V máji 2017 mesto zvolalo obyvateľov Západu do auly základnej školy, aby im predstavulo svoj návrh pre riešenie parkovania na sídlisku Západ. Návrh spočíval v regulácii prostredníctvom parkovacích kariet.
Tých malo byť vydaných iba toľko, koľko bolo dostupných parkovacích miest, a to podľa zásady „jedna karta na jeden byt, ak má auto“.
Keďže parkovacích miest je asi 2100 a áut asi 2700, tak približne 600 áut parkovaciu kartu dostať nemalo.
V tomto článku nájdete stručné zosumarizovanie hlavných výhrad voči navrhovanému nariadeniu:

1. Jedno auto na jeden byt 
Mesto sa pri návrhu odvolávalo na paragraf 44 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z.z.
Tento paragraf predpisuje, koľko parkovacích miest sa má pre obytný dom postaviť: „Bytový dom musí mať najmenej jedno garážové stojisko na jeden byt.“
V prípade nášho sídliska táto norma ale zďaleka nie je splnená! Parkovacích miest máme totiž asi o 1500 menej než bytov (tých je vyše 3600). 
Ak by vyhláška splnená bola, mali by sme v súčasnosti na sídlisku voľných okolo 900 parkovacích miest!


2. Obmedzené možnosti na vybudovanie nových parkovacích miest 
Tento dôvod bol neustále opakovaný – za vedenie mesta p. Balkovičovou, za odbor dopravy p. Gdovínom a za našich poslancov p. Staníkovou.
Avšak ešte v roku 2011 vtedajšie mestské zastupiteľstvo hlasovaním prijalo urbanistickú štúdiu „Revitalizácie sídliska Zvolen Západ – Tepličky“ ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby a ako územnoplánovací podklad pre vydávanie záväzných stanovísk Mesta Zvolen.
Táto štúdia predpokladá, že na Západe bude k dispozícii vyše 3800 parkovacích miest. Ak by bola štúdia zrealizovaná, mali by sme na sídlisku prebytok okolo 1100 parkovacích miest!
Je teda evidentné, že tvrdenia našich predstaviteľov o obmedzených možnostiach výstavby nových parkovacích miest nie sú pravdivé.

3. Klamlivé údaje o počte áut  
Občanom bol predložený chybný údaj o tom, že na jeden byt pripadá 1,25 auta.
To však nie je pravda, v skutočnosti na jeden byt pripadá iba 0,75 auta. Tento správny údaj však uvedený vôbec nebol. 

4. Odmietanie urbanistickej štúdie 
Urbanistická štúdia riešiaca aj parkovanie na Západe bola označená ako nepoužiteľná.
To však nie je pravda, odbor územného plánovania neskôr štúdiu označil ako stále platnú, a stále s ňou pracujú. 

5. Parkovacie miesta by sa vybudovali na úkor zelene 
Mesto tiež argumentovalo, že ak by aj pristúpilo k budovaniu nových pakovacích miest, bolo by to na úkor zelene, čo by zhoršilo kvalitu života na sídlisku.
Ale vyššie spomenutá štúdia z roku 2011 predpokladá výstavbu tých 3800 parkovacích miest pri plnom zachovaní zelene aj ostatných aspektov životného prostredia!

6. Žiadne alternatívne záchytné parkovanie 
Mesto síce plánovalo zakázať parkovanie na sídlisku asi 600 autám, nevedelo však uviesť, kam by vlastne mali ísť.

7. Mesto ignoruje skutočnosť, koľko osôb v domácnosti potrebuje používať svoje auto 
Nie je výnimkou, že v domácnosti žijú 3-4 dospelé osoby – vodiči, ktoré z dôvodu odlišných zamestnaní (miesto, čas) nemôžu zdieľať jedno vozidlo. Tým, že Mesto uvažovalo o poskytnutí striktne len jednej karty na byt, by sa týmto domácnostiam výrazne skomplikoval život. v už zavedených reguláciách v iných mestách na Slovensku je zrejmé, že umožňujú zakúpenie aj druhej (či tretej) parkovacej karty na byt (samozrejme, za vyššiu cenu).

8. Domácnosti bez auta nemôžu prijať návštevu na aute 
Súčasťou navrhnutých podmienok pre užívanie parkovacej karty bola aj jej prenosnosť. Na sídlisku nemajú byť vyhradené žiadne parkovacie miesta pre návštevy, navštívený obyvateľ sídliska však svojej návšteve môže požičať svoju kartu (ak na ten čas on sám preparkuje inde). Domácnosti bez auta – teda tie, ktoré sú k problému s parkovaním najšetrnejšie – však takúto možnosť pre svoju návštevu mať nemali. 

9. Navrhované VZN len odsúva riešenie problému do budúcnosti 
Návrh mesta je založený na momentálnom a vlastne náhodou približne rovnakom počte dostupných parkovacích miest a domácností s jedným autom. Keď situácia zmení, napríklad pribudne domácností s jedným autom, nariadenie nebude fungovať.
V skutočnosti teda nejde o žiadne perspektívne riešenie, len o krátkodobé (a krátkozraké) odsunutie problému do budúcnosti.

10. Neznalosť problematiky 
Predstavitelia mesta nevedeli, koľko parkovacích miest na sídlisku v skutočnosti vlastne je. Podobne nepoznali počet bytov na sídlisku. Nejednoznačne sa vyjadrovali aj o vplyve mesta na ceny v súkromných parkovacích domoch či o možnostiach využívania pozemkov, ktoré nie sú majetkom mesta. Je z toho vidieť, že návrh regulácie bol pripravený veľmi povrchne a nedbalo.

11. Zavádzajúca argumentácia Predstavitelia neustále opakovali, že ich nariadenie je zamerané proti domácnostiam, ktoré vlastnia štyri, päť alebo šesť áut. Tých je však zanedbateľný počet. No vôbec sa nezmienili o stovkách tých, ktorí budú nariadením postihnutí predovšetkým – normálne viacčlenné rodiny s dvomi autami.