Čo je to Program rozvoja mesta

Program rozvoja mesta Zvolen 2014-2020 (ďalej len Program) je „je strednodobý rozvojový dokument mesta, ktorým sa mesto pri výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov“.

Obsahuje viacero častí. V analytickej najprv mapuje východiskový stav, ktorý je následne rozpracovaný v ďalších častiach – strategickej, programovej, realizačnej a finančnej.

Podľa popisu sa na jeho tvorbe podieľalo 100 odborníkov. V roku 2015 bol aktualizovaný.

Gestorom Programu je Ing. Balkovičová. V zozname spracovateľov sa nachádzajú asi všetci vedúci útvarov a komisií pri Meste.

Program sa venuje mnohým oblastiam v meste, samozrejme aj doprave a parkovaniu.
Za útvar dopravy je tam uvedená Ing. Bešinová, vtedajšia i terajšia vedúca. Za komisiu dopravy Ing. Lupták, vtedajší i terajší predseda.

Ale práve v častiach o doprave a parkovaní sa v Programe nachádzajú zásadné chyby.

Vo Zvolene je vraj o 30% viac áut

V Programe sa píše, že vo Zvolene je „vysoký stupeň individuálnej automobilizácie a motorizácie (o 30% prevyšuje priemerné hodnoty v SR)“.(Program rozvoja mesta, ver.2.0, str. 74)

Inak povedané, vo Zvolene je vraj o 30% viac áut ako je na Slovensku obvyklé.

Ak by to bola pravda, tak potom by bolo pochopiteľné, že riešenie parkovania vo Zvolene je naozaj problematické.

AKO SA K TOMUTO ČÍSLU PRIŠLO?

Keďže Program sa pripravoval v roku 2013, k dispozícii boli kompletné štatistické údaje za rok 2012. Aká teda bola skutočná situácia v roku 2012?

1. Stupeň automobilizácie

Stupeň automobilizácie je počet obyvateľov pripadajúcich na jeden osobný automobil.

Podľa štatistík Ministerstva dopravy bol v roku 2012 celoslovenský priemer stupňa automobilizácie na úrovni 2,964. V Programe sa v tabuľke 28 na strane 30 uvádza, že v roku 2012 bol vo Zvolene stupeň automobilizácie 2,7.

To znamená, že stupeň automobilizácie vo Zvolene bol v roku 2012 horší iba o 9% než celoslovenský priemer, a nie o 30%, ako uvádza Program.

2. Stupeň motorizácie

Stupeň motorizácie je počet obyvateľov pripadajúcich na jedno motorové vozidlo.

(Výraz „motorové vozidlo“ je omnoho širší než výraz „osobný automobil“, zahŕňa napr. aj motorky, nákladné autá, ťahače, autobusy, traktory atď.)

Podľa Ministerstva dopravy bol v roku 2012 celoslovenský priemer stupňa motorizácie 2,355.

V Programe sa v tabuľke 28 na strane 30 uvádza, že v roku 2012 bol vo Zvolene stupeň motorizácie 2,2.

To znamená, že stupeň motorizácie vo Zvolene bol v roku 2012 oproti celoslovenskému priemeru horší len o necelých 7%, a nie o 30%, ako uvádza Program.

No napríklad pre rok 2014 je stupeň motorizácie rovnaký vo Zvolene aj v celoslovenskom priemere, na hodnote 2,2.

3. Používajú sa 20 rokov staré údaje

Zisťoval som, prečo sú v Programe uvedené výrazne nesprávne hodnoty.
Z Odboru územného plánovania mi odpovedali, že údaje čerpali z Územného plánu z roku 2000 (!).

Tam sa naozaj uvádza, že „stupeň individuálnej automobilizácie v meste Zvolen je vyšší od slovenského priemeru o 25 %“. (Územný plán, časť B14, str. 156)

Odbor územného plánovania použil inú metodiku výpočtu, takže z tých istých čísel získal opticky ešte horší výsledok 30%, ktorý následne použili do Programu.

Je tu ale ešte jedna vec.

4. Dodávky

Údaj o 25 (či 30) percentnom navýšení nebol správny ani v roku 2000.
Už Územný plán výslovne uvádza, že do výpočtu stupňa automobilizácie zahrnul nielen osobné automobily, ale aj dodávky!

To isté sa následne opakuje aj v analytickej časti Programu:
„V meste Zvolen bolo ku dňu 30.6.2012 evidovaných 15 997 osobných áut a dodávok. … Tento počet predstavuje stupeň individuálnej automobilizácie 2,7 obyvateľa na 1 osobné auto.“
(Program rozvoja, Príloha 1, Analytická časť, str. 176)

Toto číslo sa následne porovnáva s celoslovenským priemerom, ktorý počíta iba s osobnými autami.
Tým dochádza ku chybe, keďže sa porovnávajú odlišné skupiny vozidiel.

Po odpočítaní dodávok sú skutočné stupne automobilizácie a motorizácie v roku 2012 vo Zvolene približne na úrovni celoslovenského priemeru.

5. K dispozícii boli aj aktuálnejšie údaje, nepoužili sa

Normálny a predpokladaný postup pri zisťovaní počtu áut ja taký, že sa informácie čerpajú z aktuálnych štatistík.

To sa ale nestalo.
Tvorcovia Programu vychádzali zo starého Územného plánu z roku 2000.

Tento Územný plán mal vypracovanú aj prognózu vývoja až do roku 2030.

Z nej vyplýva, že napr. v roku 2015 by mal byť stupeň automobilizácie vo Zvolene horší oproti celoslovenskému priemeru horší len o 18%.

Pre rok 2020 vychádza prognóza v Územnom pláne ešte priaznivejšie – Zvolen sa mal od celoslovenského priemeru odchyľovať len o 16%.

(Samozrejme, aj v týchto prognózach sú stále započítané aj dodávky, takže čísla by mali byť ešte lepšie).

Ak teda tvorcovia Programu chceli vychádzať z Územného plánu, mali použiť jeho prognózy, ktoré sa priamo vzťahovali na obdobie pokrývané Programom.

Oni však nepochopiteľne vzali omnoho staršie údaje, obsahujúce najnepriaznivejšie čísla, ešte ich zhoršili úpravou výpočtu, a tieto nelogicky a bez akéhokoľvek zdôvodnenia uviedli ako platné pre obdobie 2014-2020, teda 20 rokov po ich skutočnej platnosti.

Javí sa to tak, že zámerom bolo vykresliť situáciu s autami a parkovaním vo Zvolene v tom najnepriaznivejšom svetle. 

AKÁ JE SKUTOČNOSŤ

Podľa dostupných údajov je počet áut (osobných, aj motorových vozidiel celkovo) vo Zvolene na úrovni celoslovenského priemeru.  

Údaje o 30%-nom prekračovaní celoslovenského priemeru neboli v čase zostavovania Programu pravdivé ani pre stupeň automobilizácie, ani pre stupeň motorizácie.

Pre ilustráciu prikladám graf Slovenskej parkovacej asociácie z roku 2015. Z neho vyplýva, že stupeň automobilizácie v okrese Zvolen prakticky presne kopíroval celoslovenský priemer:

DÔSLEDKY

Aké dôsledky má tento postup na celkový pohľad Programu na dopravu a parkovanie vo Zvolene?

Ten chybný údaj o 30%-nom prekročení celoslovenského priemeru je uvedený v analytickej časti medzi slabými stránkami mesta.
A keďže sú chybné údaje v analytickej časti, samozrejme sú následne chybné všetky ďalšie nadväzujúce časti (strategická, programová, realizačná, …).

Celý Program je preto v oblasti riešenia parkovania jednoducho mimo reality.
A tak vyzerá aj doterajšie riešenie parkovania.

Nadväzujúce nepravdivé tvrdenia

Následne už tvorcovia Programu asi sami uverili tomu, že situácia s počtom áut je vo Zvolene naozaj neúnosná, pretože chrlili jedno nepravdivé tvrdenie za druhým.

O počte áut vo Zvolene hovoria ako o „nevídanom rozvoji automobilizmu“. (Program rozvoja, Príloha 1, Analytická časť, str. 178)

To by možno bolo pochopiteľné, ak by v meste naozaj bolo o 30%  viac áut, ako je celoslovenský priemer. Zvolen sa však v tomto smere rozvíja úplne normálne, takže hovoriť o „nevídanom rozvoji“ naozaj nie je na mieste.

Konštatuje sa, že „v priemere na každý byt už pripadá jedno osobné auto“. (Program rozvoja, Príloha 1, Analytická časť, str. 176)

Na sídlisku Západ pripadá na jeden byt len 0,75 auta. Ak sa Západ považuje za sídlisko s najväčším problémom s autami a parkovaním, nedá sa predpokladať, že zvolenský priemer bude na úrovni jedno osobné auto na jeden byt. A už vôbec to nemohla byť pravda v roku 2013.

● Program hovorí o „neochote motoristov parkovať vozidlá v hromadnej garáži vzdialenej niekoľko desiatok metrov od bytu“. (Program rozvoja mesta, ver 2.0, str. 74).

Pritom vo Zvolene je doposiaľ len jedna hromadná garáž – parkovací dom na Tulskej Západe, v súčasnosti plný.

Pravdou je skôr opak, ľudia volajú po výstavbe parkovacích domov, ale žiadne sa nestavajú.

Na základe čoho vznikla informácia o neochote parkovať v parkovacích domoch?
Prebiehal k tejto otázke nejaký seriózny prieskum medzi obyvateľmi sídliska?
To asi nie.
Ide zrejme len o nepodložený osobný názor, ktorý v Programe naozaj nemá čo hľadať.

Nesprávnym je aj tvrdenie, že na sídlisku Západ chýba 1 300 parkovacích miest. (Program rozvoja, Príloha 1, Analytická časť, str. 178)

V súčasnosti je na Západe okolo 2700 áut a 2100 parkovacích miest. Chýba teda asi 600 parkovacích miest. Tento odhad potvrdzujú aj nočné sčítania parkujúcich áut. V roku 2014, v čase tvorby Programu, určite nemohlo na Západe chýbať 1300 parkovacích miest.

Všetky tieto nepravdivé  informácie o počte áut a parkovaní vytvárajú silne negatívny dojem, že za problémy s parkovaním si vlastne môžu ľudia sami.
Veď to oni si kupujú o 30% viac áut ako ostatní Slováci, to oni nie sú ochotní parkovať v parkovacích domoch.

A z praxe už vieme, že tieto mýty boli (a sú) stále dookola opakované aj najvyššími predstaviteľmi mesta . Dnes tomu už verí aj veľká časť Zvolenčanov a Západniarov. Dá sa to často vidieť vo facebookových diskusiách, kde sa pri témach o parkovaní  hromží na to, že na Západe vraj je parkovísk dostatok, to len áut je viac ako bytov.

Toto je výsledkom dlhodobej systematickej demagógie zo strany vedenia mesta.

Poznámka na okraj:
Mestu Zvolen boli v roku 2016 udelené (zvolenskou spoločnosťou QSCert) certifikáty Antikorupčného manažérskeho systému a Systému manažérstva kvality. Jedným z dôvodov bol podľa slov odovzdávajúceho aj „veľmi dobre spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“.

ZÁVER

Tak si to zhrňme:

Pri stanovovaní stupňa automobilizácie a motorizácie nevychádzali tvorcovia Programu z aktuálnych štatistík, ale z najstarších a najnepriaznivejších údajov, ktoré mali k dispozícii, a ktoré úplne nelogicky vztiahli na súčasné obdobie.

Do Programu uviedli aj ďalšie nepravdivé a nepodložené informácie.

Je prekvapivé a smutné zároveň, že tak významný dokument, na ktorom pracovali desiatky odborníkov, môže v jednej z najdôležitejších oblastí, akou parkovanie vo Zvolene nepochybne je, obsahovať tak hrubé nepresnosti a nepravdy.

Možno je to dôsledkom neschopnosti a nekompetentnosti zodpovedných. Ale skôr to vyzerá ako premyslená stratégia, ako sa vyhnúť riešeniu parkovania a vinu hodiť na samotných Zvolenčanov.

Riešenie parkovania vo Zvolene, a zvlášť na Západe, je už dlhodobo na mŕtvom bode.

Aj zásluhou chybne spracovaného Programu rozvoja mesta.

Marian Brláž

—-
Linky:

Všetky súbory Programu rozvoja mesta sú k dispozícii tu:
https://strategia.zvolen.sk/?id_menu=112595

Program rozvoja mesta, ver. 2.0:
https://strategia.zvolen.sk/download_file_f.php?id=694016

Program rozvoja, Príloha 1, Analytická časť:
https://strategia.zvolen.sk/download_file_f.php?id=337403

Štatistiky Ministerstva dopravy:
https://www.mindop.sk/files/statistika_vud/reg_prev_ukazovatele.htm#k4

Územný plán mesta (z roku 2000), časť B14:
https://strategia.zvolen.sk/download_file_f.php?id=17510