Autorom článku je J. L, býva na Nográdyho ulici.

Ako sa vyriešilo parkovanie na sídlisku Zvolen Západ, alebo ako sa namiesto 81 bezplatných parkovacích miest vytvorilo 122 spoplatnených

Všetky údaje uvedené v tomto článku pochádzajú z dokumentov zverejnených na webovom sídle mesta Zvolen.

Mesto Zvolen malo snahu vyriešiť skutočne neúnosnú situáciu s parkovaním na sídlisku Západ.Vybudovanie bezplatných parkovacích miest bolo podmienkou, resp. vyvolanou investíciou a zároveň čestným vyhlásením investora tejto investičnej akcie týkajúcej sa rozostavanej materskej školy na ulici Voljanského a jej rekonštrukcie na obchodno-administratívne centrum.

Ako to všetko prebiehalo:
• Dňa 03.10.2010 bola uzatvorená kúpna zmluva medzi mestom a spoločnosťou Tripolis s.r.o. Zvolen, na základe ktorej mesto predalo spoločnosti rozostavaný objekt materskej školy za 100 eur. Uvedená zmluva obsahovala ustanovenie, že ak kupujúci nezabezpečí realizáciu rekonštrukcie, v zmysle právoplatného stavebného povolenia z 28.06.2010, v takom termíne, aby kolaudačné rozhodnutie stavby „Central park, Zvolen“ nadobudlo právoplatnosť najneskôr do troch rokov odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu v sume 34 000 eur.
• Novým vlastníkom rozostavaného objektu materskej školy sa následne stala spoločnosť Sarvaška spol. s r.o. Zvolen. Uvedená spoločnosť na základe čestného vyhlásenia z 19.10.2012 potvrdila vyššie uvedený záväzok z kúpnej zmluvy z 03.10.2010 a zároveň sa zaviazala vybudovať a bezodplatne poskytnúť pre obyvateľov sídliska Západ minimálne 81 parkovacích miest, ako vyvolanú investíciu stavby „Central park, Zvolen“.
• Mestské zastupiteľstvo (MsZ) uznesením č. 92/2012 z 26.11.2012 vzalo na vedomie čestné vyhlásenie spoločnosti Sarvaška spol. s r.o. Zvolen.
• K 12.11.2014 (viac ako štyri roky od podpísania kúpnej zmluvy z 03.10.2010)„nebol na stavebný úrad nikým predložený návrh na vydanie nového územného rozhodnutia alebo nového stavebného povolenia (resp. zmenu stavby pred jej dokončením) na stavbu „Central park, Zvolen“. Práce sa nezačali a vzhľadom k tomu budeme musieť pristúpiť k súdnemu vyriešeniu sporu a žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty a vrátenie stavby.“ Citované z odpovede mesta (právnička, odbor správy majetku, odbor rozvoja) na podnet občana z 31.10.2014 týkajúci sa nečinnosti ohľadom rozostavanej materskej školy.
• Dňa 05.03.2015 komisia financií hlasovaním (desať za, jeden proti a jeden sa zdržal) „odporučila mestu schváliť zámenu pozemkov za účelom realizácie stavby „Central park, Zvolen“, bez uzatvorenia zmluvného vzťahu, ktorým by mesto zaviazalo a sankcionovalo investora stavby k bezodplatnému poskytnutiu parkovacích miest
pre verejnosť v zmysle čestného vyhlásenia spoločnosti Sarvaška zo dňa 19.10.2012, ktoré zobralo na vedomie MsZ uznesením č. 92/2012 z 26.11.2012“. Citované z dôvodovej správy k prejednaniu návrhu uznesenia pre rokovanie MsZ 30.03.2015.
• Stavebné povolenie na stavbu „Central park, Zvolen západ, obchodné centrum so zameraním na služby“, I. etapa: Rekonštrukcia materskej školy na polyfunkčný objekt z 10.08.2015 však uvádzalo len 53 parkovacích miest.Stratilo sa niekde minimálne 28 parkovacích miest.
• Podľa Zápisnice č. 7/2016 zo zasadnutia VMČ č. 3 (poslanci MsZ za sídlisko Západ) konanej 01.08.2016, súhlasili všetci siedmi poslanci MsZ za sídlisko Západ, že k dispozícií obyvateľom sídliska bude 23 parkovacích miest zo strany ulice Voljanského a 21 parkovacích miest zo strany Nográdyho ulice.
• Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 23.08.2016 a je v ňom uvedené: „V pokračovaní Nográdyho ulice bolo dobudovaných 87 parkovacích miest v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby.“
• Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy z 05.09.2016 s CENTRAL PARK s.r.o. Zvolen,
75 % vlastník je spoločnosť Sarvaška spol. s r.o. Zvolen, cituje uznesenie MsZ č. 92/2012 z 26.11.2012 v Čl. I. bod 3 a tým pripomína záväzok spoločnosti vybudovať a bezodplatne poskytnúť minimálne 81 parkovacích miest.
• Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy z 05.09.2016 s CENTRAL PARK s.r.o. Zvolen ďalej v Čl. I. bod 4 hovorí o prenájme len 44-och parkovacích miest mestu za jedno euro za celý predmet a obdobie nájmu, tzn. o 44-och bezplatných parkovacích miestach pre obyvateľov sídliska Západ. Takto bod 3 tejto zmluvy odporuje bodu 4 a upozorňuje na nesplnený záväzok spoločnosti, pričom platné stavebné povolenie bolo na 53 parkovacích miest.
• Uznesením MsZ č. 98/2016 z 26.09.2016 bolo schválených len 44 bezplatných parkovacích miest, z toho 21 parkovacích miest zo strany Nográdyho ulice bude slúžiť pre verejnosť v čase od 18,00 hod. do 07,00 hod. nasledujúceho dňa.Takže ostalo len 23 bezplatných parkovacích miest k nepretržitej dispozícii občanom!
• Nadväzne nájomná zmluva z 31.10.2016 s prenajímateľom CENTRAL PARK s.r.o. Zvolen, uzavretá na základe Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy z 05.09.2016, uvádza MsZ schválených 44 vybudovaných parkovacích miest, ktoré sa dávajú do prenájmu mestu, tzn. 44 bezplatných parkovacích miest. Záväzok investora vybudovať 81 bezplatných parkovacích miest, uvedený v zmluve o budúcej zmluve z 05.09.2016(Čl. I. bod 3), už nebol premietnutý do nájomnej zmluvy!
• Na webovom sídle www.ideainvest.sk je vykazovaných 166 nových parkovacích miest, z toho bolo skutočne vybudovaných 155 parkovacích miest, keďžeparkovacie miesta
č. 88 až 98 už boli vybudované a čiarami vyznačené predtým a mohli na nich obyvatelia sídliska bezplatne parkovať. Investor dal na tieto miesta akurát dlažbu namiesto asfaltu a očísloval si ich pre platené parkovanie. Spoločnosť spoplatnila celkom 122 parkovacích miest.

Na základe vyššie uvedeného prehľadu sú legitímne nasledovné otázky pre orgány mesta:
Aký právny dokument (zmluva) riešil na sídlisku Západ platené parkovanie?
Prečo mesto odpustilo investorovi pokutu 34 000 eur z nedodržania záväzku?
Prečo netrvalo na dodržaní záväzku investora, tzn. na vybudovaní minimálne 81 bezplatných parkovacích miest?
Čo sa stalo v období medzi uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o nájme parkovacích miest z 05.09.2016 a uznesením MsZ č. 98/2016 z 26.09.2016, na ktorom boloMsZ schválených len 44 bezplatných parkovacích miestnamiesto 81 bezplatnýchparkovacích miest?Prečo sa „stratilo“ 37 parkovacích miest?
Prečo stavebný úrad vydal stavebné povolenie len na 53 parkovacích miest?
Prečo mesto akceptovalo vybudovanie 166, resp. 155 nových parkovacích miest?
Prečo mesto umožnilo spoplatniť aj investorom nevybudované parkovacie miesta č. 88 až 98?
Prečo mesto akceptovalo 102 parkovacích miest (155 – 53) bez stavebného povolenia?
Prečo je možné spoplatniť aj stavby bez stavebného povolenia?
Prečo mesto účelovými výmenami pozemkov umožnilo investorovi spoplatniť tak veľa parkovacích miest na úkor bezplatných parkovacích miest?
Môže mestská polícia ukladať sankcie občanom, ktorých autá stoja na týchto parkovacích miestach pokiaľ nevie, ktoré z nich sú legálne a ktoré nie? Alebo sa už stali legálnymi? Môže dopravné značenie legalizovať nelegálne stavby?
Ako chcú orgány mesta a investor napraviť tieto chyby tak, aby to bolo v záujme občanov?
Aká bude ústretovosť orgánov mesta voči občanom sídliska pri zavádzaní rezidentného parkovania?Ostane bezplatné tak, ako to bolo deklarované?

V súvislosti s uvedenou problematikou boli oslovené nasledovné osoby:
• Pani primátorka e-mailom z 08.10.2016 – odpovedala prakticky okamžite s tým, že riešenie parkovacích miest bolo predmetom rokovania MsZ z 26.09.2016, ako aj že všetky dojednania boli schválené MsZ a sú výsledkom viacerých rokovaní.
• Poslanci za mestskú časť Zvolen západ e-mailom z 08.10.2016 – žiadny zo siedmich oslovených poslancov nereagoval na môj e-mail.
V tejto súvislosti mi nedá sa nespýtať, za akým účelom majú títo poslanci na webovom sídle mesta uvedené e-mailové adresy. Inými slovami, panie poslankyne a páni poslancimyslíte si že stačí reagovať na podnety občanov len pred komunálnymi voľbami?
• Pani hlavná kontrolórka e-mailom z 09.10.2016 a z 26.10.2016 – výsledok jej preverovania prakticky potvrdil vyjadrenie pani primátorky.
• Náčelník mestskej polície e-mailom z 01.11.2016 –odpovedal, že pokiaľ je pri uvedenom obchodnom centre umiestnené dopravné značenie v súlade s právnymi predpismi, tak mestská polícia je povinná rešpektovať uvedené dopravné značenie a zasiahnuť v prípadoch, ak dochádza k porušeniu dopravného značenia. Bola to odpoveď na moju prosbu na neho, aby sa mestská polícia nenechala zaťahovať do ukladania sankcií za neoprávnené parkovanie na spoplatnených parkovacích miestach, pokiaľ sa jednoznačne nepreukáže, ktoré sú legálne a ktoré sú nelegálne.Tu je namieste otázka, či nemá mestská polícia problém s nelegálnymi stavbami, ako aj s tým, že podnikateľ vyberá od verejnosti nájom aj za parkovanie na parkovacích miestach, ktoré nemajú stavebné povolenie?Alebo dopravné značenie legalizuje nelegálne stavby?

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že orgány mesta nekonali v súlade s verejným záujmom, tzn. so záujmom občanov mesta, keď:
• Vyriešili parkovanie na sídlisku Západ jeho spoplatnením. A toto má byť modelom aj pre ostatné sídliská mesta. Takže „tešte sa“ostatné sídliská.
• Netrvali na dodržaní čestného vyhlásenia investora z 19.10.2012 týkajúceho sa vybudovania minimálne 81 bezplatných parkovacích miest.
• Neuložili pokutu investorovi, podľa zmluvy z 03.10.2010, v sume 34 000,00 eur za nedodržanie termínu realizácie rekonštrukcie.
• Nerešpektovali stavebné povolenie, ktoré bolo na 53 parkovacích miest, pričom kolaudačné rozhodnutie uvádzalo, že bolo vybudovaných 87 parkovacích miest a v skutočnosti bolo vybudovaných 155 nových parkovacích miest.
• Umožnili investorovi spoplatniť aj nevybudované parkovacie miesta č. 88 až 98.

Nadväzne je nevyhnutná ešte otázka na orgány mesta, a to:Ako mienia napraviť nekonanie mesta v záujme občanov mesta, ktoré bolo spôsobené ich priveľkou ústretovosťou
k záujmom súkromnej firmy? Inými slovami, mesto jej vyšlo vo všetkom v ústrety a tým prijal niekto zodpovednosť za škody, ktoré boli týmto spôsobené rozpočtu mesta (úmyselne nevymáhaná pokuta 34 000,00 eur, už zrejme premlčaná), ako aj občanom mesta (chýbajúce bezplatné parkovacie miesta). Podľa § 7 zákona o majetku obcí sú orgány mesta povinné hospodáriť s majetkom mesta v prospech rozvoja mesta a jeho občanov, ako aj používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Konali orgány mesta v súlade so zákonom?

Občanom sídliska Západ, ktorých zaujíma ako zabojovali poslanci za túto mestskú časťv diskusii pred schválením uznesenia MsZ č. 98/2016 z 26.09.2016, ktorým bolo schválených len 44 bezplatných parkovacích miest, z toho 21 parkovacích miest zo strany Nográdyho ulice má slúžiť pre verejnosť len v čase od 18,00 hod. do 07,00 hod. nasledujúceho dňa, budú, rovnako ako ja, veľmi sklamaní. Tí poslanci, čo vystúpili v diskusii všetci veľmi obhajovali to, čo bolo schválené. Týmto sa zároveň chcem poďakovať dvom pánom poslancomMsZ (Husár, Snopko), ktorí sú poslancami za iné mestské časti, ale aj napriek tomu sa pýtali na vyššie uvedené nezrovnalosti ohľadom parkovania a tým dávali na vedomie ostatným poslancom MsZ, že ich voliči sú nie spokojní s takýmto riešením. Škoda, že takýchto poslancov nemá aj sídlisko Západ.Podobné smutné čítanie prípadným záujemcom prinesie aj zápisnica č. 7/2016 zo zasadnutia VMČ č. 3 z 01.08.2016, kde za vyššie uvedené uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci za sídlisko Západ. Až sa nechce veriť, že by všetci títo poslanci aj bývali na sídlisku Západ. Alebo všetci ani nebývajú?

Pôvodne som sa nechcel na nič pýtať investora tejto investičnej akcie, pretože čo záväzného a uveriteľného už môže povedať osoba, pre ktorú jej čestné vyhlásenie nič neznamená. Ale zmenil som názor. Veď investor dostal od mesta rozostavanú budovu za 100 eur a za určitých podmienok, ktoré ak nesplní, tak mal byť mestom sankcionovaný, alebo mohlo dôjsť aj k vráteniu budovy. Takže otázky na investora:
• Prečo nesplnil verejný prísľub občanom, na základe ktorého malo byť vybudovaných minimálne 81 bezplatných parkovacích miest?
• Na základe akého dokumentu spoplatnil parkovanie?
• Na základe akého dokumentu stanovil ceny za nájom parkovacích miest, ktoré sú výrazne vyššie ako v meste Zvolen?
• Aký je prínos investičnej akcie s honosným názvom „Central park, Zvolen“ pre občanov sídliska okrem toho, že si tu investor postavil kancelárie, spoplatnil parkovanie a umiestnil nadbytočný obchod COOP Jednota? Nadbytočný preto, lebo nemá zákazníkov, pretože cca 150 m ďalej za rohom je ďalšia COOP Jednota.
• Ako chce splniť nesplnené záväzky voči občanom sídliska? Alebo ho to už nezaujíma?

Na záver by som si dovolil navrhnúť riešenie v prospech občanov sídliska. Podľa konania orgánov mesta nechýbala rozpočtu suma 34 000,00 eur a tiež umožnili investorovi vybudovať 102 stavieb bez stavebného povolenia a nedodržať záväzok vybudovať minimálne 81 bezplatných parkovacích miest. Aktuálne je plne bezplatných len 23 parkovacích miest na ulici Voljanského, ktoré obsadili najmä vozidlá, ktoré dovtedy parkovali na trávniku, na ceste a na paneloch pri ceste na tejto ulici.A zároveň je 21 parkovacích miest na ulici Nográdyhobezplatných v čase od 18,00 hod. do 07,00 hod. nasledujúceho dňa. Takže prakticky na ulici Nográdyho nebolo vybudované žiadne bezplatné parkovacie miesto bez časového obmedzenia, ale 10 dovtedy bezplatných parkovacích miest bolo spoplatnených. Je pravdou, že zatiaľ aj na tých 21 bezplatných, ale časovo obmedzených parkovacích miestach na ulici Nográdyho sa parkuje nepretržite, ale ktovie dokedy. Investor to môže kedykoľvek zmeniť, má to schválené MsZ. Parkovacie miesta, ktoré sú bez stavebného povolenia bude nutné dodatočne legalizovať (ak sa to už medzitým nestalo) a istú časť aj skolaudovať. Inak by sa nemali používať!To znamená, že teraz je aj v záujme investora dať toto čo najskôr do poriadku a mal by oplatiť priveľkú ústretovosť orgánov mesta tým, že po zlegalizovaní týchto stavieb budú mať občania sídliska konečne sľúbených 81 bezplatných parkovacích miest. Veď aj preto dostal investor rozostavanú budovu materskej školy za symbolických 100 eur, pretože tam bola vyvolaná investícia požadujúca vybudovanie minimálne 81 bezplatných parkovacích miest! Ako to orgány mesta dosiahnu je na nich.

Je treba ešte dodať, že keby sa bolo vybudovalo dohodnutých 81 bezplatných parkovacích miest, tak by sa bolo skutočne vyriešilo parkovanie v tejto časti sídliska. A ja by som bol písal ďakovný list do miestnych novín. Situácia je však taká, že keď chce niekto v tejto oblasti zaparkovať večer, či podvečer, tak nemá kde, pričom zároveň vidí niekoľko desiatok prázdnych spoplatnených parkovacích miest, kvôli ktorým bolo vyrúbaných niekoľko 30 a viacročných stromov a zrušený dosť rozsiahly trávnik. Je to takto v poriadku?

Verím, že tlak verejnosti na orgány mesta, tzn. na ich voličov a zároveň ich investorov, či sponzorov, cez podielové a miestne dane, ich donúti konať.Zároveň je im potrebné neustále pripomínať, že„poslanec je povinný obhajovať záujmy mesta a jeho občanov“, podľa § 25 ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení, čo sa v tomto prípade určite nestalo.

Poznámka: V zápisnici z MsZ z 26. 9. 2016 odporúčam prečítať „Diskusia k bodu 6 nakladanie s majetkom mesta“, a to príspevky – Ing. Husár a p. Snopko, ako aj nehoráznu obhajobu len 44 ks bezplatných parkovacích miest od poslancov za ZV západ. Toto nech vidia občania sídliska, kto a ako obhajuje ich záujmy.

Prílohy: 
Vyjadrenie mesta
Tripolis Sarvaška
Nájomná zmluva
Stavebné povolenie
Zápisnica