V posledných dvoch vydaniach zvolenského Echa sme publikovali informačné články o parkovaní na Západe.

Prvý z nich (z 9.11.2017) zhrnul známe fakty o súčasnej situácii:

Parkovanie je najväčším problémom sídliska Zvolen-Západ. Na sídlisku je asi 3400 bytov, 10700 obyvateľov, 2100 parkovacích miest a 2700 áut. Momentálne teda chýba približne 600 parkovacích miest. Mestom prijatá urbanistická štúdia z r. 2011 uvádza, že je možné dosiahnuť celkový počet 3815 parkovacích miest. Je teda zrejmé, že napriek mnohým spochybňujúcim názorom sú na budovanie nových parkovísk viac než dostatočné možnosti.
Obyvatelia sídliska dlhé roky trpezlivo čakali a verili, že kompetentní pracujú na zlepšení situácie. Ale čoraz viac sa ukazuje, že parkovanie na Západe je na okraji záujmov mesta. V lete bol mestom dokonca predložený návrh, ktorý namiesto nových parkovacích miest navrhoval zákaz parkovania pre stovky áut, a to bez toho, aby mali kam ísť.
Je preto viac než pochopiteľné, že občania sú nespokojní s prácou svojich poslancov a vedenia mesta. Jednou z foriem prejavu tejto nespokojnosti je aj práve prebiehajúca petícia, ktorá má upozorniť na súčasný alarmujúci stav a požaduje urýchlené riešenie.

V druhom článku (zo 16.11.2017) sme poukázali na zásadné nedostatky návrhu na rezidentské parkovanie:

Sedem dôvodov, prečo hovoríme NIE návrhu mesta na rezidentské parkovanie „jedna karta na jeden byt“ na sídlisku Zvolen-Západ
1. Podľa mesta návrh vychádza z vyhlášky MŽP, ktorá predpisuje najmenej jedno parkovacie miesto na jeden byt. Ale na sídlisku je asi o 1300 parkovacích miest menej než bytov.
2. Návrh neberie do úvahy počet ľudí žijúcich v jednej domácnosti, príp. na celom sídlisku. Avšak pri plánovaní obytných zón sa bežne vychádza z tzv. „stupňa automobilizácie“, ktorý udáva počet áut na 1000 obyvateľov.
3. Mesto nemá pripravené dostatočné záchytné parkoviská pre autá bez karty
4. Návrh len využíva skutočnosť, že niektoré domácnosti majú viac áut. Ak by však ten istý celkový počet áut pripadal na viac bytov, návrh by bol nepoužiteľný.
5. Návrh nie je v súlade s urbanistickou štúdiou, ktorú mesto prijalo ako základný smerný dokument a územnoplánovací podklad. Tá počíta s výstavbou nových parkovacích miest, nie s obmedzovaním počtu áut.
6. Návrh neprináša systémové, dlhodobo udržateľné riešenie, len odsúva problém do budúcnosti.
7. Návrh prináša nové problémy (parkovanie návštev, nezaručenie miesta pre auto s kartou, horšie využitie existujúcich parkovacích miest)