1. Klamstvo už v názve
Výraz “jedna karta na jeden byt” by z logického aj gramatického hľadiska mal znamenať, že sa vydá toľko parkovacích kariet, koľko je bytov. Ale na sídlisku Zvolen – Západ to je inak. Predkladatelia návrhu chcú v skutočnosti vydať kartu len bytom, ktoré majú aspoň jedno auto. Takže bytu, ktorý auto nemá, sa žiadna karta neplánuje vydať. A to je teda rozdiel!

2. Rozpor zo zákonom
 
Vyhláška MŽP požaduje, aby obytný dom mal aspoň jedno parkovacie miesto na jeden byt. Vyhláška nerozlišuje, či byt vlastní auto alebo nie. Na splnenie tejto podmienky je na Západe potrebné postaviť 1500 chýbajúcich parkovacích miest. Až keď budú tieto miesta postavené a nastane prípad, že áut bude ešte viac, bude sa dať uvažovať o nejakej forme regulácie.

3. Nevie sa, koľko kariet by sa vydalo
Prečo sa to nevie?
1. Nie každá domácnosť si žiadosť o rezidentskú parkovaciu kartu podala

2. Žiadosť sa podávala na meno osoby a adresu, nie na byt. Z informácií uvedených v žiadostiach sa nedá zistiť jednoznačná príslušnosť k bytu.

4. Nepoužíva sa
Zásada “jedna karta na byt” sa v praxi nevyskytuje. Je bežné vydávať viac kariet na byt, i keď druhá alebo tretia karta bývajú drahšie, prípadne sa vyžaduje splnenie iných podmienok.

5. Je nerealizovateľná
Táto zásada je vo svojej podstate nelogická, nepraktická a v drvivej väčšine prípadov aj nerealizovateľná.
Prečo?

Lebo na jej uplatnenie je potrebné,  aby počet bytov vlastniacich auto bol presne taký istý ako počet parkovacích miest. A to je všeobecne veľmi nepravdepodobný prípad. Inak sa stane to, že niektoré autá s kartou nebudú mať kde zaparkovať, alebo niektoré parkovacie miesta ostanú nevyužité. Viac o tomto dôvode sa môžete dozvedieť v našom videu Regulácia „jedna karta na byt“ v príkladoch https://youtu.be/AcWxCsnFc8c.

6. Experiment na občanoch
Regulácia využíva náhodnú číselnú podobnosť medzi počtom bytov s autom a počtom parkovacích miest. Poslanci za Západ sa domnievali, že v prípade nášho sídliska by takáto náhodná podobnosť mohla nastať. Preto túto zásadu iniciatívne navrhli do mestom navrhnutého plánu regulácie. Keďže sa presne nevie, koľko parkovacích kariet by sa vydalo, nedá sa ani odhadnúť dopad takejto regulácie. Ide teda o experiment mesta a poslancov za Západ na občanoch.

7. Brzda rozvoja
V prípade zavedenia tejto regulácie by výstavba nových parkovacích miest nebola potrebná. Mesto by stratilo motiváciu nové miesta budovať.

8. Na sídlisku je málo áut
Prognózy zo začiatku storočia predpovedali, že v tomto čase bude na sídlisku vyše 4000 áut. Nie je to tak.  V porovnaní s počtom bytov (3600) je áut (2700) stále relatívne málo.

9. Je kde stavať
Nejaký typ regulácie bude nevyhnutný až v prípade, keď na sídlisku nebudú žiadne možnosti na výstavbu nových parkovacích miest. Ale k tomu máme ešte veľmi ďaleko. I keď stále počúvame reči o obmedzenej ploche sídliska, podľa dokumentov z odboru územného plánovania je na sídlisku možné postaviť ešte asi 1700 nových parkovacích miest.

10. Nie sú záchytné parkoviská
Ak by došlo k realizácii regulácie tak, ako bola predstavená, asi 500-600 áut by muselo  zo sídliska odísť. Nie je však kde, pretože mesto nezabezpečilo žiadne dostupné záchytné parkoviská s dostatočnou kapacitou.

11. Návrh je diskriminačný
Regulácia podľa uvedenej zásady by diskriminovala rôzne skupiny obyvateľstva. Napríklad byty bez karty by nemohli prijať návštevu autom, prípadne si zaparkovať požičané auto. Tiež vôbec nezohľadňuje počet členov ani vodičov v domácnosti. Napríklad v niektorých domácnostiach bývajú traja či štyria vodiči.

12. Problém sa nerieši, len odďaľuje
 
Regulácia „jedna karta na jeden byt“ neponúka systémové, dlhodobo udržateľné riešenie. Jej zámerom je len odsunúť nepohodlný problém do budúcnosti, keď ho bude musieť riešiť niekto iný.Z uvedených 12 dôvodov jasne vyplýva, že navrhovaná regulácia „jedna karta na jeden byt, ktorý má auto“ je zlá, nepoužiteľná a neprináša dlhodobé riešenie. Jediným riešením je vybudovať dostatočný počet nových parkovacích miest.

(Tento článok je prepisom videa 12 dôvodov, prečo je regulácia „jedna karta na jeden byt“ ZLÝ NÁPAD  https://youtu.be/9PaHbjiYCLA  )