Pred rekonštrukciou škôlky bolo v jej bezprostrednom okolí asi 55 bezplatných, celodenne dostupných parkovacích miest. Investor písomne čestne vyhlásil, že v rámci rekonštrukcie vybuduje 81 bezplatných parkovacích miest. No v skutočnosti ich tam je iba 23.
(Viac info v článku Parkovanie pri Central Parku – chýba až 58 parkovacích miest zo dňa 26.1.2019)

V tomto článku hľadáme odpovede na otázky:

  • Čo vlastne investor sľúbil?
  • Kedy mali byť miesta poskytnuté?
  • Je čestné vyhlásenie stále platné?

Čo vlastne investor sľúbil?

Čestné vyhlásenie vydala spoločnosť Sarvaška s.r.o. Zaviazala sa vybudovať a bezodplatne poskytnúť minimálne 81 parkovacích miest pre obyvateľov sídliska Západ. Pod vyhlásením s dátumom 19.10.2012 sú podpísaní konatelia Dušan Hulla a Ing. Jozef Gostík:

Aké parkovacie miesta boli vlastne sľúbené?

Text čestného vyhlásenia doslovne hovorí, že „vybudujeme a bezodplatne pre obyvateľov sídliska Západ Tepličky poskytneme minimálne 81 parkovacích miest uvedených v prílohe k tomuto čestnému vyhláseniu.“

Prílohou čestného vyhlásenia je táto mapka so zakreslenými parkoviskami:

Táto mapka je prevzatá z urbanistickej štúdie Central Park Zvolen Západ – Tepličky, ktorú vzalo MsZ na vedomie uznesením č.92/2012. Na prvý pohľad je zrejmé, že súčasný stav celkom nezodpovedá tomuto nákresu. V skutočnosti chýba veľká plocha v strede s kapacitou 91 parkovacích miest. Tá označuje podzemné parkovisko slúžiace pre budovu občianskej vybavenosti, ktorá mala stáť nad ním. Chýba aj prepojovacia cesta, označená ako Parková, spájajúca Novozámockú a podzemné parkovisko. (Súčasný stav výstavby sa v dokumentoch označuje ako 1. etapa.)

Len pre predstavu, trochu iný nákres to zobrazuje takto:

Ale späť k prílohe. Oranžovou farbou sú v ňom označené miesta, ktoré mali byť poskytnuté občanom sídliska bezodplatne. Šedou farbou sú vyznačené miesta, ktoré mali byť regulované. Bez farebnej výplne sú označené miesta, ktoré mali (ako aj predtým) slúžiť pre bezplatné parkovanie. 

Pozrime sa bližšie na to, čo sa postavilo a čo nie:

A: Podľa tohto nákresu tu malo byť 30 bezplatných parkovacích miest. V skutočnosti ich je v tejto časti len 23, ostatné sú regulované.

B:  Podľa tohto nákresu tu malo byť 24 bezplatných parkovacích miest. V skutočnosti je ich tu 44, avšak všetky sú spoplatnené.

C: Týchto 11 miest malo byť bezplatne dostupných pre obyvateľov sídliska. V skutočnosti sú spoplatnené.

D: Podľa tohto nákresu tu malo byť  44 (21+23) regulovaných parkovacích miest. V skutočnosti ich je 64 (21+43). Zostali regulované – pre občanov sídliska sú bezplatne dostupné až po 19.00, resp. 23.00 hod.

E: Tu malo byť 91 podzemných parkovacích miest určených pre zákazníkov prevádzok v objekte. Nie sú postavené.

F:  Tu malo byť 24 bezplatných parkovacích miest. Nie sú postavené.

G: Tu mali byť 3 bezplatné miesta. V súčasnosti nie sú zaradené do ponuky parkovacích miest Central Parku.

Niektoré parkovacie plochy podľa prílohy síce neboli postavené, no niektoré iné zas boli rozšírené. Zo sľúbených 81 parkovacích miest, ktoré sú na obrázku označené oranžovo (a teda mali byť bezplatne dostupné), je reálne postavených 57, no investor neposkytol ani tie. V skutočnosti bolo postavených (alebo rekonštruovaných) spolu 166 parkovacích miest. Nie je teda žiadny dôvod, aby čestný záväzok na 81 bezplatných miest nebol splnený v plnom rozsahu.  

Mimochodom, vyhlásenie hovorí o MINIMÁLNE 81 miestach. Takže ak by tých bezplatných miest bolo napríklad 90 alebo 100, bolo by to plne v súlade s čestným vyhlásením, a bolo by to dôkazom vysokej morálnej úrovne sľubujúceho.

Kedy mali byť miesta poskytnuté?

Čestné vyhlásenie obsahuje dva body:

 a) prvý o zmluvnej pokute 34 000 eur v prípade nedokončenia stavby do troch rokov;

b) druhý je o tých minimálne 81 bezplatných parkovacích miestach.

Mesto od investora pokutu podľa bodu a) nežiadalo, pretože stavbu považuje za ukončenú v dohodnutom čase.

Ak sa teda podmienky výstavby pre bod a) považujú za riadne splnené (a teda nedošlo k vymáhaniu pokuty), logicky by sa mali považovať za splnené aj pre b).

To znamená, že sľúbených 81 bezplatných miest malo byť odovzdaných už v roku 2016.

Je čestné vyhlásenie stále platné?

Ako bolo uvedené vyššie, vyhlásenie bolo vydané spoločnosťou SARVAŠKA s.r.o., za ktorú ho podpísal aj Ing. Jozef Gostík.

Mestské zastupiteľstvo vzalo toto čestné vyhlásenie na vedomie Uznesením č.92/2012 zo dňa 26.11.2012.

Neskôr sa v dokumentoch objavuje ako investor spoločnosť CENTRAL PARK s.r.o. Podľa výpisu z obchodného registra je väčšinovým majiteľom spoločnosti CENTRAL PARK s.r.o. práve SARVAŠKA s.r.o.

Konateľom spoločnosti CENTRAL PARK s.r.o. je Ing. Jozef Gostík.

Dňa 5.9.2016 bola medzi Mestom Zvolen a spoločnosťou CENTRAL PARK s.r.o. podpísaná „Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme parkovacích státí“. Za CENTRAL PARK s.r.o. ju ako konateľ podpísal Ing. Jozef Gostík. V texte tejto zmluvy sa cituje aj čestné vyhlásenie o „vybudovaní a bezodplatnom poskytnutí minimálne 81 parkovacích miest pre obyvateľov sídliska Zvolen Západ.“ Tým sa znovu potvrdila platnosť záväzku uvedeného v čestnom vyhlásení.
(Na základe spomínanej Zmluvy o budúcej zmluve bola dňa 31.10.2016 podpísaná Zmluva o prenájme 44 parkovacích miest.)

Vo februári 2017 napísal občan J. L. z Nográdyho ul. na Mesto podanie ohľadne nejasností pri výstavbe Central Parku. Jedna z jeho otázok smerovala aj na nesplnený prísľub 81 bezplatných parkovacích miest. 

V písomnej odpovedi zo dňa 26.4.2017 sa uvádza, že Mesto si je vedomé toho, že investor splnil svoj prísľub len čiastočne, a ďalej sa doslovne píše, že „Mesto Zvolen naďalej trvá na záväzku investora vybudovať minimálne 81 bezplatných parkovacích miest pre obyvateľov sídliska Zvolen-Západ“. Pod listom je podpísaná primátorka L. Balkovičová.

Nieto teda žiadnych pochýb o tom, že čestné vyhlásenie je stále platné.

Prečo teda ku poskytnutiu 81 bezplatných miest stále nedošlo?

Zo sľúbených 81 bezplatných miest bolo poskytnutých len 23, chýba ich 58.

Na týchto chýbajúcich 58 parkovacích miestach, ktoré by mali byť na základe čestného vyhlásenia už vyše dva roky poskytnuté obyvateľom na bezplatné parkovanie, zarába ich vlastník ročne asi 23 000 eur. 

 Za dva a pol roka, odkedy bolo parkovisko uvedené do prevádzky, je to už takmer 60 000 eur!

Táto suma môže byť jedným z dôvodov, prečo investor poskytnutie miest stále odkladá. Tiež to môže mať súvis s neobyčajne zhovievavým prístupom Mesta k tomuto problému.