, keď to tvrdíte.“, tak vám môžem priamo povedať, že ste to boli vy osobne, p. Gdovin, p. Čečetková a aj iní.

Naozaj by som sa rád mýlil, ale zatiaľ, s informáciami, ktoré mám k dispozícii, to vidím takto.

Nemôžem súhlasiť s vašou výhradou, že “ nemáte záujem o spoločné riešenie daného stavu“. Je nám jasné, že bez podpory poslancov a schválenia MsZ sa nič nepohne. Prvotným zámerom našej iniciatívy bolo informovať obyvateľov sídliska o pravdivých faktoch ohľadne parkovania na sídlisku, a to hlavne v reakcii na vašu vyššie spomenutú klamlivú argumentáciu na stretnutí s občanmi. Sme v kontakte s poslancami VMČ3, v stredu sa uskutoční spoločné stretnutie. Kontaktovať priamo vás sme nepovažovali za konštruktívne, keďže vaše vyššie spomenuté postoje a argumentácia nepôsobia dojmom, že máte záujem o objektívny pohľad na vec. Tiež by som spomenul fakt, že ste stále neodpovedali na moju otázku, ktorú som vám položil na vašom FB. Nakoniec, ak ste mali pocit, že by bolo vhodné sa s iniciatívou ParkujNaZapade kontaktovať, mohli ste to urobiť aj vy, boli by sme poctení.  

K vašej otázke „…  skôr sa venujete burcovaniu poslancov a občanov. Považujete toto riešenie za správne?“

Áno, účelom našej Výzvy poslancom za VMČ3 z 24.11.2017 je vyburcovať našich poslancov, aby sa konečne rázne a s plným nasadením postavili za riešenie najväčšieho problému sídliska, ktoré zastupujú. V súčasnej mimoriadnej situácii (pondelkový návrh na schválenie úveru 3 mil. eur na Bariny) to považujeme za správne.

A ešte k vašim posledným slovám: Prečo ste ani raz nepožiadali poslancov alebo Komisiu dopravy, aby sa s Vami stretla a vypočula si Vaše návrhy? Veď návrh riešenia parkovania bude musieť byť  kompromisom, inak sa minie účinkom.

My nemáme žiadne vlastné návrhy. Len chceme, aby sa aspoň z časti realizovala (podľa vašich vlastných slov kvalitná) štúdia Revitalizácia sídliska Západ, za prijatie ktorej ste vy osobne, aj poslanci za VMČ3 hlasovali.
(Bola prijatá väčším percentom poslancov než napríklad štúdia Bariny.)
Doposiaľ sme nezachytili žiadny seriózny dôvod, ktorý by dokazoval, že spomínanú štúdiu, alebo aspoň jej významnú časť, nie je možné realizovať.  

Ospravedlňujem za dlhý text, len som sa snažil podrobne zodpovedať vaše otázky.

S pozdravom
Marian Brláž