Projekt Bariny nie je taký skvelý, ako sa to snaží prezentovať napríklad p. primátorka. Nie každý je taký nadšený z rýchleho, a zdá sa, že aj z neuváženého postupu, ktorý sa pri Barinách používa. Pri  opakovaných diskusiách na túto tému počas roku 2017 bolo vyslovených veľa otázok, názorov, ale aj faktov, ktoré ukazujú, že so štúdiou Bariny nie je až tak všetko v poriadku, ako to niektorí tvrdia.

Keďže nie každý má čas počúvať hodiny záznamov na youtube (https://www.youtube.com/results?search_query=mestsk%C3%A9+zastupite%C4%BEstvo+zvolen) alebo čítať množstvo zápisníc na stránkach mesta (http://samosprava.zvolen.sk/zasadnutia-msz-.phtml?id3=34082), diskusie sme si prešli a z nich sme pripravili krátky i dlhší výber príspevkov.

Dozvedeli sme sa pritom naozaj veľa zaujímavého – vieme, kto bol za uváženejšie a transparentné jednanie (PhDr. Mgr. Sližik, PhD, Ing. Košík, PhD, M. Snopko, PaedDr. Gálik a iní), a tiež vieme, kto ich požiadavky odmietal a preferoval rýchle schválenie bez objasňovania podrobností a súvislostí (Ing. Balkovičová, Mgr. Staníková, Ing. arch. Kašša, …)

Tiež sme zistili, že sa vyskytli problémy s pozvaním na rokovania pre tých, korí už boli známi nesúhlasnými názormi, zistili sme že existujú silné podozrenia na väzby medzi projektom Bariny a podnikateľom Ing. Gostíkom, že pri príprave štúdie bol s najväčšou pravdepodobnosťou viackrát porušený zákon a tak ďalej. Objavil sa i názor, že Bariny nie že nevyriešia problém parkovania na Západe, ale ho ešte zhoršia. No a zistili sme, že nie poslanci za Západ, ale poslanci za iné VMČ žiadali, aby sa radšej riešila situácia s parkovaním na Západe. Bariny boli napriek všetkým námietkám odkúpené a štúdia Bariny bola schválená. 

Ďalej uvádzame krátky výber najzaujímavejších výrokov na tému Bariny, ktoré odzneli na zasadnutiach MsZ počas tohto roku. Ich celé znenie, prípadne kontext si môžete prečítať v dlhšom výbere, ktorí je v prílohe.

PhDr. Mgr. Sližik, PhD.:

– Mesto Zvolen momentálne nedisponuje žiadnym aktuálnym a relevantným posudkom o geologickom prieskume predmetných pozemkov

– nebol vedením mesta predložený žiadny návrh kalkulácie nákladov

– väčšina z nás vychádzala z vízie prezentovanej zastavovacej štúdie, ktorá sa pri hlasovaní záhadne stala irelevantnou

– nevidím žiadny dôvod k takémuto zámerne urýchlenému postupu zo strany vedenia mesta

– nastavenie priorít v tak krátkom čase vyvoláva  určité pochybnosti

– Stavať sa k tomu hurá systémom a hlavne rýchlo, nie je podľa mňa najšťastnejšie riešenie

– pri preštudovaní si všetkých dostupných podkladov a skutočností, som dospel k záveru, že v takejto podobe by predložená UŠ nemala byť vôbec prerokovávaná na dnešnom MsZ, a už vôbec nie braná na vedomie ako záväzné východisko ňou vyvolanej potrebe zmeny územného plánu a východiskový materiál pre zadávanie vyhotovenia projektovej dokumentácie k jednotlivým stavbám, nakoľko bolo podľa môjho názoru zistených niekoľko porušení zákona a taktiež som ako poslanec presvedčený o opodstatnenosti viacerých pripomienok k predmetnej štúdii, ktoré neboli vedením mesta pri jej tvorbe vôbec akceptované v procese jej pripomienkovania.

– Mám za to, že pri spracovaní UŠ Bariny došlo k porušeniu § 22 – „Návrh územnoplánovacej dokumentácie“ Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Pretože neboli riadne prerokované všetky pripomienky a relevantné odborné stanoviská,  čo viem aj objektívne doložiť.

– Taktiež mám za to, že výsledky prerokovania ostatných pripomienok a stanovísk neboli zaslané poslancom MsZ tak, ako to ukladá zákon v zmysle § 24 – „Podklady na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie“ Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

– V urbanistickej štúdii sa nachádzajú prvky, ktoré sú v rozpore s právnymi a technickými predpismi

– Navrhované parkovacie miesta sú v rozpore s STN 73 6110, čo sa týka celkového poddimenzovania parkovacích miest, čo taktiež potvrdil ODI vo svojom vyjadrení zo dňa 7.9.2017

– Na základe verejne proklamovaných vyjadrení hlavných predstaviteľov mesta, v ktorých bol prezentovaný názor, že navrhovaným riešením zástavby daného územia v jej prvej etape chce riešiť problémy statickej dopravy – zvýšením parkovacích miest aj na sídlisku Západ, pričom tento zámer je zjavne v rozpore s navrhovanou štúdiou a práve naopak vytvára oprávnenú obavu so zväčšením problémov s parkovaním v tejto lokalite pri objektívnom zahustení dopravy, ak dôjde ku komplexnému zastavaniu celého územia tak, ako to navrhuje UŠ. Pričom samotný výpočet potrebných parkovacích miest, ktorý bol použitý v predloženej UŠ, bol realizovaný podľa môjho názoru nesprávne a zavádzajúco

– Mám za to, že ak bude v danej lokalite zrealizovaná výstavba všetkých navrhovaných stavieb (ako plaváreň, kúpalisko, atletický štadión, bytové domy, občianska vybavenosť, atď.), uvedených v UŠ, bude potreba parkovacích miest oveľa väčšia ako uvádza štúdia.

– štúdiou riešená križovatka medzi navrhovanými objektmi B4 a C1 bude vytvárať kolízne body.

– ODI vo Zvolene vo svojom stanovisku zo dňa 7.9.2017 vyjadruje svoj nesúhlasný postoj k takto riešenej dopravnej situácii formou „slepých ulíc“ v danej lokalite, pričom v predloženom návrhu UŠ sa nekorektne uvádza, že boli oslovené všetky orgány štátnej správy, vrátane dopravy a ich vyjadrenia sú súčasťou UŠ, čo sa nezhoduje s reálnym stavom veci a má vzbudzovať dojem, že tak, ako je riešenie dopravnej situácie navrhované v UŠ, je v poriadku.

– sa tu naozaj šije niečo horúcou ihlou a nechceme si to priznať.

M. Snopko:

– poslanec nemôže riskovať s peniazmi mesta a poslanec nemôže súhlasiť s kúpou mačky vo vreci

– ten projekt je pochybný

– nerieši to, čo Zvolenčania potrebujú najviac, a to, veľké záchytné parkovisko pre obyvateľov Západu

– vedenie mesta doslova kašle na budúcnosť občanov

– tento nezmysel

– zákulisné dohody

– žiadame vyčleniť finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu predovšetkým záchytného parkoviska pre Zvolen – Západ,

– Pán Lupták, skús sa spýtať obyvateľov Západu, či je pre nich prioritné kúpalisko alebo parkovanie, a zamysli sa, ako chceme robiť rezidentské parkovanie, keď tie autá nemajú kde parkovať.

– je to divná kúpa

– veľmi ma zaujíma, komu patria pozemky medzi Štúrovou ul. a záujmovými pozemkami, ktoré sme na Barinách kúpili a o ktorých hovoríme.

– do tohto temna vlastníctva sporných pozemkov budeme asi musieť vniesť svetlo, a pre informovanosť občanov asi aj v médiách.

– Neslúži táto zmena ÚPN, a najmä riešenie komunikácií, pre účely sprístupnenia pozemkov pánovi Ing.Gostíkovi a jeho obchodnej spoločnosti?

– ako je možné, že Ing. Gostík jeden a pol roka pred nákupom Barín vedel, kadiaľ bude viesť súbežná komunikácia so Štúrovou ulicou a v predstihu odkúpil tento pozemok, ktorý je v UŠ určený ako komunikácia. Vychádza mi to tak, že tomuto pánovi nesmierne šikovne poštové holuby prinášajú strategické informácie, o ktorých ešte ani poslanci nerozhodli. Akože je taký šikovný a náhodou aj podporovateľ pani primátorky a priateľ pána viceprimátora, čo je veľa náhod naraz.

Ing. Košík, PhD.:

– a tu ideme robiť niečo nové, čo mi pripadá ako behanie splašeného zajaca po poli.

– Vieme, čo chceme? Je tu nejaká koncepcia?

– My tu možno ideme do potemkinovského projektu, ktorého ani orientačne nevieme, aká je cena, miesto toho, aby sme skutočne riešili problémy obyvateľov tohto mesta, konkrétne sídliska Západ,

– Ja sa musím spýtať, že komu patrí pozemok medzi ul. Štúrovou a pozemkom pre kúpalisko? Lebo tadiaľ asi bude viesť prístupová cesta  a zostal som zaskočený, že ja to neviem.

– Kúpil sa pozemok, zalepili sme ľudom oči, veď toto je nepremyslené

– Tie červené obdĺžniky, ktoré sú zakreslené popri Štúrovej ulici,  sú súkromné investície, čo je super, lebo ja sa teším z každej investície, ktorá sa robí vo Zvolene a hneď za tým vyrastie krásne relaxačný areál za peniaze mesta.

– teraz počuli všetci, ktorí nás sledujú v priamom prenose, čo sa všeličo po hokeji dohodne a asi takto sa dohodujú v tomto meste niekoľkomiliónové zákazky. Toto je pochovaná transparentnosť, lebo to sa malo všetko povedať tu, a nie kdesi po hokeji, pri pive

PaedDr. Gálik:

– My doteraz nevieme, čo tam chceme mať, je to mačka vo vreci a my nesmieme kupovať niečo, do čoho nevieme, či reálne pôjdeme.

– treba na tom Západe, na Barinách najskôr určiť, čo tam vlastne má byť, či tam bude 50m bazén, zakrytý alebo vonkajší, a teraz robíme nejakú PD za nejaké peniaze, ktoré dávame za niečo, čo nevieme, čo tam má byť

JUDr. D.Kracina – občan:

– to vieme všetci, že toto je robené na mieru pre Ing. Gostíka

Dlhší výber z diskusií ohľadne Barín nájdete v prílohe vo formáte pdf.

Výber z diskusíí v MsZ o Bariách